Přehled opatření a podpor v souvislosti s Covid-19

22. 5. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

V souvislosti s uvolňováním opatření v důsledku pandemie COVID-19 Vám přinášíme přehled
platných opatření a podpor.
Citelné uvolnění nastalo 25. května 2020 – otevřely se vnitřní prostory restaurací (včetně
stravovacích zařízeních v obchodních centrech), hotely, vnitřní prostory hradů a zámků,
zoologické zahrady, bazény, sauny a wellness centra, sportoviště i s možností využití zázemí;
povoleny jsou akce do 300 osob. V pondělí 25. května jsme odložili roušky s výjimkou vnitřních
prostor staveb (povinnost neplatí pro byty nebo kanceláře s více jak 2 m mezi pracovními
místy), veřejné dopravy a vše ostatních míst, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší
vzdálenost než 2 metry, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti.
Veškerá uvolnění jsou podmíněna dodržováním přísných hygienických pravidel.
Režim na hranicích
Režim na hranicích se v úterý 26. května 2020 uvolnil. Silniční a železniční přechody s
Rakouskem a Německem a kontroly na těchto hranicích jsou pouze namátkové. Překračovat
hranice ven z České republiky je možné bez časového omezení, ovšem nadále je povinné
předložit negativní test na COVID-19, kromě následující výjimky – od středy 27. května 2020
mohou Češi, Maďaři a Slováci mezi svými zeměmi cestovat bez nutnosti předložit negativní test
na COVID-19 a bez karantény, pokud jejich cesta nebude trvat déle jak 48 hodin.
Vstup jiných cizích státních příslušníků na území České republiky je ale i nadále omezen. Vstup
občanů EU a cizinců s postavením dlouhodobého rezidenta v jiném členském státě za
ekonomickým účelem nebo za účelem návštěvy rodiny nebo partnera je prakticky
bezproblémový, vstupující předloží maximálně 4 dny starý PCR test s negativním výsledkem a
dokument prokazující důvod vstupu na území České republiky.
Režim na hranicích se sousedními státy bude dále postupně uvolňován. Na základě jednání s
ministry zahraničí sousedních zemí by se měly hranice s těmito zeměmi plně otevřít do
poloviny června 2020. Plánem, o kterém mluví ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, je upustit
od povinných testů na Covid-19 při návratu ze zemí, které budou označeny jako nerizikové a to
od 8. června 2020. Za nerizikové bude označeno pravděpodobně Slovensko, Rakousko,
Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Řecko, možná i Bulharsko, s velkou pravděpodobností i
Německo. Jednotlivé země světa budou rozděleny do tří kategorií dle barev semaforu – zelené
jsou nerizikové, červené naopak ty, kam ministerstvo nedoporučí výjezd, bude problém pro ně
získat cestovní pojištění a nebude se moci spolehnout na konzulární pomoc. Červenou barvou
budou pravděpodobně označeno Španělsko a Itálie.
Podpůrná opatření ze strany státu
Daňové úlevy
Zůstávají v platnosti daňové balíčky pro podnikatele i fyzické osoby. Jedná se o daňové úlevy
jako prominutí červnové zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob i posunutí
termínu pro dodání přiznání k dani z nabytí nemovitosti atd. Vláda navíc schválila tzv.
protikrizový daňový balíček, který nyní ještě musí projednat a schválit Parlament,
s následujícím obsahem:
NEWSFLASH 5/2020 IV
PŘEHLED OPATŘENÍ A PODPOR V SOUVISLOSTI
S PANDEMIÍ COVID-19, stav 1. 6. 2020
 snížení DPH na 10 % (nyní: 15 %) v oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a
sportovní akce, na sportoviště, jízdného na vlecích a vstupného do saun a dalších obdobných
zařízení;
 snížení silniční daně o 25 % u nákladních aut nad 3,5 tuny a to zpětně od začátku 2020;
 zavedení institutu zpětného uplatnění daňové ztráty, na základě kterého si budou moci
poplatníci uplatnit ztrátu za rok 2020 v daňovém přiznání za rok 2019 a 2018;
 rozšíření oprávnění obcí osvobozovat od daně z nemovitostí v důsledku mimořádných
událostí;
 zkrácení lhůty pro vrácení přeplatku spotřební daně z tzv. zelené nafty z 60 na 40 dnů od
posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání.
NEWSFLASH 5/2020 IV
PŘEHLED OPATŘENÍ A PODPOR V SOUVISLOSTI
S PANDEMIÍ COVID-19, stav 1. 6. 2020
Ošetřovné
Byla schválena novela zákona upravující ošetřovné v době krize vyvolané pandemií COVID-19 –
podpůrčí doba u ošetřovného se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo
školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 30. června 2020.
Jelikož jsou školy a další obdobná zařízení pro některé děti již otevřené s tím, že účast ve
