gavel-3575414_1920

Znamená palec nahoru (thumbs-up) uzavření smlouvy?

12. 7. 2023

Publikované články

JUDr. Martin Provazník

Z obyčajného súdneho sporu v kanadskom meste Saskatchewan[1] sa minulý mesiac vykľul veľmi zaujímavý právny záver, ktorý môže mať ďalekosiahly spoločenský význam: emotikon, v tomto prípade tzv. palec hore 👍, predstavuje právne záväznú zmluvu.

V tomto prípade išlo o to, či poľnohospodár v Saskatchewan súhlasil s predajom 87 metrických ton ľanu kupujúcemu v roku 2021. Kupujúci podpísal zmluvu a poslal fotografiu zmluvy v textovej správe poľnohospodárovi, ktorý na ňu odpovedal zaslaním emotikonu „palec hore“. Poľnohospodár tvrdil, že „emotikon s palcom hore jednoducho potvrdil, že som dostal zmluvu o predaji ľanu“. Uviedol, že text chápal tak, že „kompletná zmluva bude nasledovať faxom alebo e-mailom“. Kupujúci sa však ohradil, že keď posielal textovú správu s fotografiou zmluvy na mobilný telefón poľnohospodárovi, napísal: „Prosím, potvrďte ľanovú zmluvu“. Takže keď poľnohospodár odpovedal emotikonom s palcom hore 👍, kupujúci mal za to, že poľnohospodár súhlasí so zmluvou. Vo svojom rozhodnutí sudca citoval definíciu emotikonu palec hore zo stránky dictionary.com a uviedol, že toto označenie sa „používa na vyjadrenie súhlasu, schválenia alebo porozumenia v digitálnej komunikácii.“ Súd teda dospel k záveru, že zmluva bola uzavretá „palcom hore“ 👍.

Ako by to bolo na Slovensku?

V prvom rade treba povedať, že zmluva nemusí mať „písomnú formu“ v tom zmysle, že to nemusí byť samostatný papier, či samostatný dokument. Ak sa niekto s niekým dohodne napr. cez email, alebo WhatsApp, že jedna strana predáva a druhá kupuje, pričom sa dohodnú na cene, pravdepodobne došlo k uzavretiu zmluvy. Neplatí to ale pre všetky typy zmlúv. Nedajú sa takto napríklad prevádzať nehnuteľnosti, kde platí vysoko formálna zmluvná forma.

Čo ale s emotikonom ako je napr. palec hore 👍? Je to prejav súhlasu podľa slovenského práva?

Podľa slovenského práva dochádza k uzatváraniu zmluvy tak, že jedna zo strán vykoná prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy. Toto sa označuje za návrh zmluvy. Návrh zmluvy musí byť dostatočne určitý a musí z neho vyplývať vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia. Na to, aby však došlo k uzavretiu zmluvy musí strana, ktorej je návrh určený, vykonať včasné vyhlásenie, alebo urobiť iné včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas. Takéto konanie sa považuje za prijatie návrhu. Domnievam sa, že ak by na základe elektronickej komunikácie medzi stranami došlo k tomu, že jedna zo strán by poslala druhej konkrétny návrh zmluvy, napríklad v obdobnom prípade ako sa stalo v Kanade a druhá strana by k takémuto návrhu zmluvy dala palec hore 👍, je celkom pravdepodobné, že by sa takýto prejav mohol považovať za súhlas so zmluvou. Viem si predstaviť takúto argumentáciu na súde. Pozor preto na to, aký emotikon používate. 😉

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 2. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila fondu Conseq Realitní při akvizici administrativního a obchodního komplexu v pražských Holešovicích

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 4. 2021

Martin Provazník rozšířil řady partnerů bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren