Novela zákoníku práce a souvisejících předpisů

10. 7. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Dlouho očekávaná velká novela zákoníku práce je konečně schválena. Co by vám z ní
nemělo uniknout?
1. Doručování (změny účinné od 30. července 2020)
Zaměstnavatel je povinen doručit písemnost týkající se vzniku, změny nebo zániku
pracovněprávního vztahu, odvolání z pracovního místa, mzdový výměr a záznam o porušení
režimu dočasně práce neschopného pojištěnce zaměstnanci do vlastních rukou přímo na
pracovišti. Pokud to nebude možné, má zaměstnavatel možnost si vybrat, jak zaměstnanci dle
podmínek zákoníku práce písemnost doručí, přičemž se zrušuje dosud povinné pořadí
způsobů doručování. Novela zákoníku práce zavádí nově možnost doručení do datové
schránky zaměstnance. To je však možné jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
I zaměstnanec může doručit písemnost zaměstnavateli prostřednictvím datové schránky,
jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí. Písemnost je doručena dnem jejího dodání do datové
schránky. Další praktickou a relevantnější změnou pro zaměstnavatele je, že písemnost bude
moci doručovat prostřednictvím poštovních služeb, na adresu, kterou mu zaměstnanec
písemně sdělil, nikoli tedy na poslední adresu zaměstnavateli známou. Nově se stanovuje lhůta
pro uložení zásilky na 15 dnů (dodejka s nestandardním poučením už nebude nutná). Zrušuje se
nutnost vyhotovit písemný záznam o poučení zaměstnance o následcích svého jednání pro
případ, kdy zaměstnanec zásilku odmítne převzít nebo neposkytne svou součinnost
s doručením.
2. Vysílání pracovníků do České republiky (změny dle směrnice EP a Rady 2018/957)
(změny účinné od 30. července 2020)
Dochází k rozšíření ustanovení českého právního řádu, které se uplatní na pracovníka
vyslaného z jiného členského státu do ČR. Nově bude nutné zohlednit podmínky (i) příplatků
za práci ve svátek, za noční práci, ve ztíženém pracovním prostředí a o víkendu (včetně dalších
příplatků k platům státních zaměstnanců), (ii) podmínky ubytování, pokud je zaměstnavatel
poskytuje zaměstnanci a (iii) ustanovení týkající se náhrad cestovních výdajů v souvislosti s
výkonem práce s tím, že za pravidelné pracoviště se považuje obvyklé místo výkonu práce na
území České republiky. Nově se stanovuje, že přesáhne-li doba vyslání 12 měsíců (s možností
prodloužení na 18 měsíců), vztahují se na takového zaměstnance i další ustanovení zákoníku
práce s výjimkou úpravy týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru. Vyšle-li
zaměstnavatel k nahrazení vyslaného zaměstnance jiného zaměstnance, všechny doby vyslání
těchto zaměstnanců, pokud plnili nebo plní stejné pracovní úkoly na stejném místě, se pro
účely posouzení doby vyslání sčítají.
3. Dovolená (změny účinné od 1. ledna 2021)
Novela zákoníku práce zavádí zcela nový systém nároku na dovolenou a čerpání dovolené.
Nejdůležitější změny:
NEWSFLASH 7/2020 I
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A SOUVISEJÍCÍCH
PŘEDPISŮ
 Týdenní minimální výměra dovolené za kalendářní rok v soukromoprávním sektoru činí i
nadále 4 týdny. Nově ale bude přepočítávána na hodiny. Zaměstnanci, který za nepřetržitého
trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele u něj konal v kalendářním roce práci po
dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, přísluší dovolená za kalendářní
rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má
zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.
 Nárok na poměrnou část dovolené vzniká zaměstnanci, který pracoval za nepřetržitého trvání
pracovního poměru pro zaměstnavatele po dobu alespoň 4 týdnů, přičemž tato činí za
každou odpracovanou týdenní pracovní dobu ve výši 1/52 této doby vynásobenou výměrou
dovolené zaměstnance.
 Zaměstnanci, který odpracuje podle rozvrhu směn více jak 52násobek týdenní pracovní doby,
se prodlužuje dovolená o 1/52 jeho dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou
stanovenou týdenní pracovní dobu.
 Za zákonem předepsaných podmínek může mít zaměstnanec nárok i na dodatkovou
dovolenou. Nárok na dodatkovou dovolenou v délce 1 týdne budou mít nově nárok i
zaměstnanci vykonávající práce považované za obtížné (čištění stok, kalových prostor,
kanálových odpadů, žump a další obdobné práce) alespoň v rozsahu poloviny týdenní
pracovní doby.
 Dovolenou nad rámec zákonem stanovené minimální hranice bude možné převést po dohodě
obou stran do dalšího roku.
NEWSFLASH 7/2020 I
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A SOUVISEJÍCÍCH
PŘEDPISŮ
4. Sdílené pracovní místo (změny účinné od 1. ledna 2021)
Zaměstnavatel může se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným
druhem práce uzavřít dohody, podle nichž si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě
sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na základě
společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle
ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců na
jednom sdíleném pracovním místě nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní doby
(s výjimkou zastupování nepřítomného zaměstnance na témže sdíleném pracovním místě).
5. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (změny účinné od
30. července 2020)
Dochází ke zpřesnění podmínek, za jakých dochází k přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů. K přechodu dochází v případě převodu činnosti zaměstnavatele dle
jiného zákona (např. fúze nebo koupě závodu), pak také při převodu činnosti zaměstnavatele
v případě, že (i) činnost je po převodu vykonávána stejným nebo obdobným způsobem
a rozsahem, (ii) nespočívá zcela nebo převážně v dodávání zboží, (iii) bezprostředně před
převodem existuje skupina zaměstnanců, která byla záměrně vytvořena zaměstnavatelem za
účelem výhradního nebo převážného vykonávání přecházející činnosti, (iv) činnost není
zamýšlená jako krátkodobá nebo nemá spočívat v jednorázovém úkolu a (v) je převáděn
majetek, popřípadě právo jeho užívání nebo požívání, je-li tento majetek s ohledem na charakter
činnosti pro její výkon zásadní, nebo je převzata podstatná část zaměstnanců, které dosavadní
zaměstnavatel používal při výkonu činnosti, závisí-li tato činnost v podstatné míře pouze na
zaměstnancích, nikoliv na majetku. Mění se i práva převáděného zaměstnance. Ta závisí
zejména na faktu, zda zaměstnavatelé řádně a včas splní svou informační a projednací
povinnost či ne.
6. Další změny
Novela s sebou přináší další změny například v oblasti náhrady újmy na zdraví (zvýšení částek
pro pozůstalé, úprava okruhu pozůstalých oprávněných k náhradě nemajetkové újmy, nový
institut zvlášť závažného ublížení na zdraví), v oblasti náhrady za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti v případě, kdy je bývalý zaměstnanec veden v evidenci uchazečů o
zaměstnání; zrušuje se povinnost zaměstnavatele dát zaměstnanci potvrzení o zaměstnání při
ukončení dohody o provedení práce (s výjimkami). Nově se upravuje i překážka v práci na
straně zaměstnance v souvislosti s pořádáním akcí pro děti a mládež (pracovní volno s
nárokem na náhradu mzdy pro dobu jednoho týdne).
7. Chystáme pro vás webinář i business snídani
Chcete se dozvědět více podrobností o velké novele zákoníku práce? Na druhou polovinu
července 2020 pro vás chystáme webinář na toto téma. A v září se s vámi rádi uvidíme v
prostorách naší kanceláře na business snídani. Pozvánky na obě akce vám s předstihem
zašleme emailem. Obě akce budou jako vždy pro klienty naší advokátní kanceláře zdarma.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 7/2020 I
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A SOUVISEJÍCÍCH
PŘEDPISŮ

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Chambers 2022 firm logo
Tiskové zprávy
Tiskovky-min
15. 10. 2018

bpv BRAUN PARTNERS zastupuje IMMOFINANZ při koupi podílu ve společnosti S IMMO

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
9. 6. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: Jako první spouštíme sérii odborných právních podcastů v němčině