vyučování je dobrovolná, zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení nový výkaz péče
k uplatnění nároku na ošetřovné, ve kterém rodiče musí uvést důvody pro případ, že
z objektivních důvodů neumístí dítě do školy. Tiskopis předá žadatel svému zaměstnavateli,
který jej po doplnění údajů předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
Ošetřovné pro osoby pracující na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr
Nárok na ošetřovné má i osoba zaměstnaná na dohodu mimo pracovní poměr, pečující o dítě
mladší 13 let z důvodu uzavření školního/dětského zařízení nebo osobu alespoň v 1. stupně
závislosti, které byla uzavřena škola nebo zařízení sociálních služeb. Na rozdíl od zaměstnanců
jsou pro tyto osoby stanoveny další podmínky:
 dohoda o práci mimo pracovní poměr byla uzavřena před 11. březnem 2020;
 z dohody je odvedeno pojistné na nemocenském pojištění za měsíc, ve kterém vznikla
potřeba péče o dítě či hendikepovanou osobu;
 na ošetřovné je nárok po dobu trvání dohody, nejdéle však do konce platnosti opatření
uzavírajícího školy/dětské zařízení.
Ošetřovné pro OSVČ
Ošetřovné je vypláceno i osobám samostatně výdělečně činným, které na základě
mimořádných opatření nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě
mladší 13 let nebo o osobu v alespoň I. stupni závislosti.
Další podpora pro OSVČ
Od března do srpna 2020 jsou pro OSVČ odpouštěny minimální povinné odvody na sociální a
zdravotní pojištění.
Z důvodu pokračujícího uzavření provozoven byla přijata novela zákona o kompenzačním
bonusu, díky níž mohou poškozené OSVČ i nadále žádat o přímou podporu ve výši 500 Kč
denně pro prodloužené období od 1. května do 8. června, maximálně tedy o 19 500 Kč. Subjekty
podpory jsou OSVČ, které byly aktivní k 12. březnu 2020, nebo , jejíchž činnost byla přerušena
kdykoliv po 31. srpnu 2019 v důsledku pandemie Covid-19.
Výše uvedená podpora byla navíc schválena i pro žadatele – fyzické osoby, které jsou
společníky s.r.o. a jejichž podíl není představován kmenovým listem. Podmínkou je s.r.o. s
nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří
jsou členy jedné rodiny. V takovém případě mohou o podporu požádat všichni. Stejně jako u
OSVČ nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s
výjimkou zaměstnání / činnosti v dané společnosti, např. příkazní smlouvou jako jednatel, nebo
pracovní smlouvou) a nesmí na sebe v daném období čerpat příspěvek v rámci programu
Antivirus. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok
nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v
likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.
Zákon navíc stanoví i připouští možnost dalšího období, které může svým nařízením stanovit
Vláda od 9. června do 31. srpna 2020 a to po dny, kdy trvají krizová opatření omezující zcela
nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti. Zda takové nařízení bude přijato, je zcela v
gesci Vlády.
Další podpůrné programy
V pondělí 18. května 2020 Vláda schválila program COVID-III, který umožní OSVČ a
podnikatelům zaměstnávajícím do 500 zaměstnanců požádat o čerpání státem dotovaného
úvěru od komerčních bank, ke kterému poskytne záruku Českomoravská záruční a rozvojová
banka. Státní podpora se vztahuje na provozní úvěry do 50 milionů korun, které budou
poskytnuty do 31. prosince 2020. Podniky do 250 zaměstnanců budou moci požádat o provozní
úvěr až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, podniky do 500 zaměstnanců mohou získat
úvěr až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, vždy však nejvýše do 50 milionů korun. Délka
ručení bude v obou případech nanejvýš tři roky. Podnikatel žádá o úvěr u své banky, která má
zároveň smlouvu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou o portfoliovém ručení pro
program COVID-III.
Běží už i další programy – program Technologie Covid 19 na podporu pořízení nových
technologických zařízení a vybavení, program Czech Rise Up – Chytrá opatření proti covid-19
na podporu rychlého zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru,
zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. Vláda v pondělí 18. května 2020
schválila pokračování tohoto programu pod názvem dotační program Czech Rise Up 2.0 se
dvěma výzvami – první pro finální fázi dokončení výzkumu a vývoje a druhá bude zaměřena na
pokračování podpory formou de minimis pro úzce definovanou skupinu projektů, které budou
