federico-beccari-ahi73ZN5P0Y-unsplash

Byly zveřejněny návrhy prováděcích předpisů k zákonu o podporovaných zdrojích a energetickému zákonu

24. 3. 2022

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

V elektronické knihovně připravované legislativy byly zveřejněny návrhy prováděcích právních předpisů, které jsou určeny pro jednání vlády. Jmenovitě došlo ke zveřejnění následujících návrhů:

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Dne 16. 2. 2022 bylo zahájeno připomínkové řízení k novele vyhlášky, která obsahuje mj. formulář pro oprávnění k činnosti zprostředkovatele. Novela nicméně připomíná, že podle věcného záměru nového energetického zákona (který má nahradit stávající zákon č. 458/2000 Sb.), bude moci vykonávat činnost zprostředkovatele jen ten, kdo bude mít licenci udělovanou Energetickým regulačním úřadem. Současné řešení, které pro výkon zprostředkovatele v energetických odvětvích vyžaduje „pouze“ oprávnění, je tak nutno vnímat pouze jako přechodné.

Kromě toho návrh novely vyhlášky obsahuje také:

 • sjednocení právního stavu pro všechny žadatele o udělení licence, kdy podnikatelský plán obsahující popis dlouhodobé schopnosti financování licencované činnosti a finanční bilancí obsahující předpokládané náklady a výnosy z licencované činnosti budou předkládat všichni žadatelé licence bez výjimky,
 • postup prokazování schopnosti finančně zabezpečit provozování činnosti žadatele o licenci (zejména bankovními výpisy a potvrzením banky poskytovatele úvěru za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců),
 • zpřesnění úpravy ohledně určení vymezeného území v žádosti o udělení licence a ohledně dokladů přikládaných k žádosti pro licencovanou činnost distribuce elektřiny, distribuce plynu nebo rozvodu tepelné energie.

Předpokládaný termín účinnosti novely je 1. 7. 2022.

Platné znění vyhlášky s navrhovanými změnami je dostupné zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNCBPH2YC7

Návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie pro výrobny elektřiny, tepla a biometanu, které byly uvedeny do provozu nebo modernizovány od 1. ledna 2022, a pro přechodnou transformační podporu tepla v soustavách zásobování tepelnou energií

Návrh nařízení vlády stanoví druhy podpory a formy podpory, které jsou využity pro podporu a druhy podporovaných zdrojů, velikost elektrického instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného instalovaného výkonu výroben tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které mají být předmětem podpory v letech 2022-2024, resp. pro které je možné v konkrétním kalendářním roce vyhlásit aukci na podporu. Vyhláška stanovuje také možnost, aby v případě, že v daném kalendářním roce nebudou hodnoty podporovaného výkonu vyčerpány, mohou být převedeny do následujícího období.

Podle návrhu mají být v letech 2022-2024 podporovány mj. i tyto výrobny využívající podporované zdroje energie:

 • nové větrné elektrárny (30 MWe v roce 2022, 60 MWe v roce 2023 a 90 MWe v roce 2024),
 • nové i modernizované vodní elektrárny o výkonu do 10 MWe (ročně bude podpořeno 2 až 5 MWe výkonu),
 • modernizované výrobny využívající skládkový plyn – pouze o výkonu nižším než 1 MWe s tím, že v roce 2022 bude podpořena modernizace výroben o celkovém výkonu 0,16 MWe a v roce 2024 o výkonu 0,46 MWe. Podpora pro rok 2023 zatím není v návrhu zamýšlena,
 • nové a modernizované výrobny KVET využívající zemní plyn s výkonem (do/nad 1 MWe) – má být podpořen instalovaný výkon 25–1000 MWe, v závislosti na formě podpory.

U všech výše uvedených výroben je možné čerpat podporu také ve vztahu pouze k jednomu zdroji, nikoliv pro celou výrobnu. U níže uvedených zdrojů je možné čerpat podporu pouze pro celou výrobnu:

 • modernizované výrobny využívající biomasu – pouze v roce 2022 pro výrobny pod 1 MWe s podporou pouze 1 MWe v roce 2022,
 • modernizované výrobny elektřiny bioplyn do/nad 1 MWe – 5 MWe v letech 2022-2024.

Navzdory původním informacím vládní návrh prozatím nepočítá s podporou pro nové ani modernizované FVE, a to ani ve formě zeleného bonusu, ani prostřednictvím aukcí, což se setkalo v rámci připomínkového řízení se značnou kritikou, nelze ale vyloučit, že to dozná ještě změny.

Výše finanční jistoty v případě aukcí se odvíjí od jednotlivých zdrojů podporovaných zdrojů a existují v ní značné rozdíly (např. u důlních plynů je navrhována finanční jistota ve výši 750.000, -Kč/MWh, u výroben KVET pouze 300 000 Kč/MWh, přičemž – jak sám poznamenal ERÚ v připomínkovém řízení – se v případě důlních plynů nebude jednat o významně nákladnější zařízení než v případě KVET).

Návrh dále počítá také s podporou pro výrobu tepla z nových zdrojů formou zeleného bonusu, jako i s udržovací podporou mj. pro stávající výrobny tepla využívající buď pouze biomasu, nebo kombinaci obnovitelného a neobnovitelného zdroje.

Nařízení také navrhuje, aby výrobny tepla z neobnovitelných zdrojů obdrželi transformační podporu, která by měla v letech 2021-2024 dosahovat 500 CZK / povolenku (tedy i zpětně za rok 2021). Celková očekávaná částka na tuto podporu se pak různí, když dle tvrzení Ministerstva financí („MF“) by se mělo jednat až o cca. 8 mld. CZK/rok, což bylo značně kritizováno jak ze strany MF, tak i ERÚ.

Lze očekávat, že některé z parametrů ve vyhlášce se budou na základě uplatněných připomínek ještě měnit.

Návrh lze shlédnout zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNCASKTW2S.

Návrh vyhlášky o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy

Návrh vyhlášky z dílny MPO stanovuje druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů, způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů. Vyhláška stanoví také kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy.

Vyhláška také stanovuje rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě energie z podporovaných obnovitelných zdrojů a o způsobu výroby tohoto paliva a podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu.

Návrh lze shlédnout zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNC9RL49US.

Zatím nebylo zveřejněno vypořádání připomínek k návrhu vyhlášky. Lze proto očekávat jisté obsahové změny.

Návrh vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Návrh vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů pro podporované zdroje. Návrh vyhlášky mj. stanovuje

 • technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu,
 • výši diskontní míry a dobu životnosti výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu,
 • dobu životnosti modernizovaných výroben elektřiny,
 • rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny a udržovací podpory tepla, a
 • způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.

Za jednu z nejmarkantnějších změn lze označit zkrácení doby životnosti u malých vodních elektráren z 30 na 20 let.

Dále návrh vyhlášky stanovuje diskontní míru pro stanovení referenční výkupní ceny a zeleného bonusu jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu ve výši 6,12 % po zdanění.

Vyhláška se má použít pro výrobny uvedené do provozu do 31. prosince 2021, na které se vztahuje udržovací podpora elektřiny nebo udržovací podpora tepla a pro výrobny, u kterých byla provedena modernizace od 1. 1. 2022.

Návrh v celém jeho znění po zapracování připomínek lze zhlédnout tady: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSCB9JNNBX.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 2. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila fondu Conseq Realitní při akvizici administrativního a obchodního komplexu v pražských Holešovicích

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 4. 2021

Martin Provazník rozšířil řady partnerů bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren