Provozovatelům FVE hrozí vyšší příspěvky na recyklaci solárních panelů

13. 7. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

PROVOZOVATELŮM FVE HROZÍ VYŠŠÍ PŘÍSPĚVKY NA
RECYKLACI SOLÁRNÍCH PANELŮ
Dne 17.6.2020 projednala Poslanecká sněmovna v druhém čtení návrh nového zákona o
výrobcích s ukončenou životností („Návrh o ukončené životnosti“). Návrh o ukončené
životností má, společně s novým zákonem o odpadech, nahradit stávající úpravu nakládání s
odpady obsaženou v zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, který mj. stanovil provozovatelům
FVE povinnost hrazení recyklačních poplatků na financování recyklace a zpracování odpadu ze
solárních panelů („recyklační příspěvek“).
Do Návrhu o ukončené životnosti má být včleněna komplexní úprava problematiky nakládání s
vybranými výrobky po ukončení jejich životnosti včetně solárních panelů, a to od jejich výroby
a uvedení na trh až po zpracování (recyklaci) odpadu z těchto výrobků.
Navrhovaná právní úprava ponechává v platnosti odpovědnost provozovatelů FVE za
financování nakládání s odpadními solárními panely uvedenými na trh do dne 1.1.2013.
Za podstatnou změnu Návrhu o ukončení životnosti je ovšem nutno považovat, že po zajištění
recyklace, resp. zpracování 1/3 celkové hmotnosti všech solárních panelů uvedených na trh do
dne 1. ledna 2013 a instalovaných na FVE, předloží „recyklační společnost“ provozovateli FVE
průběžné finanční vypořádání, v kterém uvede (i) přehled nákladů spojených se splněním
těchto povinností na jedné straně a (ii) poměrnou výši peněžních příspěvků přijatých od
provozovatele FVE na straně druhé. Případný rozdíl mezi sebou „recyklační společnost“ a
provozovatel FVE musejí vypořádat do 1 měsíce od předložení průběžného finančního
vypořádání.
Stejným způsobem provedou „recyklační společnost“ a provozovatel FVE finanční vypořádání
po zajištění recyklace nebo zpracování solárních panelů z FVE v rozsahu 2/3 a 3/3 celkové
hmotnosti solárních panelů uvedených na trh do dne 1.1.2013 a instalovaných na FVE.
Prakticky to tedy znamená, že pokud nebudou finanční prostředky uhrazené provozovatelem
FVE „recyklační společnosti“ postačovat na financování recyklace odpadu z panelů na jeho
FVE, budou provozovatelé FVE nuceni doplácet na recyklaci odpadních solárních panelů další
nemalé částky. Přitom podle stávající úpravy by na základě smlouvy uzavřené nejpozději do
30. června 2013 s osobou podle § 37h odst. 1 písm. c) byly příspěvky na recyklaci hrazeny tak,
aby financování bylo plně zajištěno nejpozději do 1. ledna 2019, tj. s dalšími doplatky aktuální
úprava nepočítala a nutila recyklační společnosti k efektivitě při financování recyklace.
Toto riziko přitom nelze brát na lehkou váhu, protože dostupné finanční prostředky v době
recyklace/zpracování odpadu ze solárních panelů již budou citelně ponížené o administrativní
poplatky hrazené provozovateli FVE „recyklačním společnostem“ po dobu 15-20 let. Vedle
připravovaných kontrol překompenzace se tak jedná o další opatření, které může v roce 2021
tvrdě dopadnout na provozovatele FVE.
Je ovšem na místě uvést, že Naší advokátní kanceláři se již podařilo pro 10 klientů vymoci na
MŽP náhradu škody za nesprávnou transpozici Směrnice č. 2012/19/EU, v důsledku které MŽP
zavedlo pro provozovatele FVE povinnost hradit příspěvek na recyklaci panelů z FVE
uvedených na trh do 1.1.2013. MŽP přitom takto vysouzené prostředky naším klientům již i
vyplatila. Tato náhrada škody se rovná výši tzv. recyklačního příspěvku.
I když tato skutečnost není uváděna ani v rámci důvodové zprávy k Návrhu o ukončené
životnosti, o správnosti našeho postupu svědčí mimo jiné také to, že Nejvyšší soud ČR se již ve
věci správnosti zavedení recyklačních příspěvků pro fotovoltaické panely obrátil s předběžnou
otázkou k SDEU.
NEWSFLASH 7/2020 II
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
PROVOZOVATELŮM FVE HROZÍ VYŠŠÍ PŘÍSPĚVKY NA
RECYKLACI SOLÁRNÍCH PANELŮ
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 7/2020 II
Pokud byste měli zájem získat bližší informace o tom, jak získat od MŽP náhradu škody
v důsledku zavedení povinnosti hrazení recyklačního poplatku, neváhejte se na nás obrátit.
O dalším legislativním vývoji Vás budeme samozřejmě i nadále informovat.

Podobné novinky

Publikované články
annie-gray-WEWTGkPUVT0-unsplash

Za provedenou práci řemeslníkovi nezaplatil. Soud rozhodl, že nemusí

Smlouva o provedení díla může být uzavřena i ústně. Větší jistotu však dává písemná forma. I v té je důležité nezapomenout na zdánlivé formality, které mohou řemeslníky připravit o zaslouženou odměnu. Nové rozhodnutí Evropského soudu přibližuje advokát Tomáš Chmelík.

Publikované články
sign-a-contract
22. 11. 2023 | Mgr. Nikola Faltová

Dohodáře čekají lepší podmínky, co na to firmy? Budou o ně mít ještě zájem?

Novela zákoníku práce přináší řadu změn i pro takzvané dohodáře. Dočkají se řady výhod, které doposud měli jen zaměstnanci, nově třeba i nároku na dovolenou. Jenže budou pak ještě výhodní pro zaměstnavatele?

Tiskové zprávy
UCED
6. 6. 2024 | bpv BRAUN PARTNERS

Poskytli jsme komplexní právní poradenství společnosti UCED při expanzi na Slovensku    

Naše mezinárodní advokátní kancelář poskytla komplexní právní poradenství společnosti UCED z portfolia skupiny CREDITAS při úspěšné akvizici 100% podílu ve slovenské energetické skupině GGE, která je jedním z předních výrobců a distributorů elektřiny a tepla na Slovensku.