Aktuální informace k omezení cest z ČR do Německa, Rakouska a na Slovensko v případě pracovních cest – aktualizace k 26. 02. 2021

27. 3. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OMEZENÍ CEST Z ČR DO
NĚMECKA, RAKOUSKA A NA SLOVENSKO V PŘÍPADĚ
PRACOVNÍCH CEST – AKTUALIZACE K 26. 02. 2021
Aktualizace: Německo
Česká republika je od 14. února 2021 zařazena na seznamu rizikových zemí s mutujícím virem. Z
tohoto důvodu občané ČR nesmějí cestovat do Spolkové republiky Německo (dále jen „SRN“).
Obchodní, ani služební cesty nejsou ze strany SRN pro občany ČR povoleny. Výjimku z tohoto
zákazu mají osoby pracující v oblasti zdravotnictví a sociální péče.
Zdroj:
1. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2021/1-
quartal/einreise-vo.html
Aktualizace: Rakousko
V případě cesty za pracovním účelem, není občan ČR povinen nastoupit do karantény. Osoba
je povinna předložit negativní PCR či antigenní test, který není starší než 72 hodin. Dále je také
povinna, zaregistrovat se skrze webové stránky https://entry.ptc.gv.at/. Tato registrace může
být nejdříve provedena 72 hodin před vstupem na území Rakouské Republiky (dále také jako
„RR“). Osoba musí mít po celou dobu pracovní cesty potvrzení o účelu cesty (např. pozvání na
jednání, pracovní smlouvu).
Pokud cesta do RR je kratší než 12 hodin, má občan ČR povinnost prokázat účel cesty v
souladu s krizovým opatřením. Není však povinna vyplnit před vstupem Příjezdový formulář,
ani podstoupit antigenní či RT-PCR test před vstupem na území ČR nebo po vstupu. Osoba má
povinnost mimo domov po dobu deseti dnů nosit respirátor či zdravotnickou roušku.
Pokud by však pracovní cesta trvala déle než 12 hodin, má osoba povinnost před vstupem
absolvovat antigenní test nejvýše 24 hodin nebo RT-PCR test, který není starší než 72 hodin,
před zahájením cesty do ČR, vyplnit elektronická Příjezdový formulář http://
www.prijezdovyformular.cz/ a nahlásit tak příjezd své místně příslušné krajské hygienické
stanici (dále také jako „MPKHS“). Dále je osoba povinna předložit na vyžádání doklad o
vyplnění příjezdového formuláře při hraniční nebo pobytové kontrole. Do pěti dnů od vstupu
do ČR má dále osoba povinnost podstoupit na vlastní náklady RT-PCR test a neprodleně
výsledek testu, nejdéle však do 10 dnů od vstupu, předložit své MPKHS. Osoba je povinná, do
doby předložení výsledku provedeného na území ČR, jít do samoizolace. Po dobu 10 dní má
tato osoba povinnost mimo domov nosit respirátor nebo zdravotnickou roušku.
Zdroj:
1. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303
2. https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochranne-opatreni-omezeniprekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-15-2-2021-do-odvolani.pdf
NEWSFLASH 3/2021 III.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 3/2021 III.
Aktualizace: Slovensko
Občanovi České republiky se od 17. 02. 2021, který vstupuje na území Slovenské republiky
(dále také jako „SR“), nařizuje izolace, která může skončit buď obdržením negativního
výsledku RT-PCR testu – který je možný vykonat nejdříve osmým dnem po příjezdu, nebo
bezpříznakovým průběhem izolace, která končí čtrnáctým dnem od vstupu na území SR.
Osoby jsou nadále povinné se bezprostředně při vstupu do SR zaregistrovat na webových
stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/ a na požádání příslušných orgánů prokázat
splnění této povinnosti. Osoba je také povinna oznámit své umístění do izolace svému
všeobecnému lékaři.
Výjimky platí mimo jiné pro osoby, které jsou očkování proti Covid-19 již druhou vakcínou a
od tohoto očkování uplynulo alespoň 14 dní (osoba musí být schopna uvedenou skutečnost
prokázat), a „pendlery“.
Při cestě zpět do ČR musí občan ČR před vstupem absolvovat RT-PCR test, nejvýše 72 hodin
před zahájením cesty do ČR, vyplnit elektronická Příjezdový formulář http://
www.prijezdovyformular.cz/ a nahlásit tak příjezd své MPKHS. Dále je osoba povinna
předložit na vyžádání doklad o vyplnění příjezdového formuláře při hraniční nebo pobytové
kontrole. Nejdříve 5. den od vstupu do ČR je osoba povinna podstoupit RT-PCR test a
výsledek neprodleně, nejdéle do 10 dnů od vstupu, předložit své MPKHS. Do doby předložení
výsledku testu provedeného na území ČR je osoba povinna jít do samoizolace. Po dobu 10
dní má tato osoba povinnost mimo domov nosit respirátor nebo zdravotnickou roušku.
Zdroj:
1. https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/
ciastka_26_2021.pdf
2. https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Ochranne-opatreni-omezeniprekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-15-2-2021-do-odvolani.pdf
Zaměstnanci mají povinnost informovat svého zaměstnavatele o cestách do SRN, RR a SR,
které přesahují 12 hodin!
AKTUÁLNÍ INFORMACE K OMEZENÍ CEST Z ČR DO
NĚMECKA, RAKOUSKA A NA SLOVENSKO V PŘÍPADĚ
PRACOVNÍCH CEST – AKTUALIZACE K 26. 02. 2021

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
19. 6. 2021

Koncern Göde Gruppe koupil německou společnost Myaminos UG za pomoci bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 10. 2018

bpv BRAUN PARTNERS zastupovala prodávající při úspěšném prodeji společnosti Mediaservis

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
20. 12. 2018

bpv BRAUN PARTNERS: již třetí úspěch před odvolacím soudem ve věci recyklačních poplatků