skyscraper-g08e82b678_1280

Velká novela zákona o obchodních korporacích

8. 6. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

ŠEST NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH A PAK 16 DALŠÍCH PODSTATNÝCH ZMĚN, NA KTERÉ JE NUTNÉ SE PŘIPRAVIT
Vyhlášením ve sbírce listin dne 13. února tohoto roku nabyl platnosti zákon č. 33/2020 Sb. (dále
jen „Novela“), kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Novela má
přívlastek „velká“, jelikož se jedná o nejvýznamnější zásah do úpravy českého korporátního
práva za posledních 6 let. Ačkoliv je drtivá většina ustanovení Novely účinná od 1.1.2021, je
nutné se na ni včas připravit.
Novela vychází z obecné zásady, že ujednání zakladatelských dokumentů, která budou od
1.1.2021 odporovat donucujícím ustanovením ZOK ve znění Novely, pozbydou závaznosti.
Klientům proto doporučujeme provést analýzu zakladatelských dokumentů jejich obchodních
korporací ve vztahu k Novele a zajistit včas případné související úpravy.
Novela stanoví obchodním korporacím povinnost přizpůsobit zakladatelské právní jednání
úpravě ZOK ve znění Novely a doručit jej do sbírky listin do 31.12.2021. Ukládá-li ZOK ve znění
Novely povinnost provést v obchodním rejstříku (OR) zápis dosud nezapisované skutečnosti
nebo uložení dosud nezakládané listiny do sbírky listin, zapsaná osoba má povinnost podat
návrh na zápis do OR nebo uložit listinu do sbírky listin do 30.6.2021, nebude-li stanoveno
v konkrétním případě jinak. Důsledkem nesplnění uvedených povinností může být v krajním
případě až zrušení obchodní korporace s likvidací.
Přehled šesti pro praxi nejvýznamnějších změn:
1. Schválení převodu nebo zastavení závodu – schvalování valnými hromadami obou
smluvních stran
Kompetence valné hromady s.r.o. a a.s. resp. členské schůze družstva je nově definována
v podobě „schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by
znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.“
Kromě toho bude v budoucnu na rozdíl oproti stávající úpravě požadovaný souhlas valných
hromad obou smluvních stran, jinak budou taková důležitá právní jednání relativně neplatná.
2. Levnější a rychlejší založení s.r.o.
V případech, kdy výše všech peněžitých vkladů společníků s.r.o. nepřesáhne 20.000,- Kč, bude
možné splatit tyto vklady i jiným způsobem než jejich splacením na zvláštní účet, například
v hotovosti přímo do rukou správce vkladu nebo notáře. To samozřejmě povede k časové a
finanční úspoře.
3. Nová úprava monistického modelu a.s.
Správní rada bude, jak je dnes v zahraničí zcela běžné, orgánem kumulujícím řídící i kontrolní
pravomoci. Ruší se proto orgán statutárního ředitele.
Úprava Novely zároveň stanoví, že působností správní rady určovat základní zaměření
obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby
odlišné od členů správní rady a tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle
určitých oborů. Důvodová zpráva k Novele nicméně připouští, aby se členové správní rady
rozlišovali v souladu s praxí v jiných zemích na členy exekutivní a členy neexekutivní.
Už teď je zřejmé, že přesné vymezení základního zaměření obchodního vedení a dohledu nad
činností společnosti a odlišení od „běžného“ obchodního vedení a dohledu nad činností
společnosti může činit praktické potíže a bude muset být upřesňováno i rozhodovací praxi
vyšších soudů.
Neurčí-li stanovy jinak (nebo smlouva o výkonu funkce v případě délky funkčního období), bude
mít správní rada 3 členy a délka funkčního období členů bude činit 3 roky. Nižší i vyšší počet
členů bude proto připuštěn.
Pro vyloučení jakýchkoliv nejasností a nedorozumění, jež by mohly vznikat u stávajících a.s. s
monistickým systémem (tedy se statutárním ředitelem a správní radou namísto představenstva
a dozorčí rady) – zejména z důvodu rozporů stávajícího znění stanov s donucujícími
ustanoveními ZOK ve znění Novely – doporučujeme, aby tyto a.s. upravily své stanovy již
v tomto roce s účinnosti od 1.1.2021 a přizpůsobily systém své vnitřní struktury znění Novely.
4. Tzv. žaloba na doplnění pasiv členem statutárního orgánu
Významní (avšak nejasně formulovanou) novinkou je pak úprava tzv. žaloby na doplnění pasiv,
pro kterou zákonodárce našel inspiraci ve francouzské úpravě. Účelem je poskytnout věřitelům
obchodní korporace dodatečné prostředky na uspokojení jejich pohledávek, kterého se jim
v důsledku porušení povinností členy statutárního orgánu nedostává.
Přispěl-li člen statutárního orgánu (rovněž osoba v obdobném postavení (například prokurista)
a každá další osoba, která se fakticky v takovém postavení nachází, přestože není členem
orgánu) porušením svých povinností k úpadku obchodní korporace (nepřiměřeným či
nevhodným strategickým rozhodnutím, pokračováním ve ztrátové činnosti bez přijetí
adekvátních protiopatření, zkresleným vedením účetnictví, apod.) a byl-li na majetek obchodní
korporace prohlášen konkurs, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce
rozhodnout, že tento člen je povinen poskytnout do majetkové podstaty plnění až do výše
rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku obchodní korporace. Dle Novely má dále
insolvenční soud přihlédnout především k tomu, jakou měrou přispělo porušení povinnosti
k nedostatečné výši majetkové podstaty.
Ačkoliv dokázaní příčinné souvislosti mezi porušením povinností a snížením majetkové podstaty
může v konkrétních případech činit potíže, budou tuto možnost insolvenční správci
bezpochyby četně využívat, čemuž napomohou i velkoryse definovány předpoklady. Členové
statutárních orgánů budou muset do budoucna tedy ještě více dbát povinnosti péče řádného
hospodáře, pravidla podnikatelského úsudku (tzv. business judgment rule) a především dbát na
přiměřené pojištění své odpovědnosti (tzv. D&O pojištění).
5. Redukce počtu neaktivních obchodních korporací
Novela mimo jiné novelizuje i zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. Nepředloží-li
obchodní korporace řádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období k
založení do sbírky listin, vyzve ji rejstříkový soud, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení výzvy
předložila všechny chybějící účetní závěrky k založení do sbírky listin. V opačném případě ji
může být uložena i opakovaně pokuta až do výše 100.000,- Kč, v krajním případě může
dokonce rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací.
NEWSFLASH 6/2020 I
VELKÁ NOVELA ZOK
ŠEST NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH A PAK 16 DALŠÍCH PODSTATNÝCH
ZMĚN, NA KTERÉ JE NUTNÉ SE PŘIPRAVIT
Nepodaří-li se tuto výzvu obchodní korporaci doručit, zahájí rejstříkový soud řízení o jejím
zrušení a tuto skutečnost zapíše bez řízení do OR. Rejstříkový soud bude moci vydat rozhodnutí
o zrušení obchodní korporace (i) bez likvidace (v případě nedostatku majetku obchodní
korporace) nebo (ii) s likvidací (v případě dostatečného majetku na úhradu nákladu likvidace)
nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne zápisu údaje o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace
do OR a na základě tohoto rozhodnutí (případ ad (i), nikoli však v době probíhajícího
insolvenčního řízení) nebo po dokončení procesu likvidace (případ ad (ii)) vymaže obchodní
korporaci z OR.
Cílem navrhované „ostřejší“ úpravy v porovnání se stávající spíše teoretickou a praxi
nevyužívanou je jednak zabránit existenci tzv. neaktivních společností a předejít nebezpečí, že
tyto mohou časem sloužit jako tzv. bílé koně pro finanční a daňové podvody, zároveň zvýšit
„naplněnost“ sbírky listin, která je dlouhodobě na nízké úrovni, jelikož mnoho obchodních
korporací i přes hrozící sankce neplní zákonem stanovenou povinnost zakládat do ní předepsané
listiny.
6. Neúčinnost smluv o výkonu funkce
Úprava smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace doznala několik
významných změn. Smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti vůbec nenabude bez
souhlasu nejvyššího orgánu společnosti účinnosti na rozdíl od její stávající relativní neplatnosti.
I nadále zůstane možnost udělení souhlasu až následně po uzavření smlouvy.
Nebude-li smlouva o výkonu funkce účinná z důvodů na straně kapitálové společnosti, vyšší
moci či jiné překážky vzniklé nezávisle na vůli člena voleného orgánu kapitálové společnosti, určí
se odměna dotčeného člena voleného orgánu jako odměna obvyklá v době vzniku funkce za
činnost obdobnou činnosti, kterou člen voleného orgánu vykonával. Tento nárok se bude
promlčovat v obecné subjektivní promlčecí lhůtě tří let, jež začne plynout od okamžiku, kdy se
člen voleného orgánu dozvěděl o důvodu rozhodném pro vznik jeho nároku.
Přehled dalších podstatných změn zaváděných Novelou:
1. Společenská smlouva nebude muset mít automaticky přednost před ustanoveními
smlouvy o výkonu funkce
Nová úprava na rozdíl od stávající výslovně řeší rozpor mezi smlouvou o výkonu funkce a
společenskou smlouvou. V zásadě budou mít přednost ujednání společenské smlouvy s výjimkou
případů, kdy bude smlouva o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu
společenské smlouvy. Menšinovým společníkům bude teda přikládána větší váha při schvalování
takových smluv o výkonu funkce, přičemž jednatelé budou mít zájem na jejich schválení co
nejvyšší většinou, aby se předešlo možným dodatečným výlukám v aplikovatelnosti ustanovení
smluv o výkonu funkce dle přání společníků. Stejná úprava se uplatní i v případě stanov a.s.
2. Konec řetězení právnických osob ve volených orgánech obchodních korporací
Je-li členem voleného orgánu s.r.o., a.s. nebo družstva právnická osoba, bude muset dle Novely
zmocnit bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu (na její povinnosti předložit výpis
z rejstříku trestů a souhlas se zápisem do OR se nic nemění), aby ji v orgánu zastupovala.
Nebude-li daná fyzická osoba zapsána do OR do 31.3.2021, příslušná funkce právnické osoby
ex lege zanikne. Aktuální stav, kdy je možné, aby právnickou osobu zastupovala ve funkci
člena voleného orgánu další právnická osoba, bude proto minulostí.
NEWSFLASH 6/2020 I
VELKÁ NOVELA ZOK
ŠEST NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH A PAK 16 DALŠÍCH PODSTATNÝCH
ZMĚN, NA KTERÉ JE NUTNÉ SE PŘIPRAVIT
NEWSFLASH 6/2020 I
3. Výmaz překonaných ustanovení ohledně založení společnosti ze společenské
smlouvy či stanov není jejich změnou
Novela reaguje na existující výkladový problém, když explicitně stanoví, že vypuštění údajů ze
společenské smlouvy či stanov, které jsou ve společenské smlouvě či stanovách uvedeny při
založení kapitálových společností (údaj o správci vkladu apod.), se nepovažuje za změnu
společenské smlouvy či stanov.
4. Zákaz bezúplatného plnění společníkovi nebo osobě jemu blízké
Novela dále zavádí pravidlo již aplikované v daňové oblasti, dle kterého obchodní korporace
nesmí poskytnout bezúplatné plnění společníkovi nebo osobě jemu blízké, s výjimkou obvyklých
příležitostných darů, věnování učiněného v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel či
v dalších obdobných případech.
5. Úprava odstoupení z funkce voleného orgánu
Novelou se odstraňuje nemožnost odstoupení člena orgánu obchodní korporace v době, která
je pro obchodní korporaci nevhodná. Zároveň upřesňuje data ukončení funkce v jednotlivých
případech.
6. Zprávy o vztazích mohou být bez chráněných nebo utajovaných informací
Ve zprávě o vztazích (veřejně dostupné on-line) se dle výslovné úpravy Novely nebudou muset
uvádět informace, které podléhají ochraně nebo utajení, například výši protiplnění nebo úroků z
úvěrů společníků. Zpráva pak bude obsahovat sdělení, že je neúplná a z jakého důvodu se jinak
vyžadované informace neuvádějí. Obdobně informace, které tvoří předmět obchodního
tajemství, se ve zprávě o vztazích budou moci uvádět v přiměřené míře zobecnění, která
odpovídá účelu této zprávy.
Zpráva o vztazích bude součástí výroční zprávy, bude-li se vyhotovovat (až na drobné výjimky
ji vyhotovují společnosti, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) a bude
tak podléhat ověření auditorem.
Výše uvedené se bude vztahovat na zprávy o vztazích vyhotovené za účetní období od roku
2021.
