Nový nouzový stav – nové povinnosti zaměstnavatelů

3. 3. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost bpv
Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či spolupracující
advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací
zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání
nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto
materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
NOVÝ NOUZOVÝ STAV V ČR – NOVÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o
aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují
se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční situace či zvláštní
požadavky adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat
příslušné profesionální služby k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 3/2021 I.
Od 27. února 2021 vyhlásila Vláda ČR nový nouzový stav, a to až do 28. března 2021. Zároveň byla vydána nová
opatření, výrazně omezující volný pohyb osob, která kladou nové povinnosti na zaměstnavatele i zaměstnance:
1. Omezení pohybu obyvatel mezi jednotlivými okresy
Od pondělí 1. března 2021 platí zákaz opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má osoba trvalý
pobyt nebo bydliště. Výjimku tvoří například cesta k lékaři nebo do zaměstnání. Zaměstnanci by měli mít pro účely
případné kontroly u sebe potvrzení od svého zaměstnavatele, kterým budou schopni doložit svůj pracovní poměr a
místo výkonu své práce pro daného zaměstnavatele. Vzor potvrzení zaměstnavatel na cesty do místa výkonu práce je
k dispozici na stránkách Vlády ČR (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Potvrzeni_zamestnavatele_
na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_vzor.pdf).
2. Povinnost nosit roušky na pracovišti
Nově je nutné vždy mít na sobě v zastavěném území respirátor nebo obdobný prostředek, naplňující všechny technické
podmínky a požadavky pro výrobek dle příslušného mimořádného opatření Vlády (jedná se tedy například o technologii
FFP2 nebo KN 95, o zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek).
Nově je také stanovena povinnost zaměstnanců nosit výše uvedenou ochranu dýchacích cest po celou dobu přítomnosti
zaměstnance na pracovišti, kromě doby, po kterou zaměstnanec vykonává práci na jednom místě bez přítomnosti jiné
osoby.
Zároveň jsou zaměstnavatelé povinni vybavit zaměstnance výše uvedenými ochrannými prostředky dýchacích cest, a
to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Toto neplatí v okamžiku, kdy zaměstnanec vykonává svou práci
pro zaměstnavatele bez přítomnosti jiných osob, jako je tomu například u zaměstnanců pracujících z domova (home
office).
3. Testování zaměstnanců
Vláda dále na svém pondělním zasedání schválila, že od středy 3. března 2021 budou firmy, zaměstnávající více jak 250
lidí, povinně testovat své zaměstnance. Tito zaměstnanci musí být otestováni nejpozději do 12. března.
Pro firmy, zaměstnávající 50 až 249 osob, se tato povinnost zavádí od 5. března 2021, přičemž tito zaměstnanci musí
být otestovaní nejpozději do 15. března.
Bez provedeného testu s negativním výsledkem v posledních 7 dnech nesmí zaměstnavatel zaměstnanci umožnit
osobní přítomnost na pracovišti. To znamená, že jednou za týden musí být zaměstnanec otestován. Zaměstnanci jsou
povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit.
Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní
mu zaměstnavatel podstoupit test mimo pracoviště zaměstnavatele; toto se netýká zaměstnanců, pracujících z domova.
Celý text mimořádného opatření naleznete zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Mimoradneopatreni-povinne-testovani-zamestnavatele-s-ucinnosti-od-3-3-2021-do-odvolani.pdf
4. Doporučení ponechat zaměstnance na home office a opatření o pracovně lékařských prohlídkách
Vláda dále důrazně doporučuje zaměstnavatelům, aby v případech, kdy to je možné, umožnili svým zaměstnancům
práci z domova. Zaměstnavatelé tedy nemají povinnost tak učinit, nicméně je to doporučováno.
Zároveň bylo opět upuštěno od povinnosti absolvovat vstupní pracovně lékařskou prohlídku zaměstnanců, jejichž
pracovní poměr vznikl od 26. února 2021 do ukončení nouzového stavu. Posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance
lze nahradit čestným prohlášením. Stejně tak lze nahradit i zdravotní průkaz, přičemž taková čestná prohlášení jsou
platná do uplynutí 90 dnů od ukončení nouzového stavu. Periodické pracovně lékařské prohlídky není třeba za trvání
nouzového stavu zajišťovat a provádět. Lékařské posudky, jejíchž platnost skončí v době trvání nouzového stavu,
zůstávají platné po dobu 90 dnů (posuzovaná osoba byla shledána způsobilou), resp. 30 dnů (posuzovaná osoba byla
shledána způsobilou s podmínkou) po ukončení nouzového stavu.
5. Prodloužení programu Antivirus
Program Antivirus na podporu pracovních míst byl prodloužen do 30. dubna 2021. Nepodařilo se totiž stále najít shodu
ohledně tzv. kurzarbeit, tedy zkrácené pracovní doby zaměstnanců a státní podpory ve formě příspěvku na mzdy
takových zaměstnanců, jejíž zákonná úprava měla plynule navázat na program Antivirus.
Vláda dále na svém pondělním zasedání schválila zvýšení nemocenské pro ty, kteří zůstávají v karanténě nebo izolaci
kvůli infekčnímu onemocnění, ze stávajících 60% na 100% příjmu. Návrh musí ještě schválit Poslanecká sněmovna a
Senát, kde by měl být na programu v úterý 2. března, respektive ve středu 3. března.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
26. 1. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti Carrier Transicold

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
17. 4. 2013

Nejnovější vydání publikace Legal 500 potvrzuje silné postavení aliance bpv Legal v regionu střední a východní Evropy

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2017

bpv BRAUN PARTNERS radila při financování projektu výstavby nového business centra v Bratislavě