Aktuální opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR dotýkající se provozu podniků

2. 10. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A MINISTERSTVA
ZDRAVOTNICTVÍ ČR DOTÝKAJÍCÍ SE PROVOZU PODNIKŮ
Níže Vám přinášíme shrnutí nejpodstatnějších aktuálních opatření Vlády ČR a Ministerstva
zdravotnictví ČR k prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, která jsou účinná ke dni
14. října 2020 a která se dotýkají provozu podniků.
Zdržování se ve skupinách
Z rozhodnutí Vlády ČR jsou s účinností od 14. října 2020 až do 3. listopadu 2020 zakázány
hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob, a to jak ve vnitřních, tak i ve vnějších
prostorech. Zákaz se nicméně netýká například členů domácnosti, nebo zaměstnanců
vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, pokud je tuto práci třeba vykonávat ve
vyšším počtu osob. Výjimka ze zákazu se uplatní rovněž u osob, které společně konají činnost,
ke které jsou podle zákona povinny, jestliže tuto činnost je nezbytné konat ve vyšším počtu
osob – do této kategorie lze dle našeho názoru zařadit mj. i činnost orgánů právnických osob
(např. představenstva akciové společnosti), jestliže půjde o plnění jejich zákonných povinností
(např. obchodní vedení společnosti). V každém případě platí, že osoby účastnící se takové
hromadné akce jsou vždy povinny udržovat od nezúčastněných osob odstup alespoň 2 metry.
Dle vládního usnesení mohou lidé do nákupních center a do prodejen a provozoven služeb
vstupovat (a v těchto prostorech se zdržovat) ve skupinách pouze po 2 osobách a s minimálně
dvoumetrovými rozestupy od ostatních skupin. Výjimka z tohoto pravidla se uplatní na osoby
mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.
Omezení provozoven zejména stravovacích služeb a nákupních center
Vládní usnesení od 14. října 2020 až do 3. listopadu 2020 provozovatelům provozoven
stravovacích služeb zakazuje umožnit vstup veřejnosti do těchto prostor, a to bez ohledu na
to, zda se jedná o vnitřní či vnější prostory. Umožněn zůstává pouze prodej jídla s sebou,
pokud bude probíhat bez vstupu do provozovny, a to v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.
V případě konzumace takto zakoupeného jídla v bezprostředním okolí provozovny jsou
zákazníci povinni dodržovat rozestupy alespoň 2 metry. Pro úplnost podotýkáme, že
konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech je vládním usnesením zcela
zakázána.
Výjimku z výše uvedeného zákazu poskytování stravovacích služeb mají provozovny, které
neslouží pro veřejnost (např. závodní jídelny), a provozovny v ubytovacích zařízeních, pokud
stravování poskytují pouze ubytovaným osobám (např. hotely). V těchto případech lze
nicméně stravovací služby poskytovat pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod. a mezi
zákazníky musí být dodržovány rozestupy 1,5 metru, ledaže tyto osoby sedí u jednoho stolu.
U jednoho stolu pak mohou sedět maximálně 4 zákazníci současně (s výjimkou členů
domácnosti). V případě dlouhého stolu lze nicméně utvořit více skupin (vždy maximálně
4 osoby, opět s výjimkou členů domácnosti) za podmínky, že rozestup mezi nimi bude alespoň
2 metry. Provozovatelé těchto zařízení jsou současně povinni evidovat písemně celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky a nevpustit do vnitřních prostor provozovny více
zákazníků, než je míst k sezení.
Pro všechny provozovatele stravovacích zařízení pak dále platí povinnost neumožnit veřejnosti
wifi připojení a povinnost neprodukovat živou hudbu a tanec.
Vládní usnesení taktéž omezuje činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000
m2. Tato centra musí (i) omezit místa určená k odpočinku (např. křesla v pasážích) tak, aby se
na nich nemohli shromažďovat lidé, (ii) zajistit, aby byl v prostorách centra viditelně označen
pokyn k dodržování rozestupu 2 metrů na veřejně přístupných plochách centra, a (iii)
zamezovat shlukování osob. Tato centra dále nesmí umožnit veřejnosti připojit se k wifi.
NEWSFLASH 10/2020 II
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 10/2020 II
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A MINISTERSTVA
ZDRAVOTNICTVÍ ČR DOTÝKAJÍCÍ SE PROVOZU PODNIKŮ
O výše uvedených pokynech musí rovněž centra zákazníky informovat, přičemž k provádění
dohledu nad jejich dodržováním musí centra zajistit minimálně jednu osobu.
Dle opatření MZ ČR jsou až do jeho odvolání všichni provozovatelé provozoven povinni dále
vyzývat své zákazníky informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a nejlépe
k bezkontaktním platbám. Dále musí umisťovat dezinfekční prostředky u často dotýkaných
předmětů a zákazníky o možnosti jejich využití informovat. Některým provozovatelům
(např. hotely) je rovněž uložena povinnost pravidelně dezinfikovat různé povrchy. V případě
prodeje nebaleného pečivá je pak třeba zajistit, aby v místě odběru pečiva nedocházelo
ke shlukování osob a aby prodejní místo bylo vybaveno pomůckami osobní hygieny. Obdobně
i provozovatelé maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem musí
zákazníkům poskytovat bezplatně jednorázové rukavice nebo obdobný ochranný prostředek na
ruce. Prodejci oděvů a obuvi dále musí zajistit, aby zkoušení oděvů a obuvi probíhalo až po
předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou a aby při vrácení oděvů (např. v rámci reklamace)
oděvy byly před jejich opětovným nabídnutím zákazníkům uloženy po dobu 24 hodin odděleně
od ostatního zboží.
Zakázané provozy a činnosti
Vládním usnesením jsou aktuálně až do 3. listopadu 2020 zcela zakázány koncerty a jiná
umělecká představení, kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy, provoz a používání sportovišť
ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness
center, provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, ledaže se jedná o zdravotní služby poskytované poskytovatelem zdravotních služeb,
a dále také třeba návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, hradů a zámků.
Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacího ústrojí
Na základě opatření MZ ČR jsou až do jeho odvolání veškeré fyzické osoby ve vnitřních
prostorách staveb mimo bydliště či místo ubytováním (např. hotelový pokoj) povinny nosit
ochranné prostředky dýchacího ústrojí, které brání šíření kapének. Tímto způsobem se nicméně
nemusí chránit například zaměstnanci (či osoby v obdobném postavení) po dobu, kdy
vykonávají práci na jednom místě, pokud taková osoba pracuje ve vzdálenosti minimálně 2
metry od jiné osoby. Povinnost nosit tyto ochranné prostředky se také nevztahuje na zákazníky
provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, pokud
tito zákazníci sedí u stolu.
Vzhledem k tomu, že jednotlivá vládní a ministerská opatření jsou v závislosti na vývoj nemoci
COVID-19 průběžně měněna, doporučujeme aktuální vývoj bedlivě sledovat a vždy
se s jednotlivými přijatými opatřeními řádně seznámit.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
29. 4. 2019

bpv BRAUN PARTNERS znovu zařazena do prestižního žebříčku Legal 500

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 12. 2020

bpv BRAUN PARTNERS radila společnosti IMMOFINANZ při akvizici dvou retail parků od společnosti Mitiska REIM

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
5. 3. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS v rámci aliance bpv LEGAL poskytovala právní poradenství První novinové společnosti a.s.