Brexit a DPH

11. 1. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

NEWSFLASH 1/2021 II
BREXIT A DPH
DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB PO 31. 12. 2020
DO SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
Zdroj: Informace GFŘ č.j.: 75184/20/7100-20118-012884 (Informace k dopadům vystoupení
Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021)
Spojené království Velké Británie a Severního Irska vystoupilo dne 1. 2. 2020 z Evropské unie
a po skončení tzv. „přechodného období“ dochází od 1.1.2021 ke změnám v uplatňování DPH
na vzájemný obchod mezi Velkou Británií a členskými státy EU.
Z pohledu aplikace DPH se Velká Británie a Severní Irsko („Spojené království“) stane
od 1. 1. 2021 třetí zemí. To znamená, že u této země bude platit obdobný princip jako při
obchodování např. s USA, Čínou nebo Ruskem.
Od 1. 1. 2021 se na obchody se zbožím popř. pohyb zboží mezi ČR a Velkou Británií budou
vztahovat pravidla pro uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží. Pravidla stanovená pro
dodání zboží mezi členskými státy se již neuplatní. Režim DPH mezi Severním Irskem a EU
zůstává s ohledem na dodání zboží, beze změny.
V případě poskytování služeb se na Severní Irsko uplatní stejný režim jako na Velkou Británii,
resp. režim bude shodný pro celé Spojené království, a to proto, že Protokol o Irsku/Severním
Irsku se nevztahuje na plnění zahrnující služby. Severní Irsko tak bude pro účely zdanění
služeb považováno za třetí zemi, nikoliv za členský stát EU, jak tomu je u transakcí se zbožím.
Zboží
Zboží, které bude přepraveno ze Spojeného království nebo do Spojeného království, bude
podléhat celnímu dohledu a může být předmětem celních kontrol v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní
kodex Unie. Vstup zboží ze Spojeného království na území EU bude podléhat běžným
pravidlům stanoveným zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) pro dovoz zboží. Výstup zboží z území EU na
území Spojeného království bude vývozem zboží (§ 66 odst. 1 zákona o DPH). Za
předpokladu, že budou naplněny podmínky dané zákonem (zejména § 66 odst. 2 a 4 zákona
o DPH), tj. zboží bude dodáno a odesláno nebo přepraveno z tuzemska do Spojeného
království a plátce bude schopen tento výstup zboží z území EU prokázat, bude tento vývoz
zboží osvobozen od daně.
Ve vztahu ke Spojenému království nebude také možné od 1. 1. 2021 uplatnit specifické
postupy, pravidla a zvláštní režimy platné v rámci obchodování se zbožím pouze mezi
členskými státy EU, a to zejména:
 Zasílání zboží (§ 8 zákona o DPH). V této souvislosti také upozorňujeme na zásadní změny
v unijní právní úpravě prodeje zboží na dálku, které mají být promítnuty v zákoně o DPH
s účinností od 1. 7. 2021.
 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropské unie formou třístranného
obchodu (§ 17 zákona o DPH).
NEWSFLASH 1/2021 II
BREXIT A DPH
DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB PO 31. 12. 2020
DO SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
 Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské
unie (§ 18 zákona o DPH).
 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropské unie (§ 19 zákona
o DPH).
 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými
předměty a starožitnostmi (§ 90 zákona o DPH)
Služby
Při uplatňování DPH při poskytnutí služeb bude režim pro Severní Irsko shodný s režimem pro
Velkou Británii.
Místo zdanitelného plnění a povinnost odvést DPH bude nadále určováno podle § 9 odst. 1
(B2B), případně podle § 9 odst. 2 (B2C) zákona o DPH, resp. dle specifických pravidel
stanovených v § 9a až § 10i zákona o DPH.
Od 1. 1. 2021 – poskytnutí služby B2B ze Spojeného království do ČR (služba spadající do
působnosti § 9 odst. 1 zákona o DPH), je místo plnění v ČR jakožto v místě, kde má příjemce
předmětné služby sídlo nebo provozovnu. Českému příjemci služby (plátci nebo
identifikované osobě) vzniká povinnost přiznat daň dle § 108 odst. 3 písm. a) zákona o DPH
(tzv. „reverse charge“ režim).
Naopak při poskytnutí takového typu služby (B2B z ČR do Spojeného království) se místo
plnění bude nacházet mimo ČR a bude tak nutno postupovat podle právních předpisů
platných ve Spojeném království, podle kterých příjemce takové služby postupuje opět
v režimu reverse charge, tedy příjemce je povinen přiznat daň ve Spojeném království.
(https://www.gov.uk/guidance/vat-imports-acquisitions-and-purchases-from-abroad)
Poskytovateli služeb (plátci nebo identifikované osobě) přitom vznikne naposledy povinnost
vykázat poskytnutí služby do Spojeného království v souhrnném hlášení, pokud byla tato
služba poskytnuta v roce 202010, tj. v podmínkách ČR bude podáno souhrnné hlášení
v zákonné lhůtě (do 25. ledna 2021). Pro služby poskytnuté do Spojeného království od
1. 1. 2021 již neplatí povinnost podat souhrnné hlášení.
Při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a
elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani je místem plnění místo příjemce
služby (§ 10i odst. 1zákona o DPH).
Osoba povinná k dani z EU i mimo EU, která poskytuje tyto služby přeshraničně konečnému
spotřebiteli v EU (osobě nepovinné k dani usazené v EU), se může dobrovolně zaregistrovat
do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. Mini-One Stop Shop11 (§ 110a a násl.
zákona o DPH) – dále jen MOSS.
Od 1. 1. 2021 nebude možné režim MOSS používat pro plnění daňových povinností při
dodání těchto vybraných služeb zákazníkům (osobám nepovinným k dani) ve Spojeném
království. Tzn. poslední daňové přiznání přes MOSS lze podat (ve vztahu k plněním ve
prospěch zákazníků ve Spojeném království) za 4. čtvrtletí 2020. Podnikatelé poskytující tyto
vybrané služby zákazníkům ve Spojeném království se budou muset ve Spojeném království
registrovat k DPH. (https://www.gov.uk/government/publications/accounting-for-vat-ongoods-moving-between-great-britain-and-northern-ireland-from-1-january-2021/accountingfor-vat-on-services-between-the-uk-and-eu-member-states-from-1-january-2021). Stejně tak
podnikatelé ze Spojeného království, pokud budou tyto služby poskytovat zákazníkům v EU, se
musí v jednotlivých členských státech zaregistrovat k DPH a odvádět daň přímo tam s tím, že
limit pro obrat za dodání služeb do jednotlivých členských států se neuplatní a bude nutné
zdaňovat v zemi příjemce služby všechna poskytnutá plnění.
Vracení DPH
Změny nastávají od 1. 1. 2021 i pro vracení daně dle § 82 zákona o DPH. Žádost o vrácení daně
zaplacené ve Spojeném království do 31. 12. 2020 je třeba podat nejpozději dne 31. 3. 2021.
Postupy v rámci společného systému vracení DPH v EU (dle směrnice o vrácení DPH) již
nebude možné použít pro vracení daně zaplacené po 31. 12. 2020.
Jedinou výjimku představuje pořízení zboží plátcem v Severním Irsku nebo pořízení zboží
v České republice osobou povinnou k dani, která je usazena v Severním Irsku a má přiděleno
daňové identifikační číslo pro účely DPH s předponou XI – zde bude i nadále uplatňován
systém vracení DPH platný v EU i po skončení přechodného období, a to podle § 83 zákona
o DPH.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
BREXIT A DPH
DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB PO 31. 12. 2020
DO SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA
NEWSFLASH 1/2021 II

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
13. 3. 2019

Prestižní britská rankingová společnost Chambers opět doporučuje bpv BRAUN PARTNERS

Tiskové zprávy
legal500

bpv BRAUN PARTNERS si letos v žebříčku Legal 500 2023 polepšila v oblasti korporátního práva, sporů a energetiky

Obzvláště nás těší, že se bpv BRAUN PARTNERS posunula v žebříčku v oblastech obchodního a korporátního právo a fúzí a akvizic, řešení sporů a projektů a energetice.

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
2. 2. 2017

Poradenství bpv BRAUN PARTNERS při největší akvizici na českém a slovenském trhu v oblasti zdravotnictví