Úlevy pro nájemce na nájemném a poplatcích za služby za obchodní prostory kvůli COVID-19

5. 4. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Dne 1. dubna 2020 česká vláda představila návrh zákona, jehož účelem je pomoci
nájemcům obchodních prostor zvládnout opatření zavedená vládou v uplynulých
týdnech z důvodu šíření nemoci COVID-19. Navrhované podmínky úlev jsou shrnuty
níže.
Především není důležité, zda prostory slouží zcela nebo částečně k provozování obchodní
činnosti nájemce. Stejně tak je irelevantní účel užívání příslušných prostor, jak je uveden v
nájemní smlouvě – rozhodující je skutečné užívání prostor. Podle tohoto scénáře se mohou
úlevy potenciálně vztahovat na kancelářské prostory, stejně jako i na prodejní prostory. Návrh
dále počítá s tím, že úlevy se při splnění určitých podmínek budou vztahovat i na pachty.
Upozorňujeme, že pronajímatel nemůže vypovědět nájem jednostranně do 31. března 2022,
pokud jediným důvodem k ukončení bude prodlení nájemce s platbami nájemného nebo
poplatků za služby splatných v období od 12. března 2020 do 30. června 2020. Prodlení
nájemce s platbami musí být způsobeno převážně omezeními zavedenými vládou kvůli
onemocnění COVID-19, omezujícími nebo zabraňujícími nájemci ve výkonu jeho běžné
obchodní činnosti. Nájemce musí nicméně vždy doložit pronajímateli (v přiměřeném rozsahu),
že prodlení je skutečně způsobeno vládními omezeními týkajícími se omezování šíření nemoci
COVID-19.
Vzhledem k výše uvedenému, pokud výše uvedená prodlení s platbami nejsou jediným
důvodem k výpovědi (např. neprovádění řádné údržby pronajatých prostor), je výpověď
nájemní smlouvy stále možná.
Upozorňujeme, že pokud nájemce nesplatí dluh do 31. března 2022 (nebo pokud není pochyb,
že nájemce dluh nesplatí vůbec), pronajímatel je oprávněn ukončit nájem s pětidenní
výpovědní lhůtou.
Dle našeho názoru omezení možnosti vypovědět nájem nezabraňuje pronajímateli v účtování
úroků z prodlení nebo požadování úhradu smluvní pokuty či náhrady škody za zpožděnou
platbu nájemného a poplatků za služby (v závislosti na podmínkách konkrétní smlouvy) až do
úplného splacení dluhu.
Upozorňujeme, že výše uvedené úlevy se neuplatní, pokud je nájem prostor obecně jediným
zdrojem příjmu pro dotčeného pronajímatele nebo pokud po dotčeném pronajímateli nelze z
jiného důvodu požadovat, aby nesl náklady poskytnuté úlevy.
Závěrem prosím vezměte na vědomí, že tento návrh zákona musí být ještě schválen oběma
komorami parlamentu a podepsán prezidentem. Proto nemůžeme vyloučit, že konečná podoba
zákona se může v průběhu zbývajících kroků legislativního procesu změnit.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedený text je pouze obecnou informací a nepředstavuje právní radu. Za
účelem získání řádného a odborného názoru na konkrétní případ bychom museli provést kompletní posouzení
nájemní smlouvy a všech dalších okolností. Vzhledem k bezprecedentnímu charakteru situace nelze vyloučit, že
příslušné orgány by v případě sporu neposuzovaly situaci odlišně.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
NEWSFLASH 4/2020 III
VLÁDA NAVRHUJE PRO NÁJEMCE ÚLEVY NA NÁJEMNÉM
A POPLATCÍCH ZA SLUŽBY ZA OBCHODNÍ PROSTORY
KVŮLI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
26. 1. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti Carrier Transicold

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
17. 4. 2013

Nejnovější vydání publikace Legal 500 potvrzuje silné postavení aliance bpv Legal v regionu střední a východní Evropy

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2017

bpv BRAUN PARTNERS radila při financování projektu výstavby nového business centra v Bratislavě