ochrana_spotrebitele

Nový zákon o ochraně spotřebitele na Slovensku

4. 7. 2024

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Dne 1.7.2024 nabyl účinnosti zákon č. 108/2024 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů, který ruší předchozí samostatné zákony, jako je zákon o ochraně spotřebitele nebo zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího. Zákon rovněž novelizuje občanský zákoník.

Nejvýznamnější změny, které nový zákon o ochraně spotřebitele zavádí, jsou:

  • regulace slev – obchodník je povinen uvést nejnižší cenu, za kterou zboží prodával v období 30 dnů před snížením ceny zboží, nebo od počátku prodeje zboží, pokud zboží prodával v období kratším než 30 dnů před snížením ceny (v případě postupného snižování ceny zboží může jako předchozí cenu zboží uvést původní cenu zboží před prvním snížením ceny, bez ohledu na dobu prodeje nebo poskytnutí zboží);
  • právo spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na základě nevyžádané návštěvy/prodejní akce v souvislosti s ní do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy;
  • Nová pravidla týkající se povinností provozovatelů internetových tržišť;
  • poskytnutí informací o tom, zda a jak obchodník zajišťuje, že recenze výrobků, které prodává nebo poskytuje, pocházejí od spotřebitelů, kteří výrobek skutečně zakoupili nebo použili, pokud poskytuje spotřebitelům přístup k recenzím výrobků;
  • poskytování informací o hlavních parametrech, které určují pořadí produktů ve výsledcích online vyhledávání, a jejich významu, jakož i o indikaci placené reklamy;
  • Novela zákona o reklamě, která ukládá zadavateli reklamy, který v reklamě uvádí prodejní cenu zboží, povinnost uvádět také jednotkovou cenu, pokud je zboží povinně označeno jednotkovou cenou podle zákona o ochraně spotřebitele.

S cílem zajistit, aby ukládané pokuty byly účinné a přiměřené, jsou upraveny sankce za porušení povinností uložených zákonem o ochraně spotřebitele. Na rozdíl od předchozí úpravy je horní hranice pokut stanovena jako procento z obratu obchodníka, zatímco maximální výše pokut je stanovena pevnou částkou. Například v případě porušení informačních povinností obchodníka činí tato částka 200 000 EUR.

Kromě toho zákon zavádí i zcela nové právní instituty, na jejichž základě nebudou obchodníci, kteří poruší své povinnosti v oblasti ochrany spotřebitele, sankcionováni nebo budou sankcionováni nižší pokutou. Takovým institutem je institut dobrovolného opatření, což je závazné písemné prohlášení obchodníka, že dobrovolně ukončí porušování povinností, resp. zjedná nápravu ve prospěch poškozených spotřebitelů.

Hlavní změny občanského zákoníku se týkají ustanovení o spotřebitelských kupních smlouvách a nové zvláštní úpravy spotřebitelských smluv s digitálním plněním. Mění se také právní úprava odpovědnosti za vady ve spotřebitelských kupních smlouvách. V případě uplatnění práva z odpovědnosti za vady je spotřebitel nejprve oprávněn zvolit odstranění vady výměnou nebo opravou věci, a teprve pokud to není možné (např. pokud prodávající věc neopravil nebo nevyměnil, nebo pokud má věc i přes opravu či výměnu stejnou vadu), může spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti REDSIDE při prodeji budovy Avenir E

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
13. 1. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Pojišťovna Patricie a.s. (dříve Generali Pojišťovna a.s.) při prodeji projektových nemovitostí

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
10. 6. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti MVGM při převzetí aktivit společnosti JLL (Jones Lang LaSalle) v oblasti správy nemovitostí v kontinentální Evropě