Podpora podnikatelů v souvislosti s panedemií – úvěry, zaměstnanost, daně a sociální pojištění 

8. 4. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

PODPORA PODNIKATELŮ V SOUVISLOSTI S
PANDEMIÍ KORONAVIRU
ÚVĚRY, ZAMĚSTNANOST, DANĚ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Česká republika zareagovala na současnou situaci relativně rychle, a to především v oblasti
finanční podpory v případech výpadku příjmů v důsledku pandemie koronaviru a přijetím
vládních opatření s cílem zastavení nebo zmírnění šíření infekce. Daňové a sociální programy
jsou již dokončeny a probíhají.
Programy Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB)
Českomoravská záruční a rozvojová banka nabídla pro podnikatele postižené pandemií
koronaviru již 16. března 2020 zvláštní úvěrový program COVID a následně záruční program
COVID II (který však není určen pro pražské podnikatele). Podávání žádostí o podporu bylo již
po několika dnech z důvodu vysoké poptávky žadatelů přerušeno. K 14. dubnu 2020 vystavila
ČMZRB záruky v rámci záručního programu COVID II v celkovém rozsahu 500 milionů Kč.
Garanční program COVID II, který je určen pro financování mzdových a energetických nákladů,
nájmů, provozních nákladů, financování pohledávek, nákupu materiálu, zajištění zásobování a
dalších dílčích nákladů souvisejících s podnikáním má následujících kritéria:
 Záruka ČMZRB do výše 80 % komerčního úvěru;
 Výše zaručeného úvěru až do 15 Mio Kč;
 Finanční příspěvek na platbu úroků až do výše 1 Mio Kč;
 Doba trvání záruky až 3 roky.
Předpokládá se, že ČMZRB v následujících týdnech ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a
obchodu, Hlavním městem Prahou a komerčními bankami uvede další dva nové záruční
programy COVID III a COVID Praha. Program COVID Praha, který budou moci využít pražští
podnikatelé, by měl být vyhlášen již v týdnu po 20. dubnu 2020. ČMRZS by podle něj měla
vystavit záruky za půjčky poskytnuté zapojenými komerčními bankami. Konkrétní podmínky a
kritéria budou zveřejněny v následujících dnech. Předpokládá se, že oba programy budou
podobné výše popisovanému záručnímu programu COVID II.
Podpora v oblasti daní a sociálního pojištění
Daň z příjmu fyzických a právnických osob
Plošné odpuštění pokut za opožděné podání přiznání k dani z příjmu právnických / fyzických
osob stejně jako úroků z prodlení, a to nejpozději do 1. července 2020. Fakticky mohou všichni
plátci daně (fyzické osoby a podnikatelé) automaticky svá daňová přiznání podat o tři měsíce
později bez sankce, stejně jako provést platbu daně, a to aniž by museli jednotlivě dokazovat
důvody související s pandemií koronaviru. Tento postup se uplatní automaticky, bez nutnosti
podat žádost.
Zálohy na daň z příjmů právnických a fyzických osob pro červen 2020. Zálohy za červen (tzn.
druhá záloha u plátců, kteří platí zálohy čtvrtletně a první u plátců, kteří platí zálohy pololetně),
nebudou muset být placeny.
Díky zavedení institutu zpětného uplatnění daňové ztráty mohou podnikatelé případné ztráty v
roce 2020 uplatnit zpětně v daňových přiznáních za rok 2019 a 2018, skrze které také od
finančních úřadů získají náhrady.
NEWSFLASH 4/2020 VI
PODPORA PODNIKATELŮ V SOUVISLOSTI S
PANDEMIÍ KORONAVIRU
ÚVĚRY, ZAMĚSTNANOST, DANĚ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Jedná se o odchýlení od dosavadních zásad při vyměřování daní, které je zavedeno poprvé ve
zdaňovacím období 2020, kdy ztráty mohou být uplatněny oproti daňovému vyměřovacímu
základu za roky 2019 a 2018. Případný daňový přeplatek může vzniknout nejdříve v roce 2021
při podání daňového přiznání z daně z příjmu fyzických a právnických osob za rok 2020.
Sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ
 Sociální pojištění
• Pro období od března do srpna 2020 budou povinné odvody na sociální pojištění pro
OSVČ, pro které je živnost hlavním zdrojem výdělečné činnosti, sníženy o 2.544 Kč (pro
vedlejší činnosti o 1.018 Kč). To také ovlivní výši ročního příspěvku na pojištění při
výpočtu plateb pojistného na rok 2020 (a také na rok 2021)
 Zdravotní pojištění
• Pro období od března do srpna 2020 budou povinné odvody na zdravotní pojištění při
hlavní činnosti sníženy o 2.352 Kč
Výše pojištění pro rok 2020 bude doplacena v rámci doplatku po podání vyúčtování za rok
2020.
U plateb na sociální a zdravotní pojištění je postup pro OSVČ stejný. Platby záloh mohou být
přerušeny pro období od března do srpna 2020, následně budou zálohy plněny ve výši podle
posledního vyúčtování pro rok 2019 (tedy v běžné výši).
Také o individuální snížení záloh by mělo být žádáno s ohledem na výši příjmu – tzn. od září mají
být zálohy hrazeny podle příjmu v roce 2019, který může být v poměru k očekávánému příjmu v
roce 2020 nepřiměřeně vysoký, pak by byly i zálohy příliš vysoké.
DPH
Pokud nemůže být přiznání k dani z přidané hodnoty podáno ve lhůtě, budou pokuty za
opožděné podání řešeny následovně:
 Bez nutnosti zásahu správce daně budou pokuty za opožděné podání daňového přiznání ve
výši 1.000 Kč, vzniklé v období od 1 března do 31. července 2020, automaticky odpuštěny.
 Některé další pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení v tomto období budou
odpuštěny na základě individuální žádosti plátce daně z důvodu souvisejících s pandemií
koronaviru.
 Pokud daňové přiznání k DPH bylo podáno opožděně, postup bude následující:
• Mimo odpuštění pokuty za opožděné podání daňového přiznání – zavedené plošně pro
všechny daňové subjekty za výše uvedených podmínek – budou také pokuty za
opožděné podání daňového přiznání automaticky prominuty u plátců, kterým na
základě individuální žádosti byla alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání
kontrolního hlášení v souvislosti s šířením koronaviru. To předpokládá, že opožděné
daňové přiznání bude podáno nejpozději v den, ve který bude podáno související
kontrolní hlášení.
NEWSFLASH 4/2020 VI
PODPORA PODNIKATELŮ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ
KORONAVIRU
ÚVĚRY, ZAMĚSTNANOST, DANĚ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Majetkové daně (daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti)
Odpuštění pokut za opožděné podání daně z nemovitosti nebo za opožděnou platbu daně nebo
zálohy na daň z nabytí nemovité věci. Odpuštění se týká všech opožděných daňových přiznání
se lhůtou pro včasné podání od 31. března 2020 do 31. července 2020. Daň z nabytí nemovitých
věcí může být bez sankce podána a daň nebo záloha nejpozději zaplacena do 31. srpna 2020. V
těchto případech budou odpuštěny také úroky z prodlení nebo úroky za posečkání s úhradou
daně z nabytí nemovitých věcí.
Správní poplatky
Odpuštění správních poplatků za podání žádosti o posečkání s úhradou daně nebo o platbu ve
splátkách, návrhu na odpuštění úroků z prodlení, resp. úroků za posečkání s úhradou daně,
stejně jako návrhu na odpuštění pokuty ze nepodání kontrolní hlášení, a to pro návrhy, které
budou podány do 31. července 2020.
Elektronická evidence tržeb (EET)
Pozastavení povinnosti elektronické evidence tržeb pro subjekty, které spadají do všech fází
elektronické evidence, a to po dobu trvání nouzového stavu a po dobu následujících tří měsíců.
Program Antivirus – Podpora zaměstnanosti
Dne 31.03.2020 přijala vláda České republiky návrh programu „Antivirus“. Antivirus má
podporovat podnikatelské subjekty při ochraně pracovních míst prostřednictvím vyplácení
kompenzací na mzdy a náhrady mzdy skrze podporu úřadů práce. Opatření mají pomoci
zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci, aby nemuseli přikročit k propouštění.
Zaměstnavatelé, jejichž obchodní činnost je v důsledku šíření infekce ohrožena, získají příspěvek
na částečnou nebo plnou úhradu mzdy, kterou nemůže zaměstnanec v důsledku překážky v
práci na straně zaměstnance (karanténa) nebo na straně zaměstnavatele (uzavření nebo
omezení provozu v důsledku vládních nařízení) vykonávat. Zaměstnavatel musí prokázat, že
překážka v práci vznikla skutečně v důsledku pandemie koronaviru. Žadatelé o kompenzaci
musí splňovat následující podmínky:
 Zaměstnavatel dodržuje zákoník práce;
 Zaměstnanci nesmí být ve výpovědní době a nesmí být propuštění;
 Týká se firem v podnikatelském sektoru, zaměstnanci musí být v pracovním vztahu a
účastnit se zdravotního a důchodového pojištění;
 Zaměstnavatel musí náhrady a příspěvky vyplácet.
NEWSFLASH 4/2020 VI
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
PODPORA PODNIKATELŮ V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ
KORONAVIRU
ÚVĚRY, ZAMĚSTNANOST, DANĚ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 4/2020 VI
Příspěvek bude vyplácen skrze úřady práce. Výše a doba pobírání výplaty závisí na důvodu
vzniku překážky v práci. Výše náhrady pro zaměstnavatele vychází z výše průměrné
superhrubé mzdy včetně povinných příspěvků a odvíjí se od důvodů, na základě kterých má
zaměstnanec překážku v práci. Zaměstnavatelé mohou úřady práce žádat o příspěvek ve dvou
modelech:
 Model A – Povaha překážky
• V případě karantény obdrží zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného
sníženého výdělku.
• V případě uzavření provozu na základě nařízení vlády obdrží zaměstnanec náhradu
mzdy ve 100 % výši.
 Model B – Povaha překážky:
• Překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu karantény nebo nutnosti
ošetřování dítěte u významné části zaměstnanců (30 % nebo více) – Zaměstnanec
obdrží 100 % průměrného výdělku.
• Omezení dostupnosti zdrojů potřebných pro provoz podnikání (suroviny, produkty,
služby) – Zaměstnavatel obdrží náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.
• Snížení poptávky po službách, produktech a dalších výrobcích podnikatele –
pracovníci obdrží náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.
Žádosti o příspěvek v rámci programu Antivirus jsou nutno podávat elektronicky skrze
webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (https://antivirus.mpsv.cz/zadost), a to
vždy na začátku měsíce následujícího po měsíci, ve kterém trvá překážka v práci kvůli
pandemii koronaviru.
Je třeba zdůraznit, že podnikatelé, které využijí podporu programu Antivirus, se musí
výslovně vzdát nároku na náhradu škody vzniklou v důsledku krizových opatření a nařízení
vlády, a to ve formě písemné dohody o podpoře. Právo na náhradu škody v případě
nouzového stavu mají podnikatelé podle českého krizového zákona; po podpisu dohody o
podpoře v rámce programu Antivirus jim však takový nárok nebude příslušet.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
red-court-ext-01 (1)
25. 3. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS radila J&T REAL ESTATE CZ při pronájmu budovy Red Court v pražském Karlíně holdingu Czechoslovak Group

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
19. 4. 2013

Ratingová publikace Legal 500 doporučuje i v roce 2013 advokáty z bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
3. 5. 2017

LEGAL 500 doporučuje advokáty z bpv BRAUN PARTNERS