Nemáte ještě registrovaného svého skutečného majitele? Sistace hlasovacích práv a zákaz výplaty podílu na zisku hrozí už od 1.6.2021

26. 5. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Evidenci skutečných vlastníků zavedl zákon č. 368/2016 Sb., kterým se měnil zákon
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Povinnost registrovat svého skutečného majitele je od 1.1.2018 povinností všech osob
zapsaných v obchodním rejstříku.
Od 1. 6. 2021 je účinný zcela nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
S přijetím zákona se evidence skutečných vlastníků stane částečně veřejně dostupnou.
Některé údaje z této evidence bude možné získat formou elektronického výpisu stejně jako
v případě informací z obchodního rejstříku. Zákon zároveň stanovuje nově za nesplnění
povinnosti evidence skutečného vlastníka významné sankce peněžního i nepeněžního
charakteru:
1. Peněžní sankce
Přestupku se dopustí osoba tím, že nezajistí ani na výzvu zápis žádného údaje do evidence
skutečných majitelů, nebo nezajistí požadovaný zápis ani do 15 dnů od právní moci
rozhodnutí soudu o nesrovnalosti, aby byly do evidence skutečných majitelů zapsány nové
údaje. Za každý z výše uvedených případů může být jednotlivě uložena pokuta až do výše
500.000 Kč.
Stejná pokuta bude hrozit také skutečnému majiteli a osobám v obdobném postavení
za neposkytnutí potřebné součinnosti při zápisu do evidence skutečných majitelů.
2. Nemožnost výplaty podílu na prospěchu
Zákon dále počítá s tím, že pokud obchodní korporace nemá v evidenci skutečných majitelů
zapsaného skutečného majitele, nesmí tato korporace vyplatit podíl na prospěchu (na zisku,
jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku) z této obchodní korporace jemu ani
osobě, jejíž je rovněž skutečným majitelem. Tato sankce platí bez dalšího už od 1. 6. 2021,
tzn. bez ohledu na řízení o nesrovnalosti.
Stejně tak nesmí obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu také osobě, jež nemá
v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.
3. Nemožnost výkonu hlasovacích práv
Dále zákon počítá s tím, že není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci
skutečných majitelů, nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace
vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník on, ani právnická osoba
nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem a
tyto osoby ani nesmí vykonávat hlasovací práva při rozhodování nejvyššího orgánu nebo
v jeho působnosti, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného
skutečného majitele. Dochází tak k významné sistaci hlasovacích práv v případech, kdy
skutečný majitel obchodní korporace není evidován v rozporu se zákonem. I tato sankce platí
bez dalšího už od 1. 6. 2021, tzn. bez ohledu na řízení o nesrovnalosti.
NEMÁTE JEŠTĚ REGISTROVANÉHO SVÉHO SKUTEČNÉHO
MAJITELE? SISTACE HLASOVACÍCH PRÁV A ZÁKAZ
VÝPLATY PODÍLU NA ZISKU HROZÍ UŽ OD 1. 6. 2021
NEWSFLASH 5/2020 III
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
Na základě výše uvedeného proto důrazně doporučujeme uskutečnit co nejdříve registraci
skutečného vlastníka, pokud se tak tomu doposud nestalo, případně aktualizovat neaktuální
údaje v evidenci.
Podání návrhu na prvozápis skutečného vlastníka/změnu zapsaných údajů je spojeno
s poplatkovou povinností ve výši 1.000 Kč. Takový návrh vzhledem k výše uvedeným sankcím
může zamezit nejen mnoha praktickým potížím při vedení obchodní korporace, zejména
však může ušetřit nemalé finanční prostředky, spojené s absencí/nesprávnosti zápisu
skutečného vlastníka v evidenci.
NEMÁTE JEŠTĚ REGISTROVANÉHO SVÉHO SKUTEČNÉHO
MAJITELE? SISTACE HLASOVACÍCH PRÁV A ZÁKAZ
VÝPLATY PODÍLU NA ZISKU HROZÍ UŽ OD 1. 6. 2021
NEWSFLASH 5/2020 III

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
5. 8. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala investičnímu fondu Conseq Realitní při akvizici obchodního centra Opatovská

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
2. 12. 2019

bpv BRAUN PARTNERS poskytli poradenství fondu z portfolia společnosti Aventicum Real Estate v souvislosti s rekonstrukcí a rozšířením hotelu Marriott Praha

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 2. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala skupině Unicapital Energy při akvizici společnosti PSP Technické služby