Stravenkový paušál v roce 2021

1. 1. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

STRAVENKOVÝ PAUŠÁL V ROCE 2021
Rok 2021 přinesl některé změny v pracovněprávní oblasti, o kterých jsme Vás již informovali
v našich předchozích newsletterech. Jednou ze zásadnějších změn pro zaměstnavatele je
možnost poskytovat zaměstnancům příspěvek na stravování přímo v penězích.
Zaměstnavatel tak může od ledna 2021 zaměstnanci poskytovat závodní stravování nebo
příspěvek na stravování ve formě stravenek nebo peněžitý příspěvek. Tento je stejně jako
stávající možnosti příspěvku na stravování zaměstnanců daňově zvýhodněn.
Na stravenkový paušál tak dosáhnou i zaměstnavatelé, kterým se doposud nevyplatilo tento
benefit svým zaměstnancům ve formě závodní jídelny nebo stravenek poskytovat. Menším
zaměstnavatelům se závodní jídelna nevyplatí a zaměstnanecký benefit ve formě stravenek je
spojen se zvýšenou administrativou a s provizemi pro společnosti vydávající stravenky.
Stravenkový paušál funguje tak, že zaměstnavatel připočte ke mzdě zaměstnance příspěvek na
stravování a to v té výši, kterou zaměstnavatel hodlá zaměstnanci jako benefit poskytnout.
Daňově uznatelný základ až do výše 55% ceny jídla za jednu směnu zůstává. Rozdíl je v tom, že
zaměstnavatel vyplatí daňově zvýhodněnou část příspěvku na stravování zaměstnanci přímo
se mzdou, nikoli tedy například stravenkové společnosti v případě benefitu ve formě stravenek.
Uznatelný základ 55% ceny je limitován do výše 70% horní hranice stravného, které lze
poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. To
pro rok 2021 znamená částku 75,60 Kč / jídlo / směna.
Stravenkový paušál je stejně jako stávající nepeněžité příspěvky na stravování na straně
zaměstnance osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nezapočítává se ani do základu pro
odvody zdravotního a sociálního pojištění.
Praktická rada pro zaměstnance, kteří chtějí přejít ze stravenek na stravenkový paušál
Při přechodu ze stravenek na stravenkový paušál je rozhodující, jakým způsobem je nárok
zaměstnance na stravenky založen:
 poskytování stravenek je upraveno ve vnitřním předpisu zaměstnavatele – v takovém případě
je nutné vnitřní předpis zrušit a vydat nový nebo stávající vnitřní předpis změnit; při této
příležitosti připomínáme, že vnitřní předpis nemůže být vydán se zpětnou účinností; vnitřní
předpis nabývá účinností dnem, který je v něm stanoven, nedříve však dnem, kdy byl u
zaměstnavatele vyhlášen; zaměstnanec musí být samozřejmě o změně nebo vydání nového
vnitřního předpisu informován.
 poskytování stravenek je sjednáno se zaměstnancem přímo v pracovní smlouvě nebo
v jiném dvoustranném ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – v takovém případě
je nutné dohodnout se takovým zaměstnancem na změně pracovní smlouvy nebo jiného
dvoustranného ujednání, na základě kterého jsou stravenky poskytovány.
 Poskytování stravenek je sjednáno v kolektivní smlouvě – v takovém případě je nutné vstoupit
v jednání s příslušnou odborovou organizací, která u zaměstnavatele působí a kolektivní
smlouvu formou dodatku v tomto ohledu změnit. Další možnost je počkat, až uplyne doba
účinnosti stávající kolektivní smlouvy a do nové vyjednat již poskytování stránkového paušálu
místo stravenek. I zde samozřejmě je nutno pamatovat, že zaměstnanec musí být o změnách
informován.
NEWSFLASH 1/2021 III
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
STRAVENKOVÝ PAUŠÁL V ROCE 2021
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
Určení způsobu poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům určuje zaměstnavatel;
zaměstnanec si nemůže sám formu příspěvku zvolit. Stravenkový paušál nepodléhá výkonu
rozhodnutí ani exekuci, neboť se nejedná o příjem, který je dle občanského soudního řádu
zahrnut do srážek z příjmů. Z hlediska mzdového účetnictví je vhodné přejít na stravenkový
paušál od 1. dne kalendářního měsíce.
K daňovým otázkám stravenkového paušálu doporučujeme náš newsletter, dostupný:
http://www.bpv-bp.com/download/newsalerts/na_1_2021_i_cz.pdf
Krátké shrnutí dalších zásadních změn pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance
Jak jsme již informovali v našem newsletteru (dostupný zde: http://www.bpv-bp.com/
download/newsalerts/na_7_2020_i_cz.pdf), došlo od 1. ledna 2021 k dalším zásadním
změnám v pracovněprávní oblasti. Novela zákoníku práce zavádí nový systém nároku na
dovolenou a čerpání dovolené a zavádí institut tzv. sdíleného pracovního místa. Další
změnou je zvýšení vyměřovacího základu pro povinnost zaměstnavatele hradit odvody na
zdravotní a sociální pojištění pro zaměstnance pracující na dohodu o pracovní činnosti – od
ledna 2021 se limit zvyšuje na 3 500 Kč.
Aktuální novinka ohledně podpory pro zaměstnavatele
Vláda na svém prvním zasedání v roce 2021 schválila podporu 400 Kč na den pro každého
zaměstnance zaměstnavatele, který musel svou provozovnu kvůli koronavirovým opatřením
zavřít. Podpora bude poskytována ve formě dotace na provozní náklady zpětně za období
od 14. 10. 2020 do 10. 1. 2021 s tím, že termín může být prodloužen vzhledem k aktuální
epidemiologické situaci. Podpora bude moct být čerpána vedle stávajících dotačních
programů, jako je například program Antivirus.
NEWSFLASH 1/2021 III

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
29. 4. 2019

bpv BRAUN PARTNERS znovu zařazena do prestižního žebříčku Legal 500

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 12. 2020

bpv BRAUN PARTNERS radila společnosti IMMOFINANZ při akvizici dvou retail parků od společnosti Mitiska REIM

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
5. 3. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS v rámci aliance bpv LEGAL poskytovala právní poradenství První novinové společnosti a.s.