Vláda schválila program Covid-Nájemné

5. 5. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

VLÁDA SCHVÁLILA PROGRAM STÁTNÍ PODPORY PRO
VYBRANÉ NÁJEMCE MALOOBCHODNÍCH PROSTOR
ZASAŽENÝCH ŠÍŘENÍM VIRU SARS-COV-19 (PROGRAM
COVID-NÁJEMNÉ)
V pondělí 18. května 2020 vláda schválila uvolnění 5 miliard korun pro program
účelové finanční podpory podnikatelům, kterým byl v minulých týdnech znemožněn
nebo podstatně omezen prodej zboží a služeb v jejich maloobchodních
provozovnách. Níže Vám přinášíme shrnutí podmínek čerpání programu, které zatím
byly vládou zveřejněny. Program ale ještě musí projít notifikací u Evropské komise.
Dle informací poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu („MPO“), bude program cílen
primárně na živnostníky a na malé a střední firmy (za ty se považují zejména podnikatelé
zaměstnávající méně než 250 zaměstnanců a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR)
zabývající se maloobchodním prodejem zboží a poskytováním služeb. V rámci programu bude
moci každý žadatel získat podporu maximálně do výše 10 milionů korun. Není přitom jasné,
zda maximální výše příspěvku se v rámci osob (projektových společnosti) ze stejného
podnikatelského uskupení uplatní na každou osobu (projektovou společnost) zvlášť, či zda
výše uvedený finanční limit bude společně platit pro skupinu jako celek.
Finanční příspěvek bude poskytován podnikatelům na uhrazení nájmu za období dubenčerven 2020 vybraných komerčních maloobchodních prostor, které byly od 12. března 2020
nuceně uzavřeny zejména kvůli vládním opatřením pro boj s virem SARS-CoV-19. Příslušná
nájemní smlouva na maloobchodní prostor přitom musela být uzavřena před 12. březnem 2020.
Podpora se zřejmě nebude vztahovat na provozovny, jejichž provoz nebyl v minulých týdnech
významněji omezen (např. obchody s potravinami, lékárny, drogerie nebo benzinky). Finanční
příspěvek v nějaké formě ale budou moci zřejmě čerpat i ti podnikatelé, kteří fungovali v
minulých týdnech v omezeném provozu (prodávali přes výdejní okénka, rozvoz nebo e-shop).
Z informací zveřejněných v médiích vyplývá, že stát poskytne nájemcům příspěvek až do výše
50 % nájemného (nájemci, kteří nájem platí veřejnému subjektu, dostanou zřejmě podporu až
do výše 80 % nájemného), pokud nájemce:
NEWSFLASH 5/2020 