7. Podíl s „vysílacím právem“
Další novinkou zaváděnou Novelou je výslovné umožnění podílů resp. akcií s tzv. vysílacím
právem. Společenská smlouva/stanovy mohou od roku 2021 totiž určit, že s podílem je spojeno
právo jmenovat jednoho nebo více jednatelů/členů představenstva/dozorčí rady a takto
jmenovanou osobu odvolat. Celkový počet takto jmenovaných členů uvedených orgánů však
nesmí být větší než počet jejich členů volených valnou hromadou.
Novela zároveň stanoví situace, kdy může valná hromada takto jmenovanou osobu odvolat.
Táto možnost se omezuje na případy, kdy vysílací právo zanikne nebo je-li pro to dán závažný
důvod spočívající ve výkonu funkce jmenovaného jednatele, zejména porušil-li závažně nebo
opakovaně své povinnosti.
VELKÁ NOVELA ZOK
ŠEST NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH A PAK 16 DALŠÍCH PODSTATNÝCH
ZMĚN, NA KTERÉ JE NUTNÉ SE PŘIPRAVIT
Jmenování a odvolání členů uvedených orgánů na základě vysílacího práva bude vyžadovat
písemnou formu s úředně ověřeným podpisem a účinnost vůči společnosti nastane doručením
předmětného rozhodnutí.
Uzavíraní mnohých dohod společníků/akcionářů bude při využití této úpravy nadbytečné.
8. Možnost rozšíření důvodu pro nevykonávání hlasovacího práva
Novela nově umožní, aby společenská smlouva stanovila jiné důležité důvody, při jejichž splnění
nebude moci společník vykonávat hlasovací právo, například ve všech případech střetu zájmů
společníka nebo s nim propojené osoby.
Materiálně stejná úprava bude platit i pro akcionáře akciové společnosti a členy družstva.
O četnosti budoucího využívání tohoto omezení práv společníků/akcionářů možno pouze
spekulovat.
9. Rozhodování per rollam u s.r.o. a a.s.
Novela rovněž upřesňuje u s.r.o. pravidla pro rozhodování mimo zasedání valné hromady, čímž
uvádí úpravu hlasování per rollam v s.r.o. do souladu s evropským právem.
Bude-li vyžadováno pro rozhodnutí valné hromady kapitálové společnosti osvědčení veřejnou
listinou, návrh rozhodnutí per rollam bude muset mít formu veřejné listiny, i když bude
postačovat, aby se společníkům/akcionářům zaslala pouze kopie veřejné listiny o návrhu
rozhodnutí. Případné navazující vyjádření společníka/akcionáře nebude muset mít formu
veřejné listiny a bude stačit, aby byl podpis na vyjádření úředně ověřen. Oproti stávající praxi
tak nová úprava povede k úspoře nákladů především u a.s. a usnadní změny společenských
smluv/stanov v nepřítomnosti akcionářů a společníků.
Úprava uskutečňování „virtuálních“ valných hromad s.r.o. a a.s. umožněných v rámci opatření
proti nemoci COVID-19 bez ohledu na znění společenské smlouvy/stanov natrvalo prozatím
Novelou zavedena nebyla.
10. Oprávnění valné hromady udělovat jednateli strategické a koncepční pokyny
Na nemožnosti udělovat jednateli pokyny týkající se obchodního vedení (až na zákonnou
výjimku) se i nadále nic měnit nebude. Výslovně je však nově stanoveno, což doktrína
dovozovala již dnes, že valná hromada je oprávněna udělovat jednateli tzv. strategické a
koncepční pokyny za předpokladu, že neodporují právním předpisům a společenské smlouvě.
Stejná úprava bude platit pro představenstvo a správní radu akciových společností.
11. Dovolávání se neplatnosti usnesení valné hromady – s odůvodněným protestem
nebo i bez protestu
Od roku 2021 se navrhuje zakotvit, že protest musí být odůvodněný, ledaže ho navrhovatel
nepodal ze závažného důvodu (např. pro odhalení vady bylo nutné disponovat odbornými
znalostmi, kterými společník nedisponoval, nebo společník byl neoprávněně vykázán z jednání
valné hromady apod.). To znamená, že protestující společník by až na závažné důvody měl vždy
uvést, v čem spatřuje vadu procesu svolání, zasedání či usnesení valné hromady. Jelikož
společníci zpravidla nejsou osobami s právním vzděláním, nebude nutné, aby protestující
společník odkazoval na rozpor s konkrétními ustanoveními zákona, a zcela postačí, pokud se
NEWSFLASH 6/2020 I
VELKÁ NOVELA ZOK
ŠEST NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH A PAK 16 DALŠÍCH PODSTATNÝCH
ZMĚN, NA KTERÉ JE NUTNÉ SE PŘIPRAVIT
vyjádří, v čem spatřuje vadu a proti kterému usnesení/kterým usnesením jeho protest směřuje.
