Manuál k programu Antivirus pro zaměstnavatele

30. 4. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Cílený Program podpory
zaměstnanosti
„Antivirus“
MANUÁL PRO ZAMĚSTNAVATELE
Upozornění:
Manuál pro zaměstnavatele má pouze informativní charakter. Je
průběžně aktualizován, proto, prosíme, sledujete webové stránky
www.mpsv.cz
https://www.mpsv.cz/web/cz
Program Antivirus – Manuál pro zaměstnavatele
2 verze 1.0 (1. dubna 2020)
I. Vznik a důvod Programu Antivirus
Zdůvodnění Programu Antivirus
Dne 1. dubna 2020 schválila na základě § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů vláda ČR usnesením č. 353 Cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný
„Antivirus“ (dále jen „Program Antivirus“).
Smyslem Program Antivirus je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID19 způsobeného virem SARS-CoV-19 (dále jen „COVID-19“) na zaměstnanost v České republice.
Vývoj šíření onemocnění COVID-19 ve světě a po 1. březnu 2020 i v České republice může vyvolat
závažné hospodářské problémy s negativním dopadem na míru zaměstnanosti.
Přijímaná ochranná opatření státu mají negativní dopad na zaměstnavatele, neboť vyvolávají překážky
v práci omezující činnost zaměstnavatele. Zaměstnavatel je v takovýchto případech povinen postupovat
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) a
ve stanovených případech poskytovat zaměstnancům po dobu trvání takovýchto překážek v práci
náhradu mzdy. Tím vznikají zaměstnavateli náklady nekompenzované jeho činností. Zároveň nejsou
takovéto překážky v práci objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale způsobeny zásahy státní správy,
resp. vyšší mocí. Vzniklé hospodářské ztráty mohou vést k zániku pracovních míst a negativně ovlivnit
trh práce a zaměstnanost v České republice.
Princip fungování Programu Antivirus
Podstatou Programu Antivirus je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě
náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou,
mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19 jak v České
republice, tak v zahraničí a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů. Prostřednictvím
Programu Antivirus bude postiženým zaměstnavatelům vyplácen finanční příspěvek. Program
Antivirus je určen všem zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými
rozpočty. Tímto je vyloučeno poskytnutí příspěvku na náhradu platu.
Mzdové náklady, které zaměstnavateli budou Programem Antivirus refundovány, vznikají za dobu, kdy
není pro zaměstnavatele konána práce. Po tuto dobu je zaměstnancům poskytována snížená náhrada
mzdy v souladu se ZP. V takovéto situaci vzniká škoda jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli.
Zájmem zaměstnavatele i zaměstnance je tedy vyvarovat se situaci, kdy je nutné do Programu vstoupit,
čímž se minimalizuje prostor pro úmyslnou manipulaci.
Program Antivirus realizuje Úřad práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“)
II. Obecné informace pro žadatele
Lhůty Programu Antivirus
Období uznatelnosti nákladů: 12. března 2020 až 30. dubna 2020
MPSV předpokládá prodloužení tohoto období dle současného vývoje nákazy COVID-19 i na květen
2020. Prodloužení Programu Antivirus je podmíněno schválením vládou České republiky.
Příjem žádostí bude zahájen 6. dubna 2020
MPSV žádá zaměstnavatele o shovívavost a trpělivost v průběhu administrace žádosti. Je očekávána
výrazná poptávka, zejména v prvních dnech od zahájení přijímání žádostí, přičemž administrace
příspěvku vyžaduje ÚP ČR jistý čas.
MPSV a ÚP ČR budou činit veškeré možné kroky k rychlému a snadnému vyřízení žádostí. Přesto
upozorňujeme na skutečnost, že proces vyřízení žádostí a následného vyúčtování může trvat
i několik dnů.
Program Antivirus – Manuál pro zaměstnavatele
3 verze 1.0 (1. dubna 2020)
Na co je či není příspěvek určen
Příspěvek je určen ke krytí mzdových nákladů zaměstnavatele spočívajících ve vyplacené
náhradě mzdy, včetně odvodů, a to pouze za zaměstnance v pracovním poměru.
Podporu z Programu Antivirus mohou získat všichni zaměstnavatelé ve mzdové sféře, u kterých
alespoň jeden ze zaměstnanců v pracovním poměru, který je účasten nemocenského
a důchodového pojištění podle českých právních předpisů, spadá do podmínek režimu A nebo B
Program Antivirus (viz dále). V případě zaměstnanců-cizinců je tedy rozhodné, zda jsou zaměstnáni
podle českého práva a jsou účastni českého důchodového a nemocenského pojištění.
Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává
vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď,
ani nejsou ve výpovědní době, s výjimkou výpovědi dle § 52 písm. g) a h) ZP.
Příspěvek se poskytuje pouze v případě, že zaměstnavatel skutečně vyplatil zaměstnancům mzdy,
respektive náhrady mezd, a řádně z nich odvedl povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a na
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance
a za zaměstnavatele.
Příspěvek tedy nenáleží:
 na úhradu náhrad platů
Z programu jsou vyloučeni zaměstnavatelé odměňující své zaměstnance platem, tedy
zaměstnavatelé podle § 109 odst. 3 ZP, neboť jejich mzdové (platové) náklady mohou být kryty
z jiných veřejných zdrojů.
 na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti
Zaměstnavatel tedy nemůže žádat o příspěvek na zaměstnance pracující na základě dohody
o provedení práce či dohody o pracovní činnosti
 v případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď či v době podání vyúčtování byl
pracovní poměr ukončen
 za zaměstnance, na kterého zaměstnavatel obdržel jiný příspěvek od ÚP ČR
Příspěvek zaměstnavateli nenáleží na zaměstnance za kalendářní měsíc, za který mu byl na
tohoto zaměstnance poskytnut Úřadem práce jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě
skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy, včetně pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance.
 v případě, že náhrada mzdy je kryta jinými veřejnými rozpočty
Příspěvek zároveň nenáleží zaměstnavateli v případě, čerpal by-li na stejný účel, tj. na tu část
náhrady mzdy nebo platu, která byla kryta příspěvkem, jiné prostředky poskytované ze státního
rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků,
Evropských strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných programů a projektů EU, ani jiných
veřejných zdrojů.
 žadateli, který je v likvidaci nebo konkurzním řízení.
 žadateli, kterému byla v období 3 let přede dnem podání žádosti uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů.
Program Antivirus – Manuál pro zaměstnavatele
4 verze 1.0 (1. dubna 2020)
Agentury práce
Agentury práce mohou vstoupit do Programu Antivirus, nicméně za níže uvedené podmínky.
Je-li zaměstnavatel agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b) ZOZ, musel pracovní poměr
zaměstnance, na nějž bude příspěvek poskytován, být sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu
dne 12. března 2020 a trvat po celou dobu trvání Programu Antivirus.
Chráněný trh práce (zaměstnavatelé podle §78 ZoZ)
Zaměstnavatelé, kteří jsou zaměstnavateli uznanými za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle
§ 78 ZoZ mohou do Programu Antivirus vstoupit, ovšem za výše uvedené podmínky, že souběžně
nebudou v příslušném kalendářním měsíci čerpat příspěvek na úhradu mzdových nákladů podle § 78a
ZoZ.
MPSV v současné době připravuje úpravu podmínek poskytování příspěvku podle § 78a ZoZ po
dobu nouzového stavu, a to tak, aby bylo zaměstnavatelům uznaným za zaměstnavatele na
chráněném trhu práce umožněno čerpat příspěvek podle § 78a ZoZ rovněž na krytí náhrad mezd
nebo platů zaměstnanců poskytnutých zaměstnancům při překážkách v práci na straně
zaměstnavatele. V současné době toto vylučuje § 78a odst. 2, písm. c) ZoZ.
Bezdlužnosti
Stávající právní úprava poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti, kam náleží i Program
Antivirus, omezuje v § 118 odst. 3 ZoZ poskytnutí příspěvku pouze těm zaměstnavatelům, kteří
nemají dluh vůči veřejným rozpočtům. Bezdlužnost je však rozhodná až v době poskytnutí
příspěvku.
S ohledem na závažnost současné situace a nutnost snížit administrativní zátěž připravuje MPSV
legislativní úpravu, která výše uvedenou podmínku po dobu trvání programu zruší!!!
III. Režimy programu a dodržování zákoníku práce
Zaměstnavatel je vždy povinen postupovat v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce,
ve znění pozdějších předpisů (ZP). Informace týkající se COVID-19 ve vztahu k pracovněprávním
předpisům zveřejňuje a průběžně aktualizuje MPSV na svém webu. Podrobné informace naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti.
Z pohledu zaměstnanců a zachování jejich práv v této obtížné situaci doporučujeme rovněž seznámit
se s „Listinou základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru“, kterou naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu
Program Antivirus reaguje na situaci, kdy v souvislosti s nákazou COVID-19 vznikají překážky v práci
jak na straně zaměstnance (nařízení karantény, péče o dítě), tak ale rovněž na straně zaměstnavatele
(nařízení o uzavření nebo omezení provozu, absence významné části zaměstnanců, omezení odbytu
či omezení vstupních dodávek apod.).
Program Antivirus rozeznává režim A a režim B, které se od sebe liší zejména důvodem vzniku překážky
v práci a související výší poskytovaného příspěvku.
Za správnost stanovení příslušné překážky v práci a dodržování příslušných ustanovení ZP je plně
zodpovědný zaměstnavatel. Jejich dodržování náleží do kompetence SUIP. Případné chybné
stanovení překážky v práci však není porušením dohody o poskytnutí příspěvku a nemá
návaznost na jeho případné vrácení, byla-li náhrady mzdy zaměstnanci skutečně vyplacena.
Případné sankce z porušení pracovněprávních předpisů je v souladu s nimi oprávněn stanovit SUIP.
Program Antivirus – Manuál pro zaměstnavatele
5 verze 1.0 (1. dubna 2020)
Režim A: Nucené omezení provozu a karanténa
Tento režim se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo
mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstva zdravotnictví (dále „MZ“) nebo krajské hygienické
stanice, a na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény
dle příslušných právních předpisů. Konkrétní režimy jsou dále blíže popsány v tabulkovém shrnutí.
Nařízení karantény zaměstnancům.
Zaměstnanec nepracuje z důvodu, že mu byla nařízena karanténa. Jedná se o důležitou osobní
překážku v práci podle § 191 ZP, přičemž zaměstnanci náleží za prvních 14 kalendářních dní trvání
karantény náhrada mzdy podle § 192 ZP.
Jedná se o stejný případ jako v případě dočasné pracovní neschopnosti. K výpočtu výše náhrady mzdy,
kterou je po tuto dobu zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplatit lze použít kalkulačku MPSV na
adrese: https://www.mpsv.cz/kalkulacka-pro-vypocet-vyse-nahrady-mzdy-v-roce-2020
Za karanténu je taktéž považováno:
 izolace
podle § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů, a to na základě § 347 odst. 4 ZP
 eNeschopenka v případě, že v poli „profese“ je vyznačeno slovo „karanténa“.
K administrativnímu postupu při vydávání eNeschopenek za účelem nařízení karantény viz
informace ČSSZ zde: https://www.cssz.cz/web/cz/-/pouziti-eneschopenek-pro-narizenikaranteny
 nařízení karantény příslušným orgánem v zahraničí
Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády
ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví
Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření nebo na základě mimořádných
opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19, nařízeno
uzavření či omezení provozu.
V takovémto případě, kdy zaměstnavatel musel uzavřít nebo omezit provoz (činnost) z důvodu vyšší
moci spočívající v přímém zákazu takovéto činnosti se jedná o jinou překážku v práci na straně
zaměstnavatele a zaměstnavatel je povinen zaměstnancům vyplácet podle § 208 ZP náhradu
mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku zaměstnance.
Způsobu výpočtu průměrného výdělku zaměstnance upravuje část třináctá, hlava XVIII ZP.
Viz „Příručka pro personální agendu a odměňování“
odkaz: https://ppropo.mpsv.cz/XXI5Prumernyvydelek
Za relevantní opatření, jimiž se zakazují některé činnosti, jsou považována zejména opatření
 přijatá usneseními vlády navazujícími na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března Vyhlášení
nouzového stavu
usnesení vlády naleznete na odkaze: https://apps.odok.cz/djv-agenda-list?year=2020
 mimořádná opatření nařízená ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví
tato opatření naleznete na webu ministerstva zdravotnictví, včetně jejich příslušných
čísel jednacích (informace důležitá pro administraci vyúčtování), zveřejněna jsou zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
 mimořádná opatření nařízená jinými orgány ochrany veřejného zdraví. Jedná se o mimořádná
opatření nařízená zejména krajskými hygienickými stanicemi.
Program Antivirus – Manuál pro zaměstnavatele
6 verze 1.0 (1. dubna 2020)
Souborný přehled platných vládních opatření je k nalezení rovněž na webu Úřadu vlády ČR, zde:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
Ke zorientování o zákazech podnikatelských činností lze rovněž využít přehled zpracovaný
ministerstvem průmyslu a obchodu, dostupný zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/aktualni-nouzovy-stav-omezeni-v-jednotlivych-sektorech–253513/
Rozhodující jsou opatření platné v době vzniku překážky v práci, tj. v době, za níž bude
zaměstnavatel žádat o poskytnutí příspěvku.
Výše příspěvku v režimu A
Výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil
za dobu trvání překážek v práci.
Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných
odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 80 % součtu těchto
částek.
Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000,- Kč.
Režim B: Související hospodářské potíže
Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku
souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19.
Jedná se o případy, kdy vznikají překážky v práci na straně zaměstnavatele, dle části osmé, hlavy III
ZP. Příčinou vzniku těchto překážek je současné epidemiologická situace a související opatření
k zamezení šíření nákazy jak v tuzemsku tak v zahraničí.
Z pohledu ZP se jedná o případy, kdy zaměstnavatel nemůže zaměstnancům přidělovat práci,
 jelikož v zaměstnání absentuje významná nebo klíčová část jeho zaměstnanců (například
z důvodu karantény, nemoci, péči o dítě či i situace, kdy se nemůže dostat do zaměstnání,
včetně cizinců);
V tomto případě se jedná o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele, kdy
zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 %
průměrného výdělku.
 je nucen omezit provoz, jelikož chybí vstupní dodávky (například suroviny, polotovary, služby)
anebo se významně omezila poptávka po jím produkovaných výrobcích či poskytovaných
službách
V případě, kdy chybí vstupy, se jedná o tzv. prostoj, tj o překážku v práci na straně
zaměstnavatele podle § 207písm a) ZP, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci
vyplácet náhradu mzdy ve výši 80 % jeho průměrného výdělku.
V případě omezení odbytu se jedná o tzv. částečnou nezaměstnanost, podle § 209 ZP,
kdy je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vyplácet náhradu mzdy minimálně ve výši
60 % jeho průměrného výdělku. K tomu však musí mít zmocnění v podobě dohody
s odborovou organizací anebo vnitřního předpisu.
Způsobu výpočtu průměrného výdělku viz „Příručka pro personální agendu a odměňování“ odkaz:
https://ppropo.mpsv.cz/XXI5Prumernyvydelek
K překážkám v práci viz „Příručka pro personální agendu a odměňování“ odkaz:
https://ppropo.mpsv.cz/IX2Prekazkyvpracinastranezamestn
Skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci jak
v ČR, tak v zahraničí, nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí
příspěvku vyžadovány.
