Lex Covid je tady – dotkne se i byznysu!

20. 4. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

NEWSFLASH 4/2020 IX
LEX COVID JE TADY
ZMĚNY, KTERÉ PŘINÁŠÍ, SE DOTKNOU I BYZNYSU
Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na
osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o
změně insolvenčního zákona a exekučního řádu byl schválen Poslaneckou sněmovnou i
Senátem. Pro přijetí zákona tedy chybí jen podpis prezidenta republiky, přičemž účinnost tzv.
Lex Covidu nastane okamžikem jeho zveřejnění ve sbírce zákonů, zřejmě už příští týden. Co
přináší a jaké úlevy v důsledku mimořádných opatření1 zákon stanovuje?
Ochrana osob při zmeškání lhůt v řízeních
Podle Lex Covidu bude nově platit, že pokud dojde v rámci občanského soudního řízení,
správního soudnictví, exekučního řízení, insolvenčního řízení, trestního řízení (zde se jedná o
institut navrácení lhůty), soudního vykonávacího řízení či řízení před Ústavním soudem ke
zmeškání lhůty, soud toto zmeškání lhůty promine. To však pouze za předpokladu, že k
zmeškání došlo z omluvitelného důvodu, spočívajícího v překážce způsobené mimořádným
opatřením, která účastníkovi nebo jeho zástupci buď zcela znemožnila, nebo podstatně ztížila
úkon učinit, a že je návrh na prominutí zmeškání lhůty učiněn ve stanovené lhůtě dle Lex Covid,
včetně zmeškaného úkonu.
Usnadnění rozhodování právnických osob i bez fyzické přítomnosti společníků či
akcionářů
Lex Covid nově stanovuje, že orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v
písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to jeho
zakladatelské právní jednání. Je tedy umožněno uskutečnit valné hromady i na dálku, a to i
pokud to nepovolují stanovy či společenské smlouvy.
Po dobu trvání mimořádných opatření proto bude umožněno rozhodování s využitím
technických prostředků (prostřednictvím internetu – Skype, WebEx apod.) nebo rozhodování
per rollam (tj. korespondenční) i v případech, kdy taková možnost rozhodování není upravena v
zakladatelském právním jednání kapitálových společností, družstva či společenství vlastníků
jednotek. Po dobu trvání mimořádných opatření se také navrhuje umožnit družstvům, v nichž
působnost členské schůze plní shromáždění delegátů, rozhodovat per rollam.
Uplynulo Vám funkční období? Lex Covid ho prodlužuje
Zákon počítá s tím, že po dobu trvání mimořádného opatření se automaticky prodlužuje funkční
období těch členů voleného orgánu, kterým by funkční období mělo v době trvání
mimořádného opatření zaniknout, to až do uplynutí tří měsíců ode dne následujícího po dni
skončení mimořádného opatření; to platí i tehdy, uplyne-li Vaše funkční období v době 1 měsíce
ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření. Automatické prodloužení
funkčních období volených orgánů se však neuplatní, pokud s tím nebude člen voleného orgánu
souhlasit – jeho nesouhlas je třeba doručit právnické osobě ještě před uplynutím funkčního
období.
A pokud uplynulo funkční období člena voleného orgánu v době mezi dnem přijetí
mimořádného opatření a dnem nabytí účinnosti zákona, přitom místo něj nebyl zvolen nikdo
nový, bude platit, že jeho funkce se obnoví, souhlasí-li s tím tento člen. Funkce člena voleného
orgánu se obnoví dnem doručení souhlasu s obnovením funkce právnické osobě a zaniká
uplynutím 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření.
1 Těmi zákon rozumí vyhlášení nouzového stavu, vydávání krizových opatření vlády, Ministerstva zdravotnictví nebo krajskou
hygienickou stanicí.
Navrhuje se také připuštění tzv. kooptace, tedy volby člena orgánu samotnými členy orgánu,
neklesne-li jejich počet pod polovinu, a pokud s tím souhlasí všichni členové tohoto orgánu, a to
i v případech, není-li taková volba připuštěna v zakladatelském právním jednání, nejdéle však do
příštího zasedání.
Nové lhůty pro schválení účetních závěrek s.r.o., a.s. a družstev
Lex Covid pamatuje i na každoroční schvalování účetních závěrek, přičemž stanovuje, že lhůta
pro schválení účetních závěrek (většinou do 30. 6.) společnosti s ručením omezeným, akciové
společnosti a družstva se prodlužuje o 3 měsíce ode dne skončení mimořádného opatření,
nejpozději však do 31. 12. 2020.
Pozastavení podávání dlužnických i věřitelských insolvenčních návrhů
Zákon také dočasně pozastavuje povinnost dlužníka, který je právnickou osobou nebo
podnikající fyzickou osobou, podat na sebe insolvenční návrh tak, jak v určitých případech
stanoví insolvenční zákon.
Pozastavení povinnosti podat insolvenční návrh se nevztahuje na ty osoby, u nichž úpadek
nastal již před přijetím mimořádných opatření, nebo pokud úpadek nebyl převážně způsoben v
důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením, která by dlužníku znemožňovala nebo
podstatně ztěžovala plnit své peněžité závazky.
Povinnost podat insolvenční návrh bude trvat až do uplynutí šesti měsíců od ukončení nebo
zrušení mimořádného opatření, nejpozději však do 31. 12. 2020. Tím je poskytnut dostatečný
časový prostor pro odvrácení nepříznivých finančních důsledků.
U věřitelských insolvenčních návrhů by nově mělo platit, že k insolvenčnímu návrhu, který v
době ode dne nabytí účinnosti zákona do 31. srpna 2020 podal věřitel, se nepřihlíží.
Pomoc dlužníkům v oddlužení
Lex Covid počítá s tím, že v oddlužení plněním splátkového kalendáře schváleném do 30. 6.
2017 se lze domáhat změny výše splátek, a to i bez svolání schůze věřitelů. Bylo-li oddlužení
schváleno do 31. 5. 2019, insolvenční soud nepřemění oddlužení v dlužníkův konkurs, pokud by
nesplnění podstatné části splátkového kalendáře bylo převážně způsobeno v důsledku
okolnosti související s mimořádným opatřením.
Stejně tak by mělo nově platit za předpokladu, že pokud dlužník prokáže, že mu mimořádná
opatření znemožnila plnit oddlužení ve formě splátkového kalendáře ve schválené hodnotě,
může mu insolvenční soud přiznat osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení
v rozsahu, ve kterém dosud nebyly uspokojeny, i tehdy, je-li hodnota plnění, které při splnění
oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než schválená konkrétní procentuální výše
uspokojení.
Dočasné přerušení reorganizace
Lex Covid také stanovuje, že v insolvenčním řízení, ve kterém byl ke 12. březnu 2020
pravomocně schválen reorganizační plán, který nebyl ještě zcela splněn, je dlužník oprávněn v
době ode dne nabytí účinnosti zákona do uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo zrušení
mimořádného opatření, navrhnout insolvenčnímu soudu, aby rozhodl, že dlužník je oprávněn
NEWSFLASH 4/2020 IX
LEX COVID JE TADY
ZMĚNY, KTERÉ PŘINÁŠÍ, SE DOTKNOU I BYZNYSU
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 4/2020 IX
dočasně přerušit plnění reorganizačního plánu, nejdéle však do 31. 12. 2020. Po tuto dobu
nebude možné reorganizaci přeměnit v konkurs, čímž opět dochází k ochraně dlužníků, kteří
jsou závislí na chodu svých podniků.
Mimořádné moratorium jako lék pro podniky již bojující o přežití
V době až do 31. srpna 2020 může dlužník, který je podnikatelem a který nebyl ke 12. březnu
2020 v úpadku, podat u insolvenčního soudu před zahájením insolvenčního řízení, případně po
jeho zahájení k návrhu jiné osoby, podle schváleného znění Lex Covidu návrh na mimořádné
moratorium, který zajistí dočasné omezení realizace zajištění či zahájení vykonávacího řízení.
Dočasné pozastavení tzv. mobiliárních exekucí a exekucí prodejem nemovitosti
Schválená úprava počítá s tím, že výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (mobiliární
exekuci) soudní exekutoři neprovedou až do 30. 6. 2020. To neplatí, pokud s tím dlužník bude
souhlasit, nebo pokud půjde o pohledávku na výživném nebo pohledávku na náhradu újmy
způsobenou ublížením na zdraví, případně jinými úmyslnými trestnými činy. V takovém
případě budou moci mobiliární exekuce pokračovat dále.
Jde-li o exekuce prodejem nemovitých věcí, ty jsou dle Lex Covid také až do 30. 6. 2020
pozastaveny, to však pouze ohledně nemovitostí, ve kterých má dlužník místo trvalého
pobytu. Ani zde to nemá platit v případě, pokud půjde o pohledávku na výživném nebo
pohledávku na náhradu újmy způsobenou ublížením na zdraví, případně jinými úmyslnými
trestnými činy. V takovém případě budou moci prodeje nemovitých věcí pokračovat dále.
Kromě toho však navíc došlo i ke zvýšení limitu pohledávek pro vydání exekučního příkazu
prodejem nemovitých věci, a to ze současných 30.000 Kč na 100.000 Kč.
Omezení výše smluvního úroku z prodlení
Schválený Lex Covid zapovídá smluvní úrok z prodlení nad aktuální roční zákonnou sazbu
úroku z prodlení, a to až do konce června 2020, a to na jakékoliv prodlení dlužníka, které
nastalo ode dne 12. března 2020, pokud dlužník prokáže, že mu omezení plynoucí z
mimořádného opatření znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu.
Toto pravidlo se však nepoužije na závazky ze smluv uzavřených po dni nabytí účinnosti Lex
Covidu.
LEX COVID JE TADY
ZMĚNY, KTERÉ PŘINÁŠÍ, SE DOTKNOU I BYZNYSU

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
26. 1. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytovala právní poradenství společnosti Carrier Transicold

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
17. 4. 2013

Nejnovější vydání publikace Legal 500 potvrzuje silné postavení aliance bpv Legal v regionu střední a východní Evropy

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
21. 3. 2017

bpv BRAUN PARTNERS radila při financování projektu výstavby nového business centra v Bratislavě