Dnes schváleno! Prominutí pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců

12. 6. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost a
úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o
aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují
se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční situace či zvláštní
požadavky adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy
vyžádat příslušné profesionální služby k uvedeným
informacím.
NEWSFLASH 6/2020 II
Pokud již zaměstnavatel podal přehled za měsíce 06-08/2020, nemůže již prominutí pojistného formou
snížení úhrnu vyměřovacích základů uplatnit zpětně.
DALŠÍ PODPORA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ
POSTIŽENÝCH EPIDEMIÍ COVID-19 – PROGRAM ANTIVIRUS C
16. 6. 2020 Poslanecká sněmovna setrvala na původním znění návrhu zákona o prominutí pojistného na
sociální zabezpečení a neakceptovala tak pozměňovací návrhy Senátu ČR. Zákon čeká jen na podpis
prezidenta ČR a přináší další podporu podnikatelům postiženým epidemií Covid-19.
Program podpory ANTIVIRUS C je založen na vládním návrhu z 05/2020. Spočívá v prominutí pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen
2020. Je založen na snížení úhrnu vyměřovacích základů za tyto měsíce u zaměstnavatelů s max. 50
zaměstnanci, u kterých navíc nedošlo k více než 10% snížení počtu zaměstnanců a úhrnu vyměřovacích
základů oproti stavu v březnu 2020, přičemž maximální snížení vyměřovacího základu za jednoho
zaměstnance je 52 253 Kč.
V rámci programu ANTIVIRUS C mají na podporu nárok tito zaměstnavatelé:
a) počet zaměstnanců nepřekračuje 50 a činí v posledním dni kalendářního měsíce alespoň 90 % počtu
těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020, přičemž stejná podmínka platí i pro úhrn
vyměřovacích základů k poslednímu dni kalendářního měsíce – tedy min. 90 % úhrnu vyměřovacích
základů za březen 2020;
b) je odvedeno pojistné, které jsou povinni platit zaměstnanci, ve stanovené výši a lhůtě;
c) za daný měsíc nejsou čerpány prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných
zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti (Antivirus).
Nárok na prominutí pojistného nemají zaměstnavatelé uvedení v § 109 odst. 3 Zákoníku práce,
poskytovatelé zdravotních služeb, jejichž služby jsou alespoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu
nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb a zaměstnavatel,
který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem České republiky, nebo jiného členského státu
Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední
skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.
Při stanovení svého vyměřovacího základu za 06-08/2020 zaměstnavatel nejprve stanoví jako obvykle
úhrn vyměřovacích základů, v němž jsou zahrnuty vyměřovací základy všech zaměstnanců, tj. jak
zaměstnanců v pracovním poměru, tak činných na základě dohod, jednatelů, členů družstev atd. Od
tohoto úhrnu pak odečte vyměřovací základy zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dnu
měsíce, za který uplatňuje nárok na prominutí pojistného. Pro odpočet vyměřovacích základů platí dvě
výjimky.
Nelze si odečíst:
a) za zaměstnance vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč, tj. více než 1,5násobek průměrné mzdy
stanovené pro účely sociálního pojištění pro rok 2020.
b) vyměřovací základ zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52
písm. a) až c) zákoníku práce.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
19. 6. 2021

Koncern Göde Gruppe koupil německou společnost Myaminos UG za pomoci bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 10. 2018

bpv BRAUN PARTNERS zastupovala prodávající při úspěšném prodeji společnosti Mediaservis

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
20. 12. 2018

bpv BRAUN PARTNERS: již třetí úspěch před odvolacím soudem ve věci recyklačních poplatků