Program Antivirus – Manuál pro zaměstnavatele
7 verze 1.0 (1. dubna 2020)
Vzhledem k rozsahu dopadů nákazy COVID-19 na hospodářskou situaci a vzhledem k povinné finanční
spoluúčasti zaměstnavatele na mzdových nákladech vzniklých v době, kdy pro něj zaměstnanec
nekoná práci se má za to, že vznik překážky v práci je důvodný a je v zájmu zaměstnavatele, aby ke
vzniku takovýchto překážek v práci nedocházelo. Tím však není dotčena povinnost zaměstnavatele
postupovat v souladu s pracovněprávními předpisy.
Výše příspěvku v režimu B
Výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy, včetně odvodů, kterou zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil
za dobu trvání překážek v práci.
Zaměstnavatel tedy ve vyúčtování uvede výši vyplacené náhrady mzdy a tu část zákonných
odvodů, která odpovídá výši vyplacené náhrady. Příspěvek ÚP ČR pak činí 60 % součtu těchto
částek.
Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 29 000,- Kč.
IV. Administrace
Základní principy:
 Veškeré úkony budou prováděny dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace,
datových schránek, popřípadě e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Jiný způsob
podání žádosti nebude umožněn.
 Důraz bude kladen na rychlé poskytnutí podpory, ovšem s důrazem na důkladné provedení
kontroly.
 Za případné chyby na výkazech a formulářích odpovídá žadatel, na což bude průběžně
upozorňován.
 ÚP ČR nebude po žadateli vyžadovat jiné dokumenty, než dokumenty uvedené níže, to však
neplatí o situaci průběžné či následné veřejnosprávní kontroly. Přehled vyžadovaných dokladů,
které zaměstnavatel doloží v jednotlivých fázích administrace, je uveden v Tabulce č. 2.
 Příspěvek se poskytuje výhradně na zaměstnance, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává
vyúčtování stále jeho zaměstnanci a nebyla jim dána výpověď, s výjimkou případů § 52 písm. g) a
h) ZP, pokud tito jsou zaměstnáni podle českého práva.
.
Krok 0: Vznik překážky v práci
 Zaměstnavatel nemůže z důvodů uvedených výše v části III svým zaměstnancům přidělovat
práci.
 Zaměstnavatel postupuje v souladu se ZP, tj. primárně se rozhodne o důvodech vzniku
překážky v práci na základě příslušných ustanovení ZP. Zajištění souladu postupu
zaměstnavatele se ZP je plně v odpovědnosti zaměstnavatele.
 Zaměstnavatel se důkladně seznámí s tímto Manuálem
 Vzhledem k tomu, že veškerá administrace probíhá výhradně elektronicky, musí mít
zaměstnavatel zřízeny datové schránky nebo disponovat uznávaným elektronickým
podpisem.
Krok 1: Podání žádosti
1. Zaměstnavatel podá žádost o poskytnutí příspěvku prostřednictvím webové aplikace zřízené
speciálně za tímto účelem. Odkaz najde na webových stránkách www.uradprace.cz.
2. Žádost zaměstnavatel směřuje na pracoviště ÚP ČR místně příslušné dle svého sídla.
3. Povinnou součástí žádosti je:
 doklad o zřízení účtu žadatele, na který bude ÚP ČR zasílat finanční prostředky.
Program Antivirus – Manuál pro zaměstnavatele
8 verze 1.0 (1. dubna 2020)
 doklad o zastupování zaměstnavatele (oprávněné osobě)
Zaměstnavatel doloží plnou moc k zastupování pouze v případě, je-li vyřizováním
žádosti pověřena jiná osoba, než osoba oprávněná jednat jménem žadatele nebo
nebyla-li již v minulosti předložena ÚP ČR
4. Žadatel nese plnou odpovědnost za kompletní, pravdivé a správné vyplnění údajů.
Chybně vyplněné žádosti budou vráceny k doplnění/ opravě a budou stornovány.
Žadatel nese odpovědnost za správnost postupu podle Zákoníku práce.
Krok 2: Uzavření dohody
1. Dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána
ÚP ČR. Takto odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele. Tímto se
nezakládá ÚP ČR povinnost dohodu rovněž podepsat.
2. ÚP ČR zkontroluje oprávněnost podepisující osoby, doklad prokazující existenci bankovního
účtu, identifikační údaje žadatele a splnění podmínek pro uzavření dohody.
3. Pokud by ÚP ČR zjistil po doručení chybu, žadateli zašle informaci o stornu žádosti
a specifikaci chyby. Žadatel provede korekci a znovu zašle žádost s nově generovanou
dohodou, přičemž bude umožněno takovýto postup provést i opakovaně.
4. Dohoda se má za uzavřenou, pokud bude podepsaná ÚP ČR a zaslána žadateli zpět datovou
schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
Krok 3: Vyúčtování náhrad mezd
1. Zaměstnavatel provede uzávěrku mezd a evidence docházky za příslušný kalendářní měsíc,
v řádném termínu vyplatí zaměstnancům náhrady mezd a odvede povinné odvody (sociální
a zdravotní pojištění).
2. Poté předloží ÚP ČR (prostřednictvím webové aplikace) vyúčtování vyplacených náhrad mezd
včetně povinných odvodů, které bude obsahovat seznam zaměstnanců a jejich rodných čísel
nebo evidenčních čísel pojištěnců (pokud není rodné číslo), na které požaduje příspěvek.
3. Na každý režim Programu Antivirus žadatel vyplňuje samostatný formulář pro příslušný režim
včetně čestného prohlášení o vyplacených mzdových prostředcích, včetně odvodů a o vzniku
překážek v práci v souladu se ZP.
4. Příslušný formulář „Vyúčtování – Antivirus“ jak pro režim A, tak pro režim B, bude dostupný ve
webové aplikaci. Formulář je závazný, zaměstnavatel není oprávněn v něm provádět
změny (jiné než povolené)
5. Součástí formuláře „Vyúčtování – Antivirus“ pro režim A, v případě, kdy zaměstnavatel žádá o
poskytnutí příspěvku z důvodu vzniku jiné překážky v práci v důsledku krizových či
mimořádných opatření, je rovněž uvedení předmětu podnikání nebo činnosti, která byla dotčena
(nařízeno uzavření či omezení provozu), a to včetně uvedení příslušného opatření (číslo
usnesení vlády, číslo jednací opatření ministerstva zdravotnictví apod.)
Krok 4: Poskytnutí příspěvku
1. Po obdržení vyúčtování zašle ÚP ČR elektronicky dotaz ČSSZ, zda zaměstnanci, na které
zaměstnavatel nárokuje příspěvek, jsou skutečně zaměstnanci tohoto zaměstnavatele.
2. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, u kterých bude kontrolou ověřeno, že
jsou zaměstnanci v pracovním poměru u žadatele.
3. Příspěvek vyplatí ÚP ČR na účet zaměstnavatele.
4. V případě zjištěných nesrovnalostí mezi údaji ve vyúčtování a údaji vedenými ČSSZ vyzve ÚP
ČR žadatele k podání vysvětlení, případně doložení dokladů (např. pracovní smlouva, evidence
Program Antivirus – Manuál pro zaměstnavatele
9 verze 1.0 (1. dubna 2020)
docházky, mzdový list apod.). Bude-li žadatelem prokázána oprávněnost požadavku, ÚP ČR
v takovém případě příspěvek doplatí.
Krok 5: Kontrolní činnost a sankce
1. V průběhu realizace Programu Antivirus i po jeho skončení bude kladen důraz na kontrolní
činnost.
2. Dodržení pracovněprávních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvku bude podléhat
plošným kontrolám ze strany příslušných úřadů. Poskytnutí příspěvku je rovněž vázáno
povinností zaměstnavatele vyplatit zaměstnancům příslušné náhrady mzdy i odvedení
zákonných odvodů.
3. Přehled vyžadovaných dokladů, které zaměstnavatel doloží v jednotlivých fázích administrace,
je uveden v Tabulce.
4. Úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a bude řešeno příslušnými
orgány činnými v trestním řízení.
5. Porušení podmínek písemné dohody je důvodem k vrácení příspěvku a může být předáno
Finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla).
6. V případě porušení rozpočtové kázně definují rozpočtová pravidla penále a vymáhání přechází
na Finanční úřady.
7. Kontrola v oblasti pracovněprávních předpisů bude realizována, případně následně
sankcionována, ze strany SUIP. V případě porušení pracovněprávních předpisů majících vztah
k poskytnutí příspěvku předá SUIP podnět ÚP ČR.
Program Antivirus – Manuál pro zaměstnavatele
10 verze 1.0 (1. dubna 2020)
Fáze Žádost/ dohoda Vyúčtování Kontrola (následná)
Vyžadované
doklady
Automatická kontrola
– identifikační údaje
– oprávněnost osoby k zastupování
zaměstnavatele
Zaměstnavatel doloží
– doklad o bankovním účtu
– případně plnou moc k zastupování
Automatická kontrola
– existence pracovně právního vztahu
Čestné prohlášení
– vyplacených náhradách a provedených
odvodech
– existenci vzniku překážky v práci a době
jejího trvání
– čestné prohlášení, že vynaložené mzdové
prostředky, které jsou předmětem
vyúčtování, nejsou kryty jinými veřejnými
rozpočty,
– čestné prohlášení je součástí vyúčtování,
ztvrzením vyúčtování (elektronický podpis,
vložení do datové schránky) automaticky
zaměstnavatel podepisuje čestné
prohlášení
Zaměstnavatel ve vyúčtování uvede
v případě režimu A příslušné krizové opatření
(usnesení vlády), resp. mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví či krajské hygienické
stanice, podle kterého byl nucen uzavřít provoz
či omezit jeho činnost. Zaměstnavatel uvede
pouze číslo příslušného usnesení nebo číslo
jednací příslušného dokumentu.
ÚP ČR ve spolupráci se SUIP bude dbát na důslednou
průběžnou, ale zejména následnou kontrolu.
Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat
zejména
– pracovní smlouvy,
– vnitřní předpisy upravující překážky v práci,
dohody s odborovými organizacemi opravňujícími
k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se ZP,
– nařízení karantény zaměstnanci, překážku v práci
v důsledku péče o dítě,
– mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími
vznik překážky v práci a vyplacení příslušné
náhrady mzdy v souladu se ZP,
– výpisy z účtů prokazujícími výplatu náhrad mezd
zaměstnancům a provedení odvedení odvodů,
– v případě vzniku prostoje (§ 207 písm. a) ZP) či
částečné nezaměstnanosti (§ 209 ZP)
zaměstnavatel rovněž doloží doklady prokazující
vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení
dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně
vznikla překážka v práci na straně
zaměstnavatele.
Kontrolu v oblasti dodržování pracovněprávních vztahů
bude provádět SUIP.
Kontrola bude prováděna následně, v případně
důvodných pochybností však ÚP ČR ve spolupráci se
SUIP provede průběžnou kontrolu.
Kontrolní činnost bude navázána na vrácení příspěvku,
konkrétní důvody vedoucí k povinnosti vrátit příspěvek
budou sjednány v dohodě.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
26. 1. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti Carrier Transicold

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
17. 4. 2013

Nejnovější vydání publikace Legal 500 potvrzuje silné postavení aliance bpv Legal v regionu střední a východní Evropy

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2017

bpv BRAUN PARTNERS radila při financování projektu výstavby nového business centra v Bratislavě