Vláda schválila svůj návrh zákona na podporu výstavby nových jaderných bloků. Stát bude garantovat cenu elektřiny, rozdíl zaplatí zákazníci. 

14. 9. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Dne 27. července 2020 schválila vláda České republiky návrh nového zákona o
opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice (zkráceně jen
„Návrh“).
Návrh má upravovat, jak má být po roce 2030 na území České republiky podporována
výstavba nových reaktorů o výkonu minimálně 100 MW a následný prodej v nich vyrobené
elektrické energie.
Dle důvodové zprávy k Návrhu se Česká republika v rámci svých závazků vůči Evropské unii
zavázala navýšit svůj podíl v obnovitelných zdrojích energie („OZE“) na minimálně 22 % do
roku 2030, přičemž pouze v sektoru výroby elektřiny by měl podíl OZE vzrůst k 17 %. Dále se
uvádí, že s ohledem na omezení, daná zejména přírodními podmínkami v ČR a nízkou roční
potenciální využitelnost OZE, není možné o OZE uvažovat jako o plnohodnotné náhradě
vyřazovaných uhelných (a posléze i jaderných) elektráren. Z tohoto důvodu je nutno přistoupit
k podpoře výstavby jiných energetických zdrojů, mj. i nových jaderných zdrojů.
Investiční i provozní podpora
Návrh počítá se zavedením investiční podpory pro výstavbu nových reaktorů s výkonem
alespoň 100 MW a povinným výkupem elektřiny za předem stanovené ceny.
Na výstavbu nových jaderných zdrojů má investor mít možnost požádat Českou republiku o
poskytnutí finanční výpomoci ze státního rozpočtu. Pokud by byla finanční výpomoc ze strany
státu poskytnuta (má být nenároková), po dobu výstavby nového zdroje by nebyla půjčená
částka úročena. Roční úroková sazba ve zbývajícím období má pak dosahovat minimálně 2 %,
bude se ovšem odvíjet od nákladů na financování státního dluhu.
Co se týče provozní podpory, Návrh počítá s podporou výkupu elektřiny z těchto výroben na
základě smlouvy o výkupu mezi státem a oprávněným investorem. Elektřina by na základě
takto uzavřené smlouvy byla určeným subjektem (pověřenou právnickou osobou 100 %
vlastněnou státem s licencí ERÚ na obchod s elektřinou) za předem stanovenou cenu. Určený
subjekt by pak vykoupenou elektřinu dál prodával na trzích s elektřinou.
Smlouva o výkupu mezi investorem a státem by byla uzavřena minimálně na dobu 30 let, s
možností jejího prodloužení o dalších 10 let, a to i opakovaně. Smlouva má, mimo jiné, stanovit
výši a způsob stanovení ceny za elektřinu (Návrh používá spojení „realizační cena“) a pravidla
prověření její přiměřenosti Ministerstvem nejpozději do 5 let od začátku dodávky elektřiny, a
dále vždy pravidelně za období nejméně 5 let, aby se zamezilo riziku vzniku nepřiměřené
podpory.
Financování zaplatí zákazníci v cenách elektřiny
Financování podpory pro nízkouhlíkové zdroje bude zajištěno obdobně jako je tomu u OZE.
Návrh předpokládá, že financování bude zajišťovat více zdrojů, především tržby z prodeje
elektřiny vykoupené z nízkouhlíkové výrobny, tržby ze složky ceny služby přenosové soustavy
a složky ceny služby distribuční soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny a
příspěvek ze státního rozpočtu.
NEWSFLASH 8/2020 II
VLÁDA SCHVÁLILA VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA NA PODPORU
VÝSTAVBY NOVÝCH JADERNÝCH BLOKŮ.
STÁT BUDE GARANTOVAT CENU ELEKTŘINY, ROZDÍL
ZAPLATÍ ZÁKAZNÍCI.
Výši složky ceny na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny má stanovovat Energetický
regulační úřad obdobně, jako je tomu u složky na podporu OZE.
Důvodová zpráva přesně neuvádí, kolik by musela být tržní cena elektřiny z nových jaderných
bloků, aby plně pokryla náklady na financování výstavby a provozu bez výše uvedených
dodatečných zdrojů, které budou zatěžovat cenu elektřiny a/nebo státní rozpočet. Přiznává
ovšem, že tržní ceny elektřiny v posledních několika letech jsou natolik nízké, že neumožňují
financovat skutečné náklady na výrobu elektřiny. Další skutečností je značná volatilita cen, kdy
v roce 2008 dosahovaly úrovně až 90 EUR/MWh, následně mezi lety 2009-2016 rapidně
poklesly a pohybovaly se v rozmezí 20–40 EUR/MWh. V roce 2019 se pak cena pohybovala
kolem 50 EUR/MWh.
Připomeňme, že vláda České republiky na jaře tohoto roku schválila také návrh zákona, kterým
se mají zavést tzv. revize překompenzace pro podporované zdroje. Kromě kontroly, zda
nedochází k nepřiměřené podpoře některých obnovitelných zdrojů, kterým bylo ještě zákonem
č. 180/2005 zaručená výše podpory na minimálně 15 let, si vláda od tohoto kroku slibuje také
citelné snížení nákladů na podporu OZE, a to v důsledku krácení podpor mj. pro FVE.
Návrh zákona má být účinný již od 1. ledna 2021.
O dalším legislativním vývoji Vás budeme průběžně informovat.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
NEWSFLASH 8/2020 II
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
VLÁDA SCHVÁLILA VLÁDNÍ NÁVRH ZÁKONA NA PODPORU
VÝSTAVBY NOVÝCH JADERNÝCH BLOKŮ.
STÁT BUDE GARANTOVAT CENU ELEKTŘINY, ROZDÍL
ZAPLATÍ ZÁKAZNÍCI.

Podobné novinky

Publikované články
Clanky-min
20. 11. 2018 | Mgr. Markéta Kleinová

Nepřišla mi výplata. Můžu dát výpověď a dostanu odstupné?

I zaměstnanec je v určitých případech oprávněn zrušit pracovní poměr okamžitě. Důvody i postup u okamžitého zrušení pracovního poměru jsou stanoveny zákonem a je třeba je důsledně dodržet. Na dotaz čtenáře odpovídá Mgr. Markéta Nešetřilová, advokátka bpv Braun Partners s.r.o.

Publikované články
Clanky-min

Dotkne se GDPR vaší práce?

V květnu začne platit nové evropské nařízení známé pod zkratkou GDPR. To stanovuje nová a přísnější pravidla ochrany osobních údajů. Co to znamená pro samotné zaměstnance, vysvětluje v rozhovoru advokátka Lucie Kalašová z bvp Braun Partners.

Newsletter
appolinary-kalashnikova-WYGhTLym344-unsplash
5. 8. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

Úsporný tarif a nová oprávnění pro MPO a ERÚ

Prezident republiky podepsal 1.8.2022 nový zákon, který novelizuje energetický zákon a zákon o podporovaných zdrojích. Novela vstoupí v platnost v nejbližších dnech, ale pro praxi budou rozhodující prováděcí předpisy: