Nové podmínky vydržení nemovitostí

4. 9. 2020

Publikované články

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., LL.M.

Newsletter Právo a daně
Odkaz na originál

Ako sa z dobrej viery bude musieť stať viera ešte lepšia, súdy budú mať práce viac a notári menej.

Nehnuteľnosť je možné nadobudnúť aj vydržaním. Predpokladá to jej oprávnenú a dobromyseľnú držbu počas nepretržitej desaťročnej vydržacej doby.

Pokiaľ sú tieto podmienky splnené a držiteľ ich preukáže, môže ktoréhokoľvek notára požiadať o vystavenie osvedčenia o vydržaní. Na základe takéhoto osvedčenia sa do katastra nehnuteľností zapíše vlastnícke právo.

Toto sa má však čoskoro zmeniť a proces vydržania sprísniť. Nemožno prehliadnuť, že dôvodom je aj istý počet medializovaných prípadov tzv. „pozemkových káuz“, v ktorých notári osvedčili vydržanie nehnuteľností či už svojim známym, alebo dokonca rodinným príslušníkom, niekedy až v podozrivo rýchlom čase.

Podľa návrhu zákona, ktorý predložilo ministerstvo spravodlivosti do legislatívneho procesu, bude po novom vydržanie potvrdzovať súd v rámci osobitného mimosporového konania. Príslušným bude výlučne súd, v ktorého obvode sa nehnuteľnosť nachádza. Navrhovateľ bude musieť najprv osvedčiť splnenie podmienok pre vydržanie. Na overenie správnosti tvrdení navrhovateľa bude môcť súd vykonať aj sám potrebné vyšetrenia. Pokiaľ súd dospeje k záveru, že podmienky sú splnené, vydá uznesenie, ktorým vyzve tretie strany na podanie námietok v stanovenej lehote aspoň 6 mesiacov. Toto uznesenie sa zverejní aj v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli v obci, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Až po márnom uplynutí lehoty na podanie námietok alebo ich posúdení ako neodôvodnených súd novým uznesením vydržanie potvrdí. Právoplatné uznesenie je podkladom zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Nové pravidlá vydržania majú byť účinné od 1. marca 2021. Ak bude zákon schválený parlamentom, mal by sa počet “zázračných nadobudnutí pozemkov” podstatne zredukovať.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
12. 4. 2018

bpv BRAUN PARTNERS radí firmám s implementací evropského nařízení GDPR

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
22. 3. 2016

IGOR AUGUSTINIČ se stal společníkem bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
12. 7. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila společnosti IMMOFINANZ při akvizici administrativního komplexu Palmovka Open Park