Novela zákona o zaměstnanosti: nové omezení týkající se výplaty zisku

15. 6. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
Senát ČR v minulých dnech schválil tolik diskutovanou novelu zákona o zaměstnanosti, která
v rámci protikrizových opatření zavádí podporu v době částečné zaměstnanosti – tzv.
kurzarbeit. Příjemci této veřejné podpory by se přitom měli mít do budoucna na pozoru,
protože tato novela zavádí pro zaměstnavatele také nová omezení týkající se výplaty zisku a
jiných zdrojů.
Navrhované znění novely počítá s tím, že podpora bude poskytovaná Úřadem práce na
základě písemného oznámení zaměstnavatele, ve kterém se „přihlásí“ k dodržování určitých
podmínek. Jedna z nich bude mimo jiné prohlášení zaměstnavatele jako příjemce podpory, že
zaměstnavatel v zákonem stanoveném období nevyplatí svým členům, společníkům,
akcionářům nebo osobám jimi ovládaným nebo je ovládajícím nebo členům orgánu
mimořádné podíly na zisku, ani mezi ně jinak nerozdělí vlastní zdroje a ani jim neposkytne
jiné mimořádné plnění včetně předčasného splácení úvěrů či zápůjček. Počátek tohoto
období bude dle aktuálního znění diskutované novely závislý na nabytí účinnosti nařízení
vlády vydaného na základě této novely. Konec tohoto období nastane uplynutím
12. kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém dojde k ukončení poskytování podpory.
Výše zmíněná povinnost limitující zaměstnavatele přijímající veřejnou podporu z programu
kurzarbeit v nakládání s vlastním ziskem a jejich jinými prostředky může znamenat pro mnoho
společností vážný zásah do jejich chodu ve vztahu k jejich společníkům/akcionářům. Každý
zaměstnavatel, který bude v budoucnu o podporu z programu kurzarbeit žádat, by tak měl
pečlivě zvážit, zda se k této povinnosti skutečně hodlá zavázat a tuto povinnost ještě před
podáním oznámení o příspěvek v době částečné práce náležitě sdělit a projednat
se společníky/akcionáři, resp. s ostatními dotčenými osobami, zejména pokud jim zamýšlí
ve stanoveném období vyplatit vlastní zdroje nebo předčasně splatit úvěry či zápůjčky, resp.
má informace, že o tuto výplatu budou mít zájem.
Není ještě jasné, co se rozumí pojmem „mimořádné podíly na zisku“, protože související právní
úprava tento termín nepoužívá a blíže ho nevysvětluje ani předmětná důvodová zpráva.
Výslednou podobu zákona poté ještě musí podepsat prezident ČR, ale očekává se, že vstoupí
v platnost na přelomu léta a podzimu.
NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI:
NOVÉ OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝPLATY ZISKU
NEWSFLASH 6/2021 I

Podobné novinky

Publikované články
Clanky-min

Stát přijde kvůli bývalému vedení České exportní banky o stovky milionů korun

Newsletter
electricity-4575187_1280
25. 11. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

Novela energetického zákona – odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny

Dne 24. listopadu 2022 schválil Senát návrh novely energetického zákona, který zavádí s účinností od 1. prosince 2022 odvod z nadměrného příjmu výrobců elektřiny – ten činí 90%.

Newsletter
marcin-jozwiak-oh0DITWoHi4-unsplash
28. 3. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

Novinky z dopravního práva

Rozšířený senát NSS při vymezení činnosti zasílatele vyšel z přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náležitostech některých živností a uvedl, že obsahem zasílatelství je „pouhé zprostředkování přepravy“.