Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jaké jsou kontaktní údaje naší společnosti?

Společnost bpv Braun Partners s.r.o., IČO: 27948994, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 128700, tel.: +420 224 490 000, e-mail: info@bpv-bp.com (dále jen „Společnost“), tímto v pozici správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), informuje fyzické osoby o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s výkonem advokacie.

Společnost tímto současně informuje návštěvníky webu www.bpv-bp.com (dále též jen „Web“) o ukládání souborů obecně zvaných cookies na jejich koncová zařízení (např. počítač) v případě návštěvy Webu.

Tento informační text se netýká zpracování údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby, které nejsou osobním údajem ve smyslu GDPR.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Naše Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a) identifikační a kontaktní údaje;
b) finanční údaje (např. fakturační údaje, platební údaje);
c) údaje obsažené v advokátním spisu;
d) údaje ze vzájemné komunikace (ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak);
e) kontaktní údaje potřebné pro přihlášení na akci pořádanou Společností (např. business breakfast, klientská party) a údaje o (ne)účasti na konkrétní akci pořádané Společností;
f) na akcích pořádaných Společností mohou být pořizovány záznamy (fotografie a/nebo videozáznamy);
g) pokud jste naším klientem nebo jste vyjádřil/a se zasíláním obchodních sdělení (např. newsletteru a pozvánek na akce Společnosti) svůj souhlas, údaje o Vašich přáních a preferencích pro zasílání těchto sdělení;

h) údaj o Vámi zvolené jazykové verzi Webu.

Naše Společnost má v úmyslu zpracovávat aktuální a přesné osobní údaje. Pokud došlo ke změnách Vašich osobních údajů, prosíme informujte nás a poskytněte nám Vaše aktuální údaje. Kontaktovat nás můžete jak e-mailem na e-mailové adrese info@bpv-bp.com nebo poštou na adrese našeho sídla.

Jste povinen/povinna osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí údajů uvedených pod písmeny a) až d) v kapitole „Jaké údaje o Vás zpracováváme?“ je povinné, neboť tyto údaje jsou nezbytné pro realizaci smluvních povinností a/nebo pro realizaci povinností uložených naší Společnosti právním předpisem v souvislosti s výkonem advokacie. Bez zpracování těchto údajů nelze poskytnout právní poradenství, tudíž jejich poskytnutí je smluvním a zákonným požadavkem Společnosti.

Údaje uvedené pod písmenem e) v kapitole „Jaké údaje o Vás zpracováváme?“ jsou povinné v případě, že se přihlásíte na některou z akcí pořádaných Společností, neboť bez nich nelze zajistit Vaši účast na této akci.

Obrazové záznamy z akcí Společnosti jsou pořizovány tak, aby zachycovaly atmosféru akce, nikoli přímo její jednotlivé účastníky. Cílené obrazové záznamy jednotlivců jsou pořízeny pouze tehdy, pokud o to fotografa/kameramana sami požádáte nebo pro snímání obrazového záznamu aktivně poskytnete součinnost.

Údaje uvedené pod písmenem g) v kapitole „Jaké údaje o Vás zpracováváme?“ jsou dobrovolné.

Údaje uvedené pod písmenem h) v kapitole „Jaké údaje o Vás zpracováváme?“ jsou nezbytné pro zajištění provozu a základních funkcí Webu, a to konkrétně pro zobrazení zvolené jazykové verze Webu.

Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

Výše uvedené osobní údaje zpracovávané Společností pocházejí z následujících zdrojů:

a) údaje poskytl naší Společnosti náš klient, jeho zástupce nebo Vy sám/a např. při uzavření smlouvy se Společností či v průběhu její realizace;
b) údaje pocházejí ze svým účelem kompatibilních veřejných zdrojů, seznamů a evidencí, jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík;
c) údaje pocházejí ze spisu, který je v rámci řízení veden státním orgánem (např. soudní, správní, trestní);

d) údaje jsme získali s pomocí souborů zvaných cookies (více informací ke cookies viz kapitola „Jak je to s těmi tzv. cookies?“).

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Naše Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:

a) realizace smlouvy uzavřené s Vámi nebo s naším klientem,
b) udržování a rozvíjení našeho vztahu s Vámi;
c) plnění našich povinností daných právním předpisem v souvislosti s výkonem advokacie;
d) za účelem přímého marketingu zejména ve formě zasílání obchodních sdělení (např. newsletterů a pozvánek na akce Společnosti), a to (i) na základě našeho oprávněného zájmu, pokud jste naším klientem a dosud jste vůči takovému zpracování nevznesl/a námitku), nebo (ii) na základě Vašeho souhlasu, pokud nejste naším klientem nebo, ač jím jste, tak jste vůči takovému zpracování vznesl/a námitku;
e) k propagaci našich služeb navenek (týká se výhradně klientů a jejich zaměstnanců a spolupracovníků, se kterými to bylo individuálně dohodnuto);

f) zajištění provozu a základních funkcí Webu, a to konkrétně zobrazení zvolené jazykové verze Webu, přičemž více informací ke cookies naleznete níže v kapitole „Jak je to s těmi tzv. cookies?“;

g) vyřízení Vašeho požadavku či dotazu.

