ochrana_spotrebitele

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa na Slovensku

4. 7. 2024

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Dňa 01.07.2024 nastala účinnosť zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zrušuje doterajšie samostatné zákony ako napr. zákon o ochrane spotrebiteľa, či zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Uvedeným zákonom dochádza aj k novelizácii Občianskeho zákonníka.

Najvýznamnejšie zmeny, ktoré nový zákon o ochrane spotrebiteľa prináša,predstavujú najmä:

regulácia uvádzania zliav – obchodník je povinný uvádzať najnižšiu cenu, za ktorú preval tovar v období 30 dní pred znížením ceny tovaru, prípadne od začiatku predaja tovaru, ak tovar predával v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny (pri postupnom znižovaní ceny tovaru môže uviesť ako predchádzajúcu cenu tovaru pôvodnú cenu pred prvým znížením ceny bez ohľadu na čas predaja alebo poskytovania tovaru);
právo spotrebiteľa odstúpiť zmluvy uzavretej pri nevyžiadanej návšteve/na predajnej akcii v súvislosti s ňou do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy;
nová úprava povinností týkajúcich sa prevádzkovateľov online trhovísk;
poskytnutie informácií o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje, že hodnotenia produktov, ktoré predáva alebo poskytuje, pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne kúpili alebo použili, ak poskytuje spotrebiteľom prístup k hodnoteniu produktov;
poskytnutie informácií o hlavných parametroch, ktoré určujú poradie produktov vo výsledku vyhľadávania v online rozhraní, a ich význame a rovnako vyznačenie platenej reklamy;
novelizácia zákona o reklame, ktorou sa ukladá povinnosť šíriteľovi reklamy, ktorý uvádza v reklame predajnú cenu tovaru, uviesť aj jednotkovú cenu, ak sa vyžaduje označenie tovaru jednotkovou cenou podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

S cieľom dosiahnuť, aby ukladané pokuty boli účinné a primerané, dochádza k úprave sankcií za porušenie povinností uložených zákonom o ochrane spotrebiteľa. Na rozdiel od doterajšej úpravy sa horná hranica pokút určuje percentuálne z obratu obchodníka, pričom maximálna výška pokút je určená pevnou sumou. Napr. pri porušení informačných povinností obchodníka predstavuje sumu vo výške 200 000 EUR.

Zákon navyše zavádza aj úplne nové právne inštitúty, na základe ktorých obchodníkom, porušujúcim povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa sankcia uložená nebude alebo im bude uložená sankcia nižšia. Takým je napr. inštitút dobrovoľného opatrenia, ktoré predstavuje písomne záväzné vyhlásenie obchodníka, že dobrovoľne ukončí porušovanie povinnosti, príp. vykoná nápravu v prospechpoškodených spotrebiteľov.

Zásadné zmeny Občianskeho zákonníka sa týkajú ustanovení o spotrebiteľskej kúpnej zmluve a novej osobitnej úpravy spotrebiteľských zmlúv s digitálnym plnením. Mení sa aj právna regulácia zodpovednosti za vady pri spotrebiteľskej kúpnej zmluve. Spotrebiteľ má v prípade uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady najprv právo zvoliť si odstránenie vady výmenou veci alebo opravou veci, a až v prípade ak toto nie je možné (napr. ak predávajúci vec neopravil ani nevymenil, alebo ak má vec rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene veci), spotrebiteľ môže požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

Podobné novinky

Publikované články
investment-g2a62ed6fb_1280
24. 10. 2022 | JUDr. Martin Provazník

Martin Provazník: Dedoles zachráni pred konkurzom investor. Padnúť však môžu obaja

Dedoles mal smolu, že sa jeho finančné problémy prevalili skôr, ako vznikla možnosť využiť preventívnu reštrukturalizáciu. Dnes miesto novej štartovacej pozície musí veriteľom sľúbiť, že sa z patovej situácie dokáže dostať, hovorí advokát Martin Provazník.

Publikácie
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplash

Rozšíření ochrany spotřebitele = nové povinnosti pro podnikatele

Evropská směrnice „Omnibus“ zavádí nové povinnosti pro obchodníky a poskytovatele služeb. Implementace do české legislativy by se měla dočkat letos.

Publikované články
Clanky-min

K další fázi „čistění obchodního registru“: Organizační složky, zachraň se, kdo můžeš! Ale jak?

Novelou č. 390/2019 Z. z. bolo do zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník („OBZ“) včlenené ustanovenie § 768s, ktorého hlavným cieľom bolo očistenie obchodného registra od neaktívnych - mŕtvych subjektov.