Rozšíření podpory zaměstnavatelů a další opatření vlády

21. 3. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

ROZŠÍŘENÍ PODPORY ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍ
OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR
Na svém pondělním zasedání schválila Vláda ČR další opatření a kroky v reakci na
pandemii nemoci COVID-19. Nová opatření míří především na podporu
zaměstnavatelů a OSVČ.
I. Opatření bez nutnosti novelizovat zákony
Program „Antivirus“
Na návrh ministryně práce a sociálních věcí byl rozšířen program „Antivirus“ na podporu
zaměstnanců i zaměstnavatelů. Nově tak stát poskytne prostřednictvím Úřadu práce ČR
příspěvek na plnou či částečnou úhradu mezd zaměstnavatelům, na které dopadla krizová
opatření nepřímo.
Program „Antivirus“ má nyní následující podobu:
SCHVÁLENO JIŽ DŘÍVE
Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům
vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut
příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových
opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v
souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu
vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 %
vyplacené mzdy.
NOVĚ
Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o
dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců
firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy
nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve
výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
Režim D – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti
zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele,
včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání
dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu
vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 %
vyplacené náhrady mzdy.
Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v
důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí). Náhrada mzdy
nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut
příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
Aktuálně netrpělivě očekáváme metodiku k podávání žádostí a čerpání finančních prostředků z
výše uvedených podpůrných programů. Měla by být zveřejněna v průběhu tohoto týdne.
Čerpání podpor by mělo být možné pro náhrady mezd, které zaměstnancům náležejí již za
měsíc březen 2020 (tj. s výplatou v dubnu 2020). Finanční podpora bude poskytována
zaměstnavateli za již proplacené náhrady mezd, tj. stát nebude náhrady mezd vyplácet přímo
zaměstnancům.
NEWSFLASH 3/2020 XII
ROZŠÍŘENÍ PODPORY ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍ
OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR
Během tiskové konference bylo zdůrazněno, že se jedná o podpůrná opatření, která mají
zabránit propouštění zaměstnanců. Nelze tedy vyloučit, že jednou z podmínek čerpání finanční
podpory může být závazek zaměstnavatele po určitou dobu nepropouštět z důvodů dle § 52 a)
– c) zákoníku práce. detailnější informace v tomto ohledu teprve očekáváme.
Přeshraniční pracovníci
Dočasný režim týkající se přeshraničních pracovníků dojíždějících alespoň třikrát za týden za
prací do Německa nebo Rakouska, tzv. pendlerů, bude od čtvrtka 26. března 2020 zpřísněn, na
druhou stranu bylo uvolněno omezení povolující pohyb pendlerů pouze s prací do 100 km za
hranicemi. Kdo bude i nadále chtít vykonávat zaměstnání v německém nebo rakouském
pohraničí, bude si muset sehnat v místě práce ubytování a tam nejlépe po dobu 21 dnů setrvat.
Přeshraniční pracovníci se pak po návratu do ČR budou muset automaticky podrobit 14-ti denní
karanténě.
I nadále zůstává v platnosti povinnost mít u sebe tzv. knížku přeshraničního pracovníka, do
které jsou zaznamenávány přejezdy hranic. Ministr vnitra na tiskové konferenci po jednání Vlády
upozornil, že dodržování karantény bude striktně kontrolováno. Situace se neustále mění,
doporučujeme sledovat přímo webové stránky Ministerstva vnitra ČR, na kterých lze nalézt
informace i v angličtině: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240653&doctype=ART.
II. Opatření vyžadující novelizaci zákonů
Další krizová opatření vyžadují novely příslušných zákonů. Vláda předloží tyto novely
Poslanecké sněmovně a poté Senátu ke schválení v tzv. stavu legislativní nouze (zrychlený
proces přijímaní zákonů v čase ohrožení základních práv a svobod občanů nebo bezpečnosti
státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody).
Kromě novely zákona o státním rozpočtu, která navrhuje navýšení schodku státního rozpočtu
na 200 miliard korun, byly Poslanecké sněmovně předloženy návrh novel týkajících se plateb
důchodového a zdravotního pojištění. Novely míří především na OSVČ.
Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby OSVČ byly odpouštěny povinné platby
důchodového pojištění na minimálně půl roku a to následovně:
• OSVČ, které platí minimální zálohy, jsou povinné platby na důchodové pojištění odpuštěné
v plné výši. Jde asi o 60 % všech živnostníků;
• OSVČ s vyšší než minimální zálohou od března do srpna nemusí platit celé zálohy. V ročním
vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně
měli odvádět.
Pokud bude návrh schválen Parlamentem ČR v podobě, v jakém je předložen, budou odpuštěny
platby důchodového pojištění od března 2020 do srpna 2020. Pokud OSVČ již zaplatila platbu
za březen, bude v případě schválení výše uvedeného návrhu na tuto platbu pohlíženo jako na
předplacenou platbu za měsíc září. Obdobně by měly být živnostníkům odpuštěny platby na
zdravotní pojištění.
Vláda dále předložila návrh novely zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), ve kterém
navrhuje odložení spuštění závěrečné fáze EET do doby uplynutí 3 měsíců od ukončení stavu
nouze a na stejnou dobu pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat, kromě povinnosti
zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby
předešli jejich zneužití. Závěrečná fáze EET měla zavést povinnost EET pro podnikatele v
ostatních oborech podnikání, například svobodná povolání, v oblasti dopravy, zemědělství,
řemeslné a výrobní činnosti.
NEWSFLASH 3/2020 XII
Vláda dále přijala tzv. liberační balíček II určený pro podnikatele. Navrhováno je prominutí
červnových záloh na daň z příjmu fyzických a právnických osob. To znamená, že červnová
záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) se nebude
vůbec hradit. Dále je navrhováno zavedení zpětného působení daňové ztráty, kdy by
podnikatelé mohli uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech
daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku. V neposlední řádě
obsahuje liberační balíček návrh na posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z
nabytí nemovitosti do 31. srpna 2020.
Jen pro úplnost dodáváme, že existuje i liberační balíček I, již schválený dříve Vládou ČR, který
nemá formu novely zákona, a tudíž nepotřebuje projednání Parlamentem ČR, který znamená
časově omezené plošné prominutí pokut za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a pokut
za prodlení, pokut za opoždění tvrzení daně, podání kontrolního hlášení a prominutí správního
poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně.
III. Další vybraná opatření
Omezení pohybu osob na veřejnosti bylo prodlouženo do 1. dubna 2020.
Stejně tak byla upravena doba, ve které si mohou senioři starší 65 let a držitelé průkazů ZTP/P
starší 50 let nakoupit v prodejnách potravin, či obstarat léky v lékárně. Nově se toto opatření
týká pouze obchodů s plochou nad 500 m2, v menších prodejnách musí být senioři
upřednostněni, omezení vstupu mladších osob bylo pro malé prodejny zrušeno.
Vláda dále rozhodla, že s účinností od 24. března 2020 do odvolání budou zrušeny poplatky za
odesílání datových zpráv.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
ROZŠÍŘENÍ PODPORY ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍ
OPATŘENÍ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 3/2020 XII

Podobné novinky

Newsletter
newsletter-min
1. 3. 2020 | bpv BRAUN PARTNERS

Berlín – Konkrétní opatření proti rozšíření koronaviru

Newsletter
newsletter-min
7. 12. 2019 | bpv BRAUN PARTNERS

Oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání

Newsletter
newsletter-min
7. 6. 2018 | bpv BRAUN PARTNERS

Opožděné zadání údajů výroby nebude znamenat ztrátu nároku na podporu