Nové podmínky vydržení nemovitostí

4. 9. 2020

Publikované články

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., LL.M.

Newsletter Právo a daně
Odkaz na originál

Ako sa z dobrej viery bude musieť stať viera ešte lepšia, súdy budú mať práce viac a notári menej.

Nehnuteľnosť je možné nadobudnúť aj vydržaním. Predpokladá to jej oprávnenú a dobromyseľnú držbu počas nepretržitej desaťročnej vydržacej doby.

Pokiaľ sú tieto podmienky splnené a držiteľ ich preukáže, môže ktoréhokoľvek notára požiadať o vystavenie osvedčenia o vydržaní. Na základe takéhoto osvedčenia sa do katastra nehnuteľností zapíše vlastnícke právo.

Toto sa má však čoskoro zmeniť a proces vydržania sprísniť. Nemožno prehliadnuť, že dôvodom je aj istý počet medializovaných prípadov tzv. „pozemkových káuz“, v ktorých notári osvedčili vydržanie nehnuteľností či už svojim známym, alebo dokonca rodinným príslušníkom, niekedy až v podozrivo rýchlom čase.

Podľa návrhu zákona, ktorý predložilo ministerstvo spravodlivosti do legislatívneho procesu, bude po novom vydržanie potvrdzovať súd v rámci osobitného mimosporového konania. Príslušným bude výlučne súd, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť nachádza. Navrhovateľ bude musieť najprv osvedčiť splnenie podmienok pre vydržanie. Na overenie správnosti tvrdení navrhovateľa bude môcť súd vykonať aj sám potrebné vyšetrenia. Pokiaľ súd dospeje k záveru, že podmienky sú splnené, vydá uznesenie, ktorým vyzve tretie strany na podanie námietok v stanovenej lehote aspoň 6 mesiacov. Toto uznesenie sa zverejní aj v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli v obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Až po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok alebo ich posúdení ako neodôvodnených súd novým uznesením vydržanie potvrdí. Právoplatné uznesenie je podkladom zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Nové pravidlá vydržania majú byť účinné od 1. marca 2021. Ak bude zákon schválený parlamentom, mal by sa počet “zázračných nadobudnutí pozemkov” podstatne zredukovať.

Podobné novinky

Publikované články
nina-pascal-NnUBth2K-X4-unsplash
25. 3. 2023 | Tereza Louková

Běžná údržba a drobné opravy pronajímaného bytu

Pronajímáme si byt v Praze a v poslední době jsme v něm museli zařizovat velké množství menších oprav, ohledně kterých máme spory s pronajímatelem bytu.

Publikované články
Clanky-min
13. 6. 2022 | Arthur Braun, M.A.

Plyn na příděl a možné kompenzace

Manželství je trvalý svazek dvou lidí. Tak by mohlo znít ustanovení občanského zákoníku, které by umožnilo uzavřít sňatek stejnopohlavním párům a jehož novelu představili před měsícem zástupci vládních uskupení STAN, TOP 09, Pirátů, ODS a opozičního ANO.

Publikované články
stephanie-leblanc-suTr28QV4wU-unsplash
2. 11. 2021 | Arthur Braun, M.A.

Když čeští zákonodárci akcelerují naštvanost na Brusel

Jedno z často používaných klišé v rámci politických diskusí svádí vše špatné, co se v Česku přihodí, na Evropskou unii.