Novinky a aktuální témata pracovního práva

27. 7. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Nedávno schválená velká novela zákoníku práce přinesla nejednu novinku do
pracovněprávních vztahů (podrobnosti naleznete v našem newsflash: http://www.bpvbp.com/download/newsalerts/na_7_2020_i_cz.pdf). Rovněž bychom Vás chtěli upozornit na
další zajímavé změny, které by neměly uniknout Vaší pozornosti.
1. Stravenkový paušál
Poslanecká sněmovna schválila v 1. čtení daňový balíček (pozn.: to znamená, že legislativní
proces dosud ani zdaleka nebyl dokončen!), jehož součástí je i rozšíření možností oblíbeného
zaměstnaneckého benefitu.
Novela zákona o daních z příjmu počítá s další možností, jak může zaměstnavatel poskytovat
zaměstnanci příspěvek na stravování. V současné době má zaměstnavatel možnost přispět buď
ve formě stravenek, nebo formou závodního stravování. Jakýkoli jiný příspěvek na stravování,
vyplácený zaměstnanci v peněžní formě, je sice možný, ale není daňově zvýhodněn (tj. není
daňově uznatelným výdajem).
Pokud bude novela schválena, budou moci zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům
příspěvek na stravování i formou peněžitého příspěvku na stravování. Tento příspěvek bude
zohledněn jako daňově uznatelný výdaj; příspěvek nebude daněn a nebudou z něj ani
odváděny odvody na zdravotní a sociální pojištění.
Novelou zůstanou nedotčeny stávající varianty příspěvku v podobě stravenek a závodního
stravování. O podobě benefitu rozhoduje zaměstnavatel.
2. Prodloužení a rozšíření programu Antivirus
Chtěli bychom upozornit, že stále je možné, aby zaměstnavatel žádal o podporu v tzv.
programu Antivirus, v jehož rámci stát přispívá na část náhrady mzdy zaměstnavatelům, které
hospodářsky zasáhla pandemie COVID-19.
Oba Režimy A i B) byly prodlouženy do 31. srpna 2020. V současné době se diskutuje, jakou
podobu bude mít podpora na podzim. Není vyloučeno, že další státní podpora bude
poskytována v souladu s § 115 zákona o zaměstnanosti. To mimo jiné může znamenat, že
předpokladem pro získání finanční podpory od státu budou 3 důležité podmínky:
NEWSLETTER 7/2020 IV
NOVINKY A AKTUÁLNÍ TÉMATA PRACOVNÍHO PRÁVA
a) zaměstnavatel bude zaměstnancům vyplácet minimálně 70 % náhrady mzdy, za dobu, kdy
nepracovali pro překážky v rámci částečné nezaměstnanosti,
b) zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci v rozsahu nejméně 20 % stanovené
týdenní pracovní doby,
c) zaměstnavatel se v dohodě s Úřadem práce o poskytnutí příspěvku zaváže, že v době
sjednané pro poskytování příspěvku se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek
poskytován, nerozváže pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku
práce.
Nic však ke dni vydání tohoto Newsallertu NENÍ rozhodnuto, je nutno vyčkat na další vývoj!
Jak jsme již informovali v našem newsflash v červnu 2020 (dostupný zde: http://www.bpvbp.com/download/newsalerts/na_6_2020_ii_cz.pdf), byl zaveden i nový Režim C programu
Antivirus, na základě kterého mohou někteří zaměstnavatelé požádat o prominutí pojistného
odváděného za zaměstnavatele na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti za měsíce červen, červenec a srpen 2020.
3. Další vybrané novinky z velké novely zákoníku práce a souvisejících předpisů
S účinností od 1. ledna 2020 dojde k několik změnám v oblasti náhrady škody a nemajetkové
újmy pozůstalých po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z
povolání.
Nově nebude částka náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem stanovena pevnou
částkou, ale odvozena od 1,5násobku průměrné mzdy v národním hospodářství.
Dále dochází k rozšíření okruhu pozůstalých, kterým může vzniknout nárok na jednorázovou
náhradu nemajetkové újmy. Nově tak budou moci požadovat tuto náhradu manžel nebo partner
zemřelého zaměstnance, jeho dítě (bez ohledu na to, zda je zaopatřené či nikoliv) a rodiče (bez
ohledu na to, zda se zemřelým zaměstnancem žili ve společné domácnosti). Jednorázová
náhrada přísluší i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance
pociťují jako vlastní újmu. Pokud vznikne nárok na náhradu oběma rodičům, vyplatí se každému
z nich polovina její přiznané výše.
Novela míří na osoby, které jsou smrtí zaměstnance zasaženi, aniž by – jako doposud – museli s
ním žít ve společné domácnosti nebo být jeho nezletilými (resp. nezaopatřenými) dětmi.
Výše jednorázové náhrady nebude jako doposud stanovena pevnou částkou. Nově bude
odvozena od průměrné mzdy v národním hospodářství a bude činit nejméně její 20násobek.
Novým institutem zákoníku práce bude od 1. ledna 2020 jednorázová náhrada nemajetkové
újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance. Náhrada bude poskytována stejnému
okruhu, jako v případě smrti zaměstnance.
Od 30. července 2020 bude nově vypočítávána náhrada za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti u zaměstnance, který je veden jako uchazeč o zaměstnání. Náhrada v
takové výši, ve které zaměstnanci na ni vzniklo právo za trvání pracovního poměru (nebo za
trvání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), se nově poskytuje pouze po dobu, po
kterou je nezaměstnaný zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání. Po skončení zařazení do
této evidence se poskytne náhrada ve výši rozdílu mezi jeho průměrným výdělkem před
vznikem škody a jeho současným výdělkem v novém zaměstnání (po pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání).
NEWSLETTER 7/2020 IV
NOVINKY A AKTUÁLNÍ TÉMATA PRACOVNÍHO PRÁVA
Další praktickou změnou pro zaměstnavatele je odpadnutí jeho povinnosti vydat zaměstnanci
potvrzení o zaměstnání při skončení pracovněprávního vztahu založeného dohodou o
provedené práce s výjimkou ukončení DPP, která založila účast na nemocenském pojištění, a
DPP, jejíž odměna je předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy. Tato
změna je účinná od 30. července 2020.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
NOVINKY A AKTUÁLNÍ TÉMATA PRACOVNÍHO PRÁVA
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSLETTER 7/2020 IV

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
3. 1. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS poskytovala poradenství společnosti IMMOFINANZ při prodeji Airport Business Centre v Praze investičnímu fondu JET

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 1. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala skupině Kappenberger + Braun při prodeji společnosti K + B Expert, s.r.o. slovenské skupině NAY

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
30. 5. 2017

bpv BRAUN PARTNERS nabízí svým klientům služby externího pověřence pro ochranu osobních údajů