Konec nouzového stavu a zpracování údajů o zdravotním stavu zaměstnanců

18. 5. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Ačkoliv nouzový stav vyhlášený vládou ČR skončil uplynutím dne 17. května 2020, tak
z důvodu trvajícího výskytu onemocnění COVID-19 na území ČR zůstává nadále v platnosti celá
řada mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která byla přijata k ochraně
obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření tohoto onemocnění. S ohledem na tato
opatření a na aktuální epidemickou situaci v ČR čeští zaměstnavatelé nyní hledají řešení, která
by jim umožnila minimalizovat riziko rozšíření onemocnění COVID-19 mezi jejich zaměstnanci,
a zachovat tak bezpečný chod svého provozu.
Je měření tělesné teploty zaměstnanců při vstupu na pracoviště či testování
zaměstnanců na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 přípustné z hlediska právních
předpisů na ochranu osobních údajů?
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (konkrétně jeho ustanovení § 101 a § 102) obecně
zaměstnavatelům ukládá, aby vytvářeli bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a
pracovní podmínky, a to vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
přijímáním opatření k předcházení rizikům. Zákoník práce již však výslovně nestanoví, jaká
konkrétní opatření by zaměstnavatelé ke splnění této své zákonné povinnosti měli přijmout.
Co se týče měření tělesné teploty, tak český Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen
„ÚOOÚ“) před několik dny konstatoval, že jsou-li údaje o zvýšené teplotě zaměstnance
naměřené při vstupu na pracoviště pomocí termokamer či rámů obsahujících senzor na měření
teploty zaznamenávány a evidovány ve spojení s dalšími údaji umožňujícími identifikaci
zaměstnance, jedná se o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“). Současně přitom platí, že údaj o tělesné teplotě zaměstnance či o nákaze
zaměstnance koronavirem SARS-CoV-2 spadá do zvláštní kategorie tzv. citlivých osobních
údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, neboť se jedná o údaj o zdravotním stavu zaměstnance.
Zpracovávat tyto osobní údaje tudíž zaměstnavatel smí pouze v případě, že pro takové
zpracování bude mít dostatečný právní titul (tj. právní titul nejen dle čl. 6 GDPR, ale rovněž dle
čl. 9 odst. 2 GDPR).
Aktuálně platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR některým kategoriím
zaměstnavatelů (např. provozovatelům stravovacích služeb, holičství atd.) explicitně nařizují
zajistit, aby do jejich provozovny byl zamezen přístup těm pracovníkům (tedy i
zaměstnancům), kteří mají tělesnou teplotu 37 °C a vyšší. Tyto skupiny zaměstnavatelů jsou
tudíž oprávněny údaj o tělesné teplotě zaměstnanců zpracovávat za účelem plnění své právní
povinnosti v oblasti pracovního práva a v oblasti veřejného zdraví ve smyslu článku 6 odst. 1
písm. c) ve spojení s článkem 9 odst. 2 písm. b) a i) GDPR.
V ostatních případech nicméně právní předpisy zaměstnavatelům zpracování tělesné teploty
zaměstnanců výslovně nepřikazují. ÚOOÚ však s ohledem na stávající mimořádnou
epidemickou situaci dovodil, že zpracování tělesné teploty zaměstnanců může být v těchto
případech považováno za zpracování na základě oprávněného zájmu zaměstnavatele
spočívajícího ve výkonu zvláštních práv v oblasti pracovního práva ve smyslu článku 6 odst. 1
písm. f) ve spojení s článkem 9 odst. 2 písm. b) GDPR, neboť zaměstnavateli napomůže dostát
jeho povinnosti předcházet ohrožení zdraví zaměstnanců.
Pokud se jedná o testování zaměstnanců na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, tak k této
otázce se před časem výslovně vyjádřil například britský úřad pro ochranu osobních údajů
(Information Commisioner’s Office). Ten konstatoval, že právním titulem pro zpracování
osobních údajů v souvislosti s tímto testováním může být oprávněný zájem zaměstnavatelů
spočívající v plnění povinností či ve výkonu zvláštních práv v oblasti pracovního práva ve
smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) ve spojení s článkem 9 odst. 2 písm. b) GDPR.
NEWSFLASH 5/2020 III
KONEC NOUZOVÉHO STAVU A ZPRACOVÁNÍ
ÚDAJŮ O ZDRAVOTNÍM STAVU ZAMĚSTNANCŮ
Nicméně ať již jde o jakýkoliv z výše uvedených případů, zaměstnavatelé si musí vždy současně
zanalyzovat, zda je předmětné zamýšlené opatření pro provoz jejich činnosti nezbytné, a to
zejm. s ohledem na charakter pracoviště, počet a koncentraci pracovníků a na aktuální vývoj
onemocnění COVID-19, a zda jej nelze nahradit jiným, méně invazivním opatřením. Pouze
dojde-li zaměstnavatel k závěru, že opatření je skutečně nezbytné, tento svůj závěr řádně
zdůvodní a současně splní ostatní podmínky stanovené pro zpracování tzv. citlivých osobních
údajů, bude možné uzavřít, že zpracování osobních údajů je v takovém případě v souladu s
právními předpisy.
Nezbytnost opatření pak zaměstnavatelé musí neustále průběžně posuzovat a v okamžik, kdy
takové opatření již nezbytné nebude, od opatření upustit. ÚOOÚ v této souvislosti navíc
podotkl, že opatření, která lze za současné mimořádné situace považovat za nezbytná, po
návratu k normálnímu stavu již důvodná nebudou. I toto tedy zaměstnavatelé musí vzít při
hodnocení v potaz.
Zaměstnavatelé musí pamatovat také na to, že mohou ve značném rozsahu zpracovávat tzv.
citlivé osobní údaje zaměstnanců, a mohou být tudíž povinni provést posouzení vlivu na
ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 35 GDPR (dále jen „DPIA“). Příprava DPIA je relevantní
zejména, pokud zaměstnavatel uvažuje nad testováním svých zaměstnanců, aniž by k tomu byl
přímo povinován právním předpisem.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 5/2020 III
KONEC NOUZOVÉHO STAVU A ZPRACOVÁNÍ
ÚDAJŮ O ZDRAVOTNÍM STAVU ZAMĚSTNANCŮ

Podobné novinky

Publikované články
Clanky-min
19. 1. 2020 | Mgr. Adam Stawaritsch

Pronajímám byt neteři, musíme sepsat smlouvu? A budu platit daně?

Pokud vlastníte dům plný nájemníků, je jasné, že příjmy z pronájmů musíte zdanit. Jak to ale bude v případě, že v rodinné vile poskytnete bydlení někomu z příbuzných? Na dotaz čtenáře iDNES.cz odpovídá právník bpv Braun Partners Adam Stawaritsch.

Publikované články
Clanky-min
19. 7. 2019 | Arthur Braun, M.A.

Roboti vs. lidé. Kdo vyhraje?

Publikované články
Clanky-min
30. 9. 2018 | Arthur Braun, M.A.

Budou dopravní zácpy minulostí?