Společníci budou moci rovněž využít protestu podaného jiným společníkem.
Další novum (v praxi spíše nepodstatné) spočívá v možnosti určit ve společenské smlouvě, že se
společníci mohou neplatnosti usnesení valné hromady dovolávat i bez podání protestu.
Až na možnost vyloučení požadavku protestu ve stanovách zavede Novela stejné úpravy i u a.s.
12. Účinek omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna až zápisem do
obchodního rejstříku
Každý zápis omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna do obchodního rejstříku bude
od roku 2021 konstitutivní, tj. toto omezení či jeho změna bude účinná dnem zápisu této
skutečnosti do obchodního rejstříku. Pokud konkrétní a.s. omezení převoditelnosti akcií na
jméno v OR zapsáno nemá, doporučujeme tuto skutečnost nechat zapsat do OR nejpozději
k 1.1.2021.
13. Změna stanov na valné hromadě – nové požadavky na pozvánku
Bude-li od roku 2021 na pořadu jednání valné hromady a.s. změna stanov, bude muset pozvánka
obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný
návrh změny stanov představenstvo nebo správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou
hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby
ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu
změny stanov, přičemž na toto právo bude muset být akcionář upozorněn v pozvánce
na valnou hromadu.
14. Upřesnění úpravy zprávy o podnikatelské činnosti a.s.
Nově pouze představenstvo/správní rada a.s., která nezpracovává výroční zprávu (ohledně
povinností jejího vyhotovení viz výše), vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího
majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období,
za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti
společnosti. Tato zpráva se uloží do sbírky listin spolu s účetní závěrkou.
15. Členové dozorčí rady akciové společnosti volení zaměstnanci
Novelizovaná úprava reaguje na některé výkladové problémy a obsahuje podrobnější úpravu
některých otázek oproti stávající verzi ZOK. Najisto se stanoví, že zaměstnanecká participace se
neuplatní v případě a.s. s monistickým systémem vnitřní struktury. Pro posouzení, zda je splněn
předpoklad více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, bude stanoven jako rozhodující
první den účetního období, v němž bude do funkce ustanoven člen dozorčí rady.
Výslovně se zmiňuje možnost nepřímé volby prostřednictvím volitelů, stanoví-li to volební řád.
Podle našeho názoru by taková možnost mohla znamenat posílení postavení odborů nebo rady
zaměstnanců, pokud by kontrolovaly volitele a mohly by zajistit odvolání příslušných členů
dozorčí rady i bez nových voleb. Novelizované ustanovení taky explicitně uvádí, že volební řád
připraví a schválí představenstvo po projednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců,
působí-li ve společnosti a platnost volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených
zaměstnanci může být nově výslovně předmětem přezkumu ze strany soudu.
NEWSFLASH 6/2020 I
VELKÁ NOVELA ZOK
ŠEST NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH A PAK 16 DALŠÍCH PODSTATNÝCH
ZMĚN, NA KTERÉ JE NUTNÉ SE PŘIPRAVIT
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 6/2020 I
16. Družstvo – nové omezení pro členy představenstva a upřesnění povinnosti
zpřístupnit účetní závěrku před dnem konání členské schůze
Člen představenstva se od 1.1.2021 nebude moci účastnit na podnikání jiné obchodní korporace
jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo
obdobným předmětem činnosti. Stanovy však budou moci stanovit odchylnou úpravu.
Novelou se dále výslovně určuje místo a po jak dlouhou dobu před konáním členské schůze se
členové družstva mohou seznámit s účetní závěrkou družstva, účetní závěrku bude muset totiž
zpřístupnit představenstvo alespoň 15 dnů přede dnem konání členské schůze v sídle družstva
nebo v jiném místě určeném v pozvánce na členskou schůzi družstva.
VELKÁ NOVELA ZOK
ŠEST NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH A PAK 16 DALŠÍCH PODSTATNÝCH
ZMĚN, NA KTERÉ JE NUTNÉ SE PŘIPRAVIT

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií