Novinky v dopravě

21. 7. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v tomto newsletteru, který pro Vás připravil expert
na dopravní právo JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D., Vám přinášíme stručné
informace o některých zajímavých událostech, ke kterým došlo v právní úpravě
dopravy, a to především té nákladní. Budeme rádi, když Vám tento newsletter
pomůže v orientaci v této právní oblasti a tím přispěje k úspěchu Vašeho podnikání,
ať už je tímto přímo provozování či obstarávání dopravy, nebo činnost, při níž služby
dopravců objednáváte.
V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici.
JUDIKATURA
Krajský soud v Ostravě: CMR nákladní list prokazuje v případě řetězového obchodu
sám o sobě jen přepravu zboží
Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci, rozsudek ze dne 16.03.2021, sp. zn.
65 Af 10/2019
Podstatou sporu mezi obchodní společností (žalobce) a Odvolacím finančním ředitelstvím
(žalovaný) bylo doměření DPH na základě daňové kontroly, kterou správce daně u žalobce
provedl a v jejímž průběhu zjistil nesrovnalosti v dodání řepkového oleje z České republiky do
Polska. Žalobce podle názoru žalovaného dostatečně nedoložil, že zboží, jež bylo předmětem
daně z přidané hodnoty, dodal osobám v Polsku, o kterých to tvrdil. Podstatnou roli v případu
hrály CMR nákladní listy a jejich nedostatky. V řízení před daňovými orgány vyšlo najevo, že
předložené nákladní listy nedokládají, zda bylo zboží dodáno do jiného členského státu a kdo
byl skutečným příjemcem, případně byl na nákladním listě otisk razítka bez podpisu a data,
nebo bylo razítko na špatném místě v nákladním listě, nebo byl naopak nákladní list podepsán
a datován, ale razítko bylo nečitelné. Žalobce nadto předložil dokumenty nadepsané
„Oswiadzenie“ (osvědčení), jež měla prokazovat dodání zboží a k nimž měl správce daně
rovněž výhrady.
Soud dal za pravdu správci daně, když uvedl, že nákladní listy nebyly řádně vyplněny, CMR
nákladní listy jsou dle jeho názoru toliko dokladem o uzavření přepravní smlouvy a nikoli
smlouvy kupní, či jiné, z níž by bylo možné usuzovat na dodání zboží ve smyslu § 13 zák. o DPH.
Na osvědčeních o dodání zboží bylo razítko společnosti, ale s nečitelným podpisem, který
neumožňoval dohledat osobu, jež za příjemce jednala. Při vědomí těchto nedostatků měl
žalobce dle soudu sám zjišťovat důkazy, jež by jasně dokazovaly dodání příjemcům v jiném
státě. Sám nákladní list prokazuje v případě tzv. řetězového obchodu pouze přepravu zboží,
nikoli však jeho dodání.
Nejvyšší soud: V případě havarijního pojištění je možné sjednat v pojistné smlouvě
další důvody pro odepření pojistného plnění
Nejvyšší soud, rozsudek ze dne 02.03.2021, sp. zn. 32 Cdo 3172/2020
Předmětem sporu mezi pojištěným a pojišťovnou byla úhrada pojistného plnění z havarijního
pojištění, ve výši 62.893 Kč. V řízeních před soudy nižších stupňů bylo prokázáno, že
k poškození vozidla došlo jiným způsobem, než uváděla poškozená. Pojistná smlouva
NEWSFLASH 7/2021 II
NOVINKY V DOPRAVĚ
umožňovala odmítnout pojistné plnění, jestliže pojištěný uvede při uplatňování práva na plnění
z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné
události, nebo pokud podstatné údaje týkající se této události zamlčí. Otázkou bylo, zda je
možné si tento důvod pro odmítnutí pojistného plnění sjednat, I když § 2809 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) tuto možnost sám nepředvídá. Nejvyšší
soud stejně jako soudy nižších stupňů dospěly k závěru, že § 2809 OZ ani jiná ustanovení OZ
tuto možnost nevylučují a § 2809 OZ je tedy dispozitivní.
Městský soud v Praze: Dopravce není účastníkem řízení vedeného ÚPDI o plánu
omezení provozování dráhy
Městský soud v Praze, usnesení ze dne 13. 04.2021, sp. zn. 8 A 54/2018
Podstata sporu spočívala v tom, zda proti rozhodnutí Úřadu pro přístup k dopravní
infrastruktuře (ÚPDI) může podat dopravce správní žalobu ke správnímu soudu. Základním
požadavkem na provozovatele dráhy (infrastruktury) je podle § 21 odst. 1 zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách požadavek, aby zajistil provozování dráhy. Pochopitelně mohou nastat situace,
kdy provozovatel dráhy nemůže z příčin, jež očekává, tomuto požadavku dostát. Omezení
provozování dráhy však představuje formalizovaný proces, kdy provozovatel dráhy musí
předložit plán omezení provozování dráhy ÚPDI a pokud je tento schválen a má být měněn,
musí opět o tuto změnu provozovatel dráhy ÚPDI požádat. Tomuto návrhu lze vyhovět jen
z taxativně vyjmenovaných důvodů.
Tak tomu bylo i v uvedeném případě. Provozovatel dráhy (Správa železnic, s.o.) požádal
o změnu plánu omezení provozování dráhy, ÚPDI jeho návrhu nevyhověl, jelikož mezi důvody,
pro které by tak mohl učinit, nefiguruje špatný technický stav dráhy, čímž SŽ svou žádost
odůvodnila. Proti tomu podala rozklad společnost České dráhy, a.s. jakožto dopravce osobní
dopravy na dané dráze. Rozklad byl zamítnut a České dráhy se obrátily na Městský soud
v Praze se správní žalobou. Tento soud žalobu odmítl, jelikož podle jeho názoru nejenže
nebyla tato společnost napadeným rozhodnutím dotčena na svých veřejných subjektivních
právech a povinnostech, ale jelikož o právech a povinnostech této společnosti bylo
v rozhodnutí ÚPDI rozhodováno pouze nepřímo, je navíc sporné, zda měla být tato společnost
vůbec účastníkem řízení před ÚPDI. Za tohoto výkladu musel Městský soud v Praze žalobu
odmítnout.
Městský soud v Praze: Rovněž Česká pošta, s.p. je povinna řádně označovat u ní
podané zásilky
Rozsudek městského soudu v Praze, sp. zn. 6 A 158/2018 ze dne 18.03.2021
V tomto případě se jednalo o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, konkrétně Českého
telekomunikačního úřadu, který uložil České poště s.p. pokutu za porušení povinnosti podle
(tehdejšího) § 34 odst. 10 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách (dnes se jedná
o ustanovení § 34 odst. 12 téhož zákona). Tohoto přestupku se měla Česká pošta, s.p. dopustit
tím, že některé u ní podané zásilky nebyly řádně označeny logem a názvem provozovatele.
Česká pošta se bránila tím, že uvedené ustanovení má zajistit, aby její poštovní síť nebyla
zneužívána jinými provozovateli poštovních služeb, jelikož pak Česká pošta sama nemůže
zneužít svou poštovní síť, chybí zde objektivní stránka deliktu. Městský soud nicméně žalobu
zamítl s poukazem, že výklad České pošty, s.p. je příliš široký a ze zákona takovéto omezení
nevyplývá. Rovněž Česká pošta je tedy povinna označovat řádně zásilky u ní podané.
NEWSFLASH 7/2021 II
NOVINKY V DOPRAVĚ
Obvodní soud pro Prahu 9 mimoděk otevřel otázku povahy rámcové smlouvy na
zasílatelské služby
Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9, sp. zn. 18 C 222/2020 ze dne 10.03.2021
Podstatou sporu byla dlužná odměna zasílatele za poskytnuté zasílatelské služby, které zasílatel
svému smluvnímu partnerovi na základě uzavřené rámcové smlouvy poskytl, tento odměnu
ovšem neuhradil. Zajímavé na rozsudku je ta skutečnost, že soud prvního stupně označil
rámcovou smlouvu za smlouvu zasílatelskou. Jakkoliv by toto na výsledku sporu nic nezměnilo,
za zasílatelské smlouvy ve smyslu § 2471 OZ lze dle názoru autora považovat až objednávky
k obstarání přepravy konkrétní zásilky mezi konkrétními místy. Dle názoru autora nemůže být
rámcová smlouva považována za smlouvu zasílatelskou, jelikož obvykle nedostatečně jasně
určuje konkrétní zásilku a místa odeslání a dodání zásilky.
OLG Nürnberg: Požár vedoucí ke zničení celého nákladu není sám o sobě důvodem
pro aplikaci čl. 29 CMR
Rozsudek OLG Nürnberg, sp. zn 12 U 1833/18 ze dne 24.03.2021
V daném případě se jednalo o přepravu dekoračního materiálu (nafukovací balonky, helium
atd.) zabalených na 19 paletách z Německa do Velké Británie, v době odstavení kamionu na
parkovišti ve Velké Británii došlo k požáru kamionu, v důsledku čehož byl celý náklad zničen.
Dopravce byl ve sporu žalován pojišťovnou, na kterou nárok přešel výplatou pojistného plnění.
Ve sporu bylo zjištěno, že dopravci nebyly uděleny pokyny, na jakých parkovištích má parkovat
(hlídaná nebo nehlídaná atp.). Dopravce zvolil parkoviště, které bylo dobře osvětlené, na němž
nikdy k požáru kamionu nedošlo, bohužel parkoval mimo dosah bezpečnostních kamer, čímž se
zjištění skutkového stavu komplikovalo. Předběžná zpráva policie hovořila o tom, že požár byl
založen třetí osobou, v řízení bylo rovněž spekulováno, že k požáru mohlo dojít z důvodu
závady na vozidle, nebo od plynového vařiče, který k přípravě jídla používal řidič. OLG
Nürnberg jako soud odvolací nicméně neviděl důvody pro aplikaci čl. 29 CMR, jelikož žalobci se
nepodařilo prokázat, že by na straně dopravce byly důvody pro aplikaci těchto důvodů dány
alespoň s určitou pravděpodobností. Skutečnost, že došlo k požáru sama o sobě nepostačuje.
V daném případě měl tedy poškozený nárok na limitovanou náhradu škody (v tomto případě
přibližně v poloviční výši) a úhradu celého přepravného dopravcem.
NEWSFLASH 7/2021 II
NOVINKY V DOPRAVĚ
NOVELIZACE
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 7/2021 II
NOVINKY V DOPRAVĚ

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
3. 1. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS poskytovala poradenství společnosti IMMOFINANZ při prodeji Airport Business Centre v Praze investičnímu fondu JET

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 1. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala skupině Kappenberger + Braun při prodeji společnosti K + B Expert, s.r.o. slovenské skupině NAY

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
30. 5. 2017

bpv BRAUN PARTNERS nabízí svým klientům služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů