gavel-3575414_1920

Znamená palec nahor (thumbs-up) uzavretie zmluvy

12. 7. 2023

Publikácie

JUDr. Martin Provazník

Z obyčajného súdneho sporu v kanadskom meste Saskatchewan[1] sa minulý mesiac vykľul veľmi zaujímavý právny záver, ktorý môže mať ďalekosiahly spoločenský význam: emotikon, v tomto prípade tzv. palec hore 👍, predstavuje právne záväznú zmluvu.

V tomto prípade išlo o to, či poľnohospodár v Saskatchewan súhlasil s predajom 87 metrických ton ľanu kupujúcemu v roku 2021. Kupujúci podpísal zmluvu a poslal fotografiu zmluvy v textovej správe poľnohospodárovi, ktorý na ňu odpovedal zaslaním emotikonu “palec hore”. Poľnohospodár tvrdil, že “emotikon s palcom hore jednoducho potvrdil, že som dostal zmluvu o predaji ľanu”. Uviedol, že text chápal tak, že “kompletná zmluva bude nasledovať faxom alebo e-mailom”. Kupujúci sa však ohradil, že keď posielal textovú správu s fotografiou zmluvy na mobilný telefón poľnohospodárovi, napísal: “Prosím, potvrďte ľanovú zmluvu”. Takže keď poľnohospodár odpovedal emotikonom s palcom hore 👍, kupujúci mal za to, že poľnohospodár súhlasí so zmluvou. Vo svojom rozhodnutí sudca citoval definíciu emotikonu palec hore zo stránky dictionary.com a uviedol, že toto označenie sa “používa na vyjadrenie súhlasu, schválenia alebo porozumenia v digitálnej komunikácii.” Súd teda dospel k záveru, že zmluva bola uzavretá „palcom hore“ 👍.

Ako by to bolo na Slovensku?

V prvom rade treba povedať, že zmluva nemusí mať „písomnú formu“ v tom zmysle, že to nemusí byť samostatný papier, či samostatný dokument. Ak sa niekto s niekým dohodne napr. cez email, alebo WhatsApp, že jedna strana predáva a druhá kupuje, pričom sa dohodnú na cene, pravdepodobne došlo k uzavretiu zmluvy. Neplatí to ale pre všetky typy zmlúv. Nedajú sa takto napríklad prevádzať nehnuteľnosti, kde platí vysoko formálna zmluvná forma.

Čo ale s emotikonom ako je napr. palec hore 👍? Je to prejav súhlasu podľa slovenského práva?

Podľa slovenského práva dochádza k uzatváraniu zmluvy tak, že jedna zo strán vykoná prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy. Toto sa označuje za návrh zmluvy. Návrh zmluvy musí byť dostatočne určitý a musí z neho vyplývať vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia. Na to, aby však došlo k uzavretiu zmluvy musí strana, ktorej je návrh určený, vykonať včasné vyhlásenie, alebo urobiť iné včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas. Takéto konanie sa považuje za prijatie návrhu. Domnievam sa, že ak by na základe elektronickej komunikácie medzi stranami došlo k tomu, že jedna zo strán by poslala druhej konkrétny návrh zmluvy, napríklad v obdobnom prípade ako sa stalo v Kanade a druhá strana by k takémuto návrhu zmluvy dala palec hore 👍, je celkom pravdepodobné, že by sa takýto prejav mohol považovať za súhlas so zmluvou. Viem si predstaviť takúto argumentáciu na súde. Pozor preto na to, aký emotikon používate.

Similar news

Novinky
Arthur Braun-min
5. 6. 2022 | Arthur Braun, M.A.

Interview with Arthur Braun

"This is a matter of survival for law firms. They will become more digital, or they will disappear." Arthur Braun M.A.- MANAGING PARTNER

Newsletter
power-lines-g87d07deaa_1280
5. 11. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

Levy on excessive revenues for electricity producers

On October 6, 2022 the European Council issued Regulation (EU) 2022/1854 stipulating the framework for a levy on excessive revenues from electricity sales. The individual member states are to determine the details regarding the Levy, including its final amount and the conditions under which it will apply to electricity.

Articles
expodia_pozadi
9. 8. 2023 | Arthur Braun, M.A.

Can a Conservative Business go Digital?

Arthur Braun: "This is a matter of survival for law firms. They will become more digital, or they will disappear."