Testování zaměstnanců

5. 3. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – PRAKTICKÉ
SHRNUTÍ
Od 3. března 2021 jsou zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo
státním nebo národním podnikem a zaměstnávající více jak 250 lidí, povinni testovat své
zaměstnance antigenním testem (primárně je vhodné využít samotestování). Tito zaměstnanci
musí být otestováni nejpozději do 12. března.
Pro zaměstnavatele, zaměstnávající 50 až 249 osob, se tato povinnost zavedla od 5. března
2021, přičemž tito zaměstnanci musí být otestovaní nejpozději do 15. března.
Do budoucna nelze vyloučit ani rozšíření této povinnosti i na menší zaměstnavatele.
Za zaměstnance se považuje i dočasně přidělený zaměstnanec agentury práce a další osoby,
které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo
obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.
Bez provedeného testu s negativním výsledkem v posledních 7 dnech nesmí zaměstnavatel
zaměstnanci umožnit osobní přítomnost na pracovišti. To znamená, že jednou za týden musí
být zaměstnanec otestován. Akceptovatelné jsou i testy, které si zaměstnanec obstará sám a
doloží jej zaměstnavateli. K takovému postupu ale nemůže zaměstnavatel zaměstnance nutit.
Je tedy možný výhradně po dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
Po zavedení výše uvedených povinností vyvstaly některé otázky:
1. Započítávají se do celkového počtu zaměstnanců zaměstnanci všech pracovišť /
poboček / závodů zaměstnavatele?
Ano. I kdyby v každé z poboček nebo v každém ze závodů zaměstnával jeden zaměstnavatel
například pouze 10 zaměstnanců, ale celkový počet zaměstnanců takového zaměstnavatele
dosahuje alespoň 50 zaměstnanců, povinnost testovat vzniká i pro takového zaměstnavatele.
2. Musí zaměstnavatel testovat zaměstnance, který vykonává práci výlučně
z domova (tzv. home office)?
Ne. Opatření Ministerstva zdravotnictví sice ukládá povinnost zaměstnavatelům umožnit
podstoupit zaměstnanci test mimo pracoviště zaměstnavatele v případě, kdy zaměstnanec v
rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele; ale to se
netýká zaměstnance vykonávajícího práci na home office.
NEWSFLASH 3/2021 II.
TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – PRAKTICKÉ
SHRNUTÍ
3. Na co si musí zaměstnavatel dát z hlediska GDPR pozor?
Výsledek testování je údaj o zdravotním stavu, tj. osobní údaj zvláštní kategorie, při jehož
zpracování se zaměstnavatel v pozici správce osobních údajů musí řídit platnými pravidly pro
zpracování osobních údajů, v tomto případě zejména čl. 9 GDPR. Dle aktuálního stanoviska
Úřadu pro ochranu osobních údajů to pro zaměstnavatele znamená následující:
• Zaměstnavatel může zpracovávat údaje jen v nezbytně nutném rozsahu – evidence o
provedených testech zaměstnanců může obsahovat pouze základní identifikační údaje
zaměstnance (jméno, příjmení, číslo pojištěnce), údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance,
údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu COVID-19;
• zpracovávané údaje musí být řádně zabezpečeny –minimální standard zabezpečení není
stanoven, závisí na konkrétních podmínkách zaměstnavatele, technická a organizační
opatření musí být adekvátní zvýšené ochraně zpracovávaných osobních údajů. Důrazně
nedoporučujeme umožnit všem zaměstnancům (nebo velké skupině zaměstnanců) volný
přístup do seznamu výsledků a volné editaci tohoto seznamu.
• aktualizovat informaci pro zaměstnance dle čl. 13 GDPR – zaměstnanci musí být o novém
typu zpracování řádně informováni a poučeni o svých právech
• údaje nemohou být zaměstnavatelem zpracovávány po neomezeně dlouhou dobu,
akceptovatelná doba zpracování může být nejméně do zrušení mimořádného opatření k
provádění povinného testování zaměstnanců a k nezbytné kontrole zpracování plateb a
nároků, které mohou v důsledku testování vzniknout.
• aktualizovat záznamy o činnostech zpracování.
4. Jaké mohou být následky nesplnění povinnosti zaměstnance podstoupit test?
Zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit. Pokud tak neučiní,
zaměstnavatel jej nesmí vpustit na pracoviště! Objevily se některé názory, které nepřítomnost
takového zaměstnance považují za neomluvenou absenci na pracovišti a z tohoto faktu
dovozují oprávnění zaměstnavatele pracovní poměr ukončit pro porušení povinnosti. Takto
razantní postup paušálně nelze doporučit.
Především je nutné posoudit každý případ zvlášť. Ministerstvo práce a sociálních věcí
doporučuje ve svém nejnovějším stanovisku pokusit se sase zaměstnancem domluvit například
na výkonu práce z domova, čerpání dovolení, na poskytnutí neplaceného volna, případně
změnit harmonogram rozvržených směn.
Pokud se zaměstnancem nelze dohodnout, vzniká dle našeho názoru (a dle názoru Ministerstva
práce a sociálních věcí) jiná důležitá osobní překážka na straně zaměstnance dle § 199 (1)
zákoníku práce. V takovém případě je zaměstnavatel povinen zaměstnanci volno poskytnout,
ale zaměstnanci nenáleží za takto poskytnuté volno náhrady mzdy.
NEWSFLASH 3/2021 II.
V neposlední řadě je nutné upozornit na to, že zaměstnanci odmítajícímu se podrobit testování,
hrozí dle tzv. pandemického zákona peněžitá pokuta.
Konečný názor nám může poskytnout pouze soud. Už nyní se objevila první žádost na zrušení
mimořádného opatření na stole Nejvyššího správního soudu. Ten by měl posoudit, zda povinné
testování představuje neoprávněný zásah do práv zaměstnance v případě, kdy odmítne se
nechat testovat a zaměstnavatel jej nevpustí na pracoviště.
V neposlední řadě odkazujeme na manuál pro testování Ministerstva průmyslu a obchodu,
dostupný online: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodcetestovanim-ve-firmach–259808/
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – PRAKTICKÉ
SHRNUTÍ
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 3/2021 II.

Podobné novinky

Publikované články
Clanky-min
19. 1. 2020 | Mgr. Adam Stawaritsch

Pronajímám byt neteři, musíme sepsat smlouvu? A budu platit daně?

Pokud vlastníte dům plný nájemníků, je jasné, že příjmy z pronájmů musíte zdanit. Jak to ale bude v případě, že v rodinné vile poskytnete bydlení někomu z příbuzných? Na dotaz čtenáře iDNES.cz odpovídá právník bpv Braun Partners Adam Stawaritsch.

Publikované články
Clanky-min
19. 7. 2019 | Arthur Braun, M.A.

Roboti vs. lidé. Kdo vyhraje?

Publikované články
Clanky-min
30. 9. 2018 | Arthur Braun, M.A.

Budou dopravní zácpy minulostí?