OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Kto je správcom vašich osobných údajov a aké sú kontaktné údaje našej spoločnosti?

Spoločnosť bpv Braun Partners s.r.o., IČO: 27948994, so sídlom Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 11000, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 128700, tel.: +420 224 490 000, e-mail: info@bpv-bp.com (ďalej len “spoločnosť”), týmto ako prevádzkovateľ v súlade s nariadením (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len “Nariadenie” alebo “GDPR”), informuje fyzické osoby o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s výkonom advokácie.
Spoločnosť týmto zároveň informuje návštevníkov webovej stránky www.bpv-bp.com (ďalej len “webová stránka”) o ukladaní súborov všeobecne známych ako cookies na ich koncové zariadenia (napr. počítač) v prípade návštevy webovej stránky.
Tento informačný text sa netýka spracúvania údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby, ktoré nie sú osobnými údajmi v zmysle GDPR.

Aké údaje o vás spracúvame?

Naša spoločnosť spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:

(a) identifikačné a kontaktné údaje;
b) finančné údaje (napr. fakturačné údaje, platobné údaje);
c) údaje obsiahnuté v spise advokáta;
d) údaje z komunikácie (osobnej, písomnej, telefonickej alebo inej);
e) kontaktné údaje potrebné na registráciu na podujatie organizované Spoločnosťou (napr. obchodné raňajky, klientsky večierok) a údaje o (ne)účasti na konkrétnom podujatí organizovanom Spoločnosťou;
f) na podujatiach organizovaných Spoločnosťou sa môžu vyhotovovať záznamy (fotografie a/alebo videozáznamy);
g) ak ste naším klientom alebo ste súhlasili so zasielaním obchodných oznámení (napr. bulletinov a pozvánok na podujatia Spoločnosti), podrobnosti o vašich želaniach a preferenciách týkajúcich sa zasielania takýchto oznámení;
h) údaj o jazykovej verzii webovej lokality, ktorú ste si vybrali.

Naša Spoločnosť má v úmysle spracúvať aktuálne a presné osobné údaje. Ak došlo k akýmkoľvek zmenám vašich osobných údajov, informujte nás o tom a poskytnite nám svoje aktuálne údaje. Môžete nás kontaktovať buď e-mailom na adrese info@bpv-bp.com, alebo poštou na adrese nášho sídla.

Ste povinný poskytnúť osobné údaje?
Poskytnutie údajov uvedených v bodoch a) až d) v časti “Aké údaje o vás spracúvame?” je povinné, pretože tieto údaje sú potrebné na plnenie zmluvných povinností a/alebo na plnenie povinností, ktoré našej spoločnosti ukladá zákon v súvislosti s výkonom advokácie. Bez spracúvania týchto údajov nie je možné poskytovať právne poradenstvo, preto je poskytnutie týchto údajov zmluvnou a zákonnou požiadavkou Spoločnosti.

Údaje uvedené v bode e) v časti “Aké údaje o vás spracúvame?”. sú povinné, ak sa zaregistrujete na podujatie organizované Spoločnosťou, pretože bez nich nie je možné zabezpečiť vašu účasť na podujatí.

Snímky z podujatí Spoločnosti sú vyhotovené s cieľom zachytiť atmosféru podujatia, a nie priamo jednotlivých účastníkov. Cielené obrazové záznamy jednotlivcov sa vyhotovujú len v prípade, ak o to fotografa/videografa požiadate alebo aktívne poskytnete súčinnosť pri vyhotovovaní obrazového záznamu.
Údaje uvedené v bode g) v časti “Aké údaje o vás spracúvame?”. sú dobrovoľné.

Údaje uvedené pod písmenom h) v časti “Aké údaje o vás spracúvame?” sú dobrovoľné. sú potrebné na zabezpečenie prevádzky a základných funkcií webovej lokality, konkrétne na zobrazenie vybranej jazykovej verzie webovej lokality.

Aké sú zdroje osobných údajov?
Vyššie uvedené osobné údaje spracúvané Spoločnosťou pochádzajú z nasledujúcich zdrojov:
(a) údaje, ktoré Spoločnosti poskytol náš klient, jeho zástupca alebo vy sami, napr. pri uzatváraní zmluvy so Spoločnosťou alebo počas jej realizácie;
b) údaje pochádzajú z verejných zdrojov, zoznamov a registrov, ktoré sú v súlade s ich účelom, napr. obchodný register, živnostenský register, insolvenčný register;
c) údaje pochádzajú zo spisu vedeného orgánom verejnej moci v rámci konania (napr. súdneho, správneho, trestného);
d) údaje boli získané pomocou súborov nazývaných cookies (viac informácií o cookies nájdete v časti “Čo s cookies?”).

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na tieto účely:
(a) plnenie zmluvy uzavretej s vami alebo s naším klientom,
b) udržiavanie a rozvíjanie nášho vzťahu s vami;
c) plnenie našich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov v súvislosti s výkonom advokácie;
(d) na účely priameho marketingu, najmä vo forme zasielania obchodných oznámení (napr. bulletinov a pozvánok na podujatia Spoločnosti), a to (i) na základe nášho oprávneného záujmu, ak ste naším klientom a doposiaľ ste proti takémuto spracúvaniu nevzniesli námietku), alebo (ii) na základe vášho súhlasu, ak nie ste naším klientom, alebo ak ste, vzniesli ste námietku proti takémuto spracúvaniu;
(e) na propagáciu našich služieb navonok (týka sa to len klientov a ich zamestnancov a spolupracovníkov, s ktorými to bolo individuálne dohodnuté);
f) na zabezpečenie prevádzky a základných funkcií webovej lokality, konkrétne zobrazenie zvolenej jazykovej verzie webovej lokality, viac informácií o súboroch cookie nájdete nižšie v časti “Čo s týmito tzv. súbormi cookie?”;
g) vybavenie vašej žiadosti alebo dotazu.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše údaje spracúvame, pretože:

a) spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (napr. zmluvy o právnom poradenstve);
b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorej naša spoločnosť ako prevádzkovateľ podlieha pri výkone svojho právnického povolania (napr. vedenie advokátskeho spisu);
c) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov našej Spoločnosti, ktoré spočívajú napríklad v písm. e):

 • plnenie zmluvy uzatvorenej s naším klientom;
 • vybavovaní vašich otázok a/alebo žiadostí,
 • podpore našich obchodných aktivít, najmä zasielaním elektronických obchodných oznámení (napr. bulletinov a pozvánok) našim klientom, ktorí ešte nevzniesli námietku
  proti tomuto spracúvaniu;
 • zabezpečenie prevádzky webovej lokality vrátane možného spracovania osobných údajov prostredníctvom technických súborov cookie (viac informácií o súboroch cookie
  nájdete v časti “Čo s týmito tzv. súbormi cookie?”);
 • stanovenie, uplatnenie alebo obhajoba (vrátane vymáhania) akýchkoľvek právnych nárokov voči Spoločnosti;
 • záznamy o podujatiach našej Spoločnosti;

d) ak ste udelili súhlas s týmto spracovaním, napríklad súhlas so zasielaním obchodných oznámení (napr. newsletterov a pozvánok na podujatia našej Spoločnosti) elektronickou formou, ak nie ste naším klientom alebo ak ste v minulosti vzniesli námietku proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov.

Ako sa spracúvajú vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje sú/budú spracúvané automaticky a našimi zamestnancami alebo našimi zmluvnými partnermi. Naša spoločnosť však nepoužíva ani nepoužíva vaše osobné údaje na rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia.

Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?
V odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu môžu byť vaše osobné údaje zverejnené:

 • Poskytovateľom IT služieb alebo iným dodávateľom, ktorých naša spoločnosť využíva na výkon advokácie;
 • Poskytovateľovi poštových služieb alebo kuriérovi v rozsahu vášho mena a adresy, ak ste príjemcom zásielky;
 • (priebežne)) spolupracujúcim advokátom, ktorí sa podieľajú na poskytovaní právneho poradenstva klientovi;
 • prekladateľom a prekladateľským agentúram;
 • marketingovým poradcom a marketingovým agentúram – ak bolo s klientom individuálne dohodnuté, že spoločnosť môže použiť identifikačné údaje klienta na svoje marketingové účely;
 • znalci a znalecké ústavy;
 • subjektom a/alebo orgánom určeným zákonom v prípadoch, keď je poskytnutie takýchto údajov spoločnosti vyžadované zákonom (napr. pri niektorých opatreniach proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu ), alebo iným subjektom v prípadoch, keď je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti, za predpokladu, že poskytnutie je v súlade s našou povinnosťou mlčanlivosti;
 • ak je to nevyhnutné na realizáciu právneho poradenstva pre klienta a ak je prenos v súlade s našou povinnosťou mlčanlivosti, naša spoločnosť je oprávnená preniesť osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu do zahraničia spolupracujúcemu advokátovi/advokátskej kancelárii, najmä v rámci spolupráce medzi advokátskymi kanceláriami, ktoré tvoria alianciu bpv Legal. V rámci tejto spolupráce môžu byť osobné údaje prenášané výlučne v rámci Európskej únie, a to najmä do Belgicka, Rakúska, Slovenska, Maďarska a Rumunska;
 • v prípade, že je to s vami dohodnuté, môže naša spoločnosť odovzdať vaše kontaktné a identifikačné údaje ratingovým agentúram (napr. Chambers, Legal 500) za účelom poskytnutia referencií o našej spoločnosti a jej spolupracujúcich právnikoch;
 • ak ste naším klientom a bolo to s vami individuálne dohodnuté, naša Spoločnosť môže zverejniť vaše identifikačné údaje vo svojich propagačných materiáloch.

Naša spoločnosť nemá v úmysle preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Naša spoločnosť tiež nikdy a za žiadnych okolností neposkytne vaše osobné údaje iným subjektom na ďalšie komerčné využitie!

Ako dlho budeme vaše údaje spracovávať?
Vaše osobné údaje budeme spracúvať len tak dlho, ako to bude potrebné.

Spracúvanie po nevyhnutnú dobu znamená:

(a) spracovanie počas trvania zmluvného vzťahu s vami alebo naším klientom;
b) spracúvanie po dobu stanovenú zákonom, ktorý sa vzťahuje na výkon advokácie;
c) spracúvanie po dobu stanovenú inými právnymi predpismi;
d) spracúvanie po ukončení zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a vami alebo naším klientom počas trvania premlčacích lehôt akýchkoľvek potenciálnych nárokov našej spoločnosti, vás ako fyzickej osoby, iných dotknutých osôb a/alebo nášho klienta;
e) spracúvanie po dobu nevyhnutnú na spracovanie vašej žiadosti a následne po dobu trvania premlčacej lehoty akéhokoľvek súvisiaceho nároku.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať aj počas trvania akéhokoľvek súdneho sporu, pre ktorý sú relevantné.

Ak ste naším klientom, spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vykonávané na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti sa bude vykonávať po dobu poskytovania právneho poradenstva našou spoločnosťou a následne po dobu 3 rokov, najdlhšie však do doby, kým vznesiete námietku proti takémuto spracúvaniu.

Ak spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu na základe vášho súhlasu, budeme toto spracúvanie vykonávať po dobu uvedenú vo vašom súhlase, a ak táto doba nie je v súhlase uvedená, potom po dobu 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania tohto súhlasu, ak tak urobíte pred uplynutím doby, na ktorú ste nám súhlas udelili.
Osobné údaje spracúvané prostredníctvom súborov cookie uchovávame po dobu platnosti súborov cookie (viac informácií o súboroch cookie nájdete v časti “Čo so súbormi cookie?”).

Aké práva máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov?

Za podmienok stanovených v nariadení môžete v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov uplatniť nasledujúce práva:
(a) PRÁVO NA PRÍSTUP – právo na prístup k vašim osobným údajom a na získanie kópie spracúvaných osobných údajov (pokiaľ nie sú nepriaznivo ovplyvnené práva a slobody iných osôb);
b) PRÁVO NA OPRAVU – právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia;
c) PRÁVO NA VÝMAZ – právo na vymazanie vašich osobných údajov, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:
(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
(ii) odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracúvané, a neexistuje žiadny ďalší právny základ na ich spracúvanie;
(iii) ste vzniesli námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce zákonné dôvody na takéto spracúvanie; alebo ste vzniesli námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
(iv) vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
(v) Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila právna povinnosť podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktorému naša spoločnosť podlieha;
(vi) vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti;

d) PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVANIA – právo požiadať našu spoločnosť o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak:
(i) spochybňujete presnosť svojich osobných údajov, a to na dobu nevyhnutnú na to, aby naša spoločnosť mohla overiť presnosť týchto osobných údajov;
(ii) spracúvanie je nezákonné a vy odmietnete vymazať svoje osobné údaje a namiesto toho požiadate, aby sme obmedzili ich používanie;
(iii) naša spoločnosť už nepotrebuje vaše osobné údaje na stanovené účely spracúvania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
(iv) ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi;
(e) PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ – právo na prenosnosť vašich osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu alebo zmluvy a tiež automatizovanými prostriedkami;
f)   PRÁVO NA NAMIETKU – právo bezplatne namietať proti spracúvaniu vykonávanému na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, najmä proti priamemu marketingu vykonávanému na základe oprávneného záujmu Spoločnosti. Svoju námietku môžete zaslať buď e-mailom na adresu info@bpv-bp.com, alebo poštou na adresu nášho sídla. V prípade elektronických obchodných oznámení zasielaných na základe nášho oprávneného záujmu môžete vzniesť námietku aj kliknutím na príslušný odkaz v zaslanom obchodnom oznámení;

g) PRÁVO BYŤ INFORMOVANÝ O VYSOKOM RIZIKU PORUŠENIA BEZPEČNOSTI – právo byť informovaný v prípade porušenia bezpečnosti vašich osobných údajov, ak je pravdepodobné, že to bude mať za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody, a
h) PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU, KTORÝ STE UDALI – súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou, a to e-mailom na adresu info@bpv-bp.com alebo listom zaslaným poštou na adresu nášho sídla. Svoj súhlas so zasielaním elektronických obchodných oznámení môžete odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v zaslanom obchodnom oznámení;
i) PRÁVO NEBYŤ SUBJEKTOM ROZHODNUTIA ZALOŽENÉHO VÝLUČNE NA AUTOMATIZOVANOM SPRACOVANÍ – právo nebyť subjektom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo vás významne ovplyvňuje podobným spôsobom;
j) PRÁVO NA SŤAŽNOSŤ – právo podať sťažnosť, ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov bolo alebo je porušené Nariadenie, pričom sťažnosť môžete podať dozornému orgánu, ktorým je v Českej republike Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom v Sochor 27, 170 00 Praha 7, webová stránka: www.uoou.cz

Ak chcete uplatniť svoje práva podľa nariadenia alebo v prípade akýchkoľvek otázok či nejasností týkajúcich sa nakladania s vašimi osobnými údajmi, môžete sa obrátiť na našu spoločnosť písomne na adrese jej sídla alebo e-mailom na adrese info@bpv-bp.com. Zároveň by sme vás chceli informovať, že naša Spoločnosť nevymenovala úradníka pre ochranu osobných údajov.

A čo takzvané cookies?
Súbory cookie sú malé textové dátové súbory, ktoré ukladá váš prehliadač a ktoré sa používajú na to, aby bola prezentácia našej webovej stránky užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia.

Naša webová stránka www.bpv-bp.com používa len tzv. technické súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej prevádzky a základných funkcií.
Na ukladanie technických súborov cookie nie je potrebné získať súhlas návštevníka webovej stránky.

V nasledujúcom prehľade nájdete, ktoré súbory cookie sa používajú a/alebo môžu používať na webovej lokalite:

Názov súboru cookie
Typ súboru cookie

 

Poskytovateľ

Platnosť Účel
pll_language

 

cookieyes-consent

Technický

 

Technický

Spoločnosť

 

Spoločnosť

1 rok

 

1 rok

Slúži na zapamätanie si zvolenej jazykovej verzie webovej stránky.

Používa sa na zapamätanie zatvorenia panela a jeho ďalšieho nezobrazovania.

Upozorňujeme, že súbory cookie sa môžu používať na spracovanie vašich osobných údajov v súlade s týmto “Oznámením o ochrane osobných údajov”.
Všetky bežné prehliadače ponúkajú možnosť vymazať existujúce súbory cookie alebo zabrániť ich ukladaniu, alebo naopak povoliť ich ukladanie. Tieto operácie sa zvyčajne vykonávajú v nastaveniach prehliadača, pričom konkrétny postup závisí predovšetkým od vášho prehliadača a jeho verzie. Ak neviete, ako niektorú z týchto operácií vykonať, obráťte sa na pomocníka svojho prehliadača. Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete aj na nižšie uvedených adresách:
 www.microsoft.com pre Internet Explorer a Microsoft Edge;
 support.google.com pre prehliadač Google Chrome;
 support.mozilla.org pre Mozilla Firefox;
 help.opera.com pre prehliadač Opera;
 support.apple.com pre prehliadač Safari.
Upozorňujeme však, že ak deaktivujete inštaláciu všetkých súborov cookie vrátane technických súborov cookie, nemožno vylúčiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky alebo že sa webová stránka nebude zobrazovať správne.