Na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje zpracováváme, protože:

 1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou (např. smlouva o právním poradenství);
 2. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši Společnost jakožto správce vztahuje v rámci výkonu advokacie (např. vedení advokátního spisu);
 3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší Společnosti, spočívající například v(e):
 • splnění smlouvy uzavřené s naším klientem;
 • vyřizování Vašich dotazů a/nebo požadavků,
 • podpoře naší obchodní činnosti zejména formou rozesílání elektronických obchodních sdělení (např. newsletterů a pozvánek) našim klientům, kteří proti tomuto zpracování dosud nevznesli námitku;
 • zajištění provozu Webu, včetně případného zpracování osobních údajů prostřednictvím technických cookies (více informací ke cookies viz kapitola „Jak je to s těmi tzv. cookies?“);
 • určení, výkonu nebo obhajobě (včetně vymáhání) případných právních nároků Společnosti;
 • záznamy z akcí naší Společnosti;
 • jste udělil/a souhlas s tímto zpracováním, a to například souhlas s elektronickým zasíláním obchodních sdělení (např. newsletterů a pozvánek na akce naší Společnosti) v případě, že nejste náš klient nebo, ač jím jste, tak jste proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů v minulosti vznesl/a námitku.

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou/budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím našich zaměstnanců či našich smluvních partnerů. Naše Společnost nicméně Vaše osobní údaje nepoužívá ani nepoužije k rozhodnutím čistě na bázi automatizovaného zpracování, včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 2 Nařízení.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?

V odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

– poskytovatelům IT služeb či jiným našim smluvním partnerům, které naše Společnost využívá pro výkon advokacie;
– poskytovateli poštovních služeb či kurýrovi v rozsahu jméno a adresa, pokud jste adresátem zásilky;
– (trvale) spolupracujícím advokátům, kteří se podílejí na poskytování právního poradenství pro klienta;
– překladatelům a překladatelským agenturám;
– marketingovým poradcům a marketingovým agenturám – v případě že s klientem bylo individuálně dohodnuto, že Společnost může využít identifikační údaje klienta pro své marketingové účely;
– znalcům a znaleckým ústavům;

– subjektům a/nebo orgánům stanoveným právním předpisem v případech, kdy poskytnutí takových údajů Společnosti ukládají právní předpisy (např. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ), či jiným subjektům v případech, kdy je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti, je-li předání v souladu s naší povinností mlčenlivosti;

– je-li to nutné pro realizaci právního poradenství pro klienta a je-li předání v souladu s naší povinností mlčenlivosti, je naše Společnost oprávněna předat osobní údaje v nezbytném rozsahu do zahraničí spolupracujícímu advokátovi/advokátní kanceláři, zejména v rámci spolupráce mezi advokátními kancelářemi, které tvoří alianci bpv Legal. V rámci této spolupráce může dojít k předání osobních údajů výhradně v rámci Evropské unie, zejména do Belgie, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Rumunska;
– v případě, že je tak s Vámi dohodnuto, může naše Společnost předat Vaše kontaktní a identifikační údaje ratingovým agenturám (např. Chambers, Legal 500) za účelem poskytnutí reference o naší Společnosti a jejích spolupracujících advokátech;
– v případě, že jste naším klientem a bylo to s Vámi individuálně domluveno, může naše Společnost zveřejnit Vaše identifikační údaje ve svých propagačních materiálech.

Naše Společnost nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Naše Společnost taktéž nikdy a za žádných okolností nezpřístupní Vaše osobní údaje jiným subjektům k dalšímu komerčnímu využití!

Po jakou dobu budeme Vaše údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Zpracování po nezbytně nutnou dobu znamená:

a) zpracování po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi nebo s naším klientem;
b) zpracování pro dobu určenou právním předpisem vztahujícím se k výkonu advokacie;
c) zpracování po dobu určenou jiným právním předpisem;
d) zpracování po skončení smluvního vztahu mezi naší Společností a Vámi nebo naším klientem po dobu trvání jakýchkoli promlčecích lhůt jakýchkoli potencionálních nároků naší Společnosti, Vás jakožto fyzické osoby, jiných dotčených subjektů údajů a/nebo našeho klienta;

e) zpracování po dobu nezbytnou pro vyřízení Vašeho požadavku a následně po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv souvisejícího nároku.

Vaše osobní údaje budeme rovněž uchovávat po dobu vedení případných soudních sporů, pro které budou tyto údaje relevantní.

Pokud jste naším klientem, pak zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu naší Společnosti bude prováděno po dobu poskytování právního poradenství naší Společností a po jeho skončení po dobu 3 let, nejdéle však do doby, kdy vůči tomuto zpracování vznesete námitku.

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě Vašeho souhlasu, budeme toto zpracování provádět po dobu uvedenou ve Vámi uděleném souhlasu a, pokud doba není v souhlasu uvedena, pak po dobu 3 let od data udělení souhlasu, nejdéle však do okamžiku, kdy tento souhlas odvoláte, pokud tak učiníte před uplynutím doby, na kterou jste nám udělil/a souhlas.

Osobní údaje zpracovávané prostřednictvím cookies uchováváme po dobu platnosti jednotlivých cookies (více informací ke cookies viz kapitola „Jak je to s těmi tzv. cookies?“)

Jaká máte práva související se zpracováním Vašich osobních údajů?

Za podmínek stanovených v Nařízení můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů uplatnit následující práva:

a) PRÁVO NA PŘÍSTUP – právo na přístup ke svým osobním údajům a právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů (nebudou-li nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob);

b) PRÁVO NA OPRAVU – právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

c) PRÁVO NA VÝMAZ – právo na výmaz svých osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

(i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
(ii) odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
(iii) vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznesl/a jste námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
(iv) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
(v) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na naši Společnost vztahuje;
(vi) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;

d) PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ – právo žádat, aby naše Společnost omezila zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

(i) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby naše Společnost mohla přesnost takových osobních údajů ověřit;
(ii) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
(iii) naše Společnost již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro deklarované účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
(iv) vznesl/a jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

e) PRÁVO NA PŘENOSITELNOST – právo na přenositelnost Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo smlouvy a zároveň automatizovaně;

f) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU – právo podat bezplatnou námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu Společnosti, a to zejména proti přímému marketingu prováděnému na základě oprávněného zájmu Společnosti. Námitku můžete zaslat buď e-mailem na e-mailovou adresu info@bpv-bp.com nebo poštou na adresu sídla naší Společnosti. V případě elektronických obchodních sdělení zasílaných na základě našeho oprávněného zájmu můžete námitku vznést i kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném obchodním sdělení;

g) PRÁVO NA INFORMACI O VYSOCE RIZIKOVÉM PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ – právo být informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody; a

h) PRÁVO ODVOLAT JIŽ UDĚLENÝ SOUHLAS – svůj již udělený souhlas můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@bpv-bp.com nebo poštou dopisem odeslaným na adresu sídla naší Společnosti. Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení můžete odvolat i kliknutím na příslušný odkaz v zaslaném obchodním sdělení;

i) PRÁVO NEBÝT PŘEDMĚTEM ROZHODNUTÍ ZALOŽENÉHO VÝHRADNĚ NA AUTOMATIZOVANÉM ZPRACOVÁNÍ – právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká;

j) PRÁVO NA STÍŽNOST – právo podat stížnost, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, přičemž stížnost můžete podat u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji můžete naši Společnost kontaktovat písemně na adrese jejího sídla nebo e-mailem na e-mailové adrese info@bpv-bp.com. Současně si Vás dovolujeme informovat, že naše Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jak je to s těmi tzv. cookies?

Cookies jsou malé textové datové soubory, které si Váš prohlížeč ukládá a které slouží k tomu, aby pro Vás prezentace našeho Webu byla uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější.

Náš Web www.bpv-bp.com používá pouze tzv. technické cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajišťování jeho provozu a základních funkcí.

K ukládání technických cookies není třeba získávat souhlas návštěvníka webu.

V následujícím přehledu naleznete, jaké cookies jsou a/nebo mohou být na Webu používány:

Název souboru cookie Druh souboru cookie Poskytovatel Platnost Účel
pll_language

 

cookieyes- consent

technický

 

technický

Společnost

 

Společnost

1 rok

 

1 rok

Slouží k zapamatování Vámi zvolené jazykové verze Webu.

Slouží k zapamatování zavření lišty a dalšímu jejímu nezobrazování.

Vezměte prosím na vědomí, že prostřednictvím cookies může v souladu s těmito „Informacemi o zpracování osobních údajů“ docházet ke zpracování Vašich osobních údajů.

Všechny běžné prohlížeče nabízí možnost vymazat stávající cookies či zabránit jejich ukládání, nebo naopak jejich ukládání povolit. Tyto operace se zpravidla provádí v nastavení Vašeho prohlížeče, přičemž konkrétní postup závisí především na Vašem prohlížeči a jeho verzi. Pokud nevíte, jak některou z těchto operací provést, podívejte se do nápovědy Vašeho prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče můžete rovněž nalézt na níže uvedených adresách:

 • microsoft.com pro prohlížeče Internet Explorer a Microsoft Edge;
 • google.com pro prohlížeč Google Chrome;
 • mozilla.org pro prohlížeč Mozilla Firefox;
 • opera.com pro prohlížeč Opera;
 • apple.com pro prohlížeč Safari.

Vezměte však prosím na vědomí, že pokud deaktivujete instalaci veškerých, tedy i technických cookies, nelze vyloučit, že nebudete moci využívat všechny funkce našeho Webu nebo že se Vám Web nebude správně zobrazovat.