zaměřeny na využití stávajících technologií pro vznik medicínských a nemedicínských řešení,
jejichž cílem je zvládnutí ekonomických a společenských následků krize, příprava na případnou
druhou vlnu pandemie a podpora strategických technologií.
Program pro exportéry
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo Nouzový balíček pro vývozce pro české vývozce na
zahraniční trhy. Vývozci mohou zdarma využívat služeb české zahraniční sítě zastupitelských
úřadů a dalších nástrojů se státní podporou – jedná se o praktické informace k provádění
zahraničních operací v koronavirové situace, asistenci zastupitelských úřadů při problémech
NEWSFLASH 5/2020 IV
PŘEHLED OPATŘENÍ A PODPOR V SOUVISLOSTI
S PANDEMIÍ COVID-19, stav 1. 6. 2020
NEWSFLASH 5/2020 IV
PŘEHLED OPATŘENÍ A PODPOR V SOUVISLOSTI
S PANDEMIÍ COVID-19, stav 1. 6. 2020
s realizací obchodu, hledání obchodních příležitostí atd. Veškeré informace lze nalézt na
www.export.cz.
Program podpory zaměstnanosti Antivirus a další možnosti pro zaměstnavatele
Změny se dotkly i programu Antivirus:
 režim A vztahující se na zaměstnavatele, u nichž došlo k nucenému omezení provozu na
základě krizového opatření vlády či k nařízení karantény hygieniky, nebyl prodloužen,
finanční podporu tedy lze čerpat jen za období do 31. 5. 2020; a
 režim B, vztahující se na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci měli překážku v práci na
straně zaměstnavatele v důsledku hospodářských potíží souvisejících s důsledky šíření
koronaviru byl prodloužen do konce srpna 2020.
Poslanecká sněmovna schválila 29. května 2020 návrh na rozšíření programu Antivirus o režim
C, dle kterého budou odpouštěny platby odvodů za sociální pojištění pro zaměstnavatele
s maximálně 50 zaměstnanci, a to za následujících podmínek:
 první podmínkou bude, že zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří
jsou účastni nemocenského pojištění. Počet zaměstnanců se zjišťuje k poslednímu dni
v březnu;
 druhou podmínkou je, že zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň
udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020;
 další podmínkou je, že zaměstnavatel zaplatí včas pojistné za zaměstnance a zároveň
nečerpá v příslušném kalendářním měsíci podporu na základě režimu B programu Antivirus.
Novinkou je i schválení další úlevy pro zaměstnavatele: až do 20. října 2020 budou moci
zaměstnavatelé odložit platby na sociální zabezpečení, které by museli odvést za květen a
červenec 2020. Bohužel odložení platby nezůstane zcela bez následků. Bude sankcionováno
sníženým penále.
Komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení by se měla zjednodušit, resp. více
zelektronizovat. Zaměstnavatelé budou moci překládat některé dokumenty výhradně
elektronicky (přehled o výši vyměřovacího základu a o výši pojistného, evidenční listy
důchodového pojištění, přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění; oznámení o dni
nástupu zaměstnance do zaměstnání a o dni skončení zaměstnání, které bude zaměstnavatel
od 1. září 2020 povinen elektronicky oznámit nejpozději následující pracovní den po nástupu,
resp. skočení zaměstnání). Zrušena bude i možnost úhrady pojistného v hotovosti na
pokladnách ČSSZ.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 5/2020 IV
PŘEHLED OPATŘENÍ A PODPOR V SOUVISLOSTI
S PANDEMIÍ COVID-19, stav 1. 6. 2020
Program NÁJEMNÉ
Vláda dále schválila dotaci pro program odpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením
onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ na finanční
podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování
služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl
na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a
tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné. Program čeká na notifikaci Evropské komisi.
Podrobné informace k tomuto programu naleznete v našem news flash zde: http://www.bpvbp.com/download/newsalerts/na_5_2020_i_cz_v2.pdf.
Další podpora bude poskytována podnikatele v cestovním ruchu, v kultuře či zemědělství.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
26. 1. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti Carrier Transicold

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
17. 4. 2013

Nejnovější vydání publikace Legal 500 potvrzuje silné postavení aliance bpv Legal v regionu střední a východní Evropy

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2017

bpv BRAUN PARTNERS radila při financování projektu výstavby nového business centra v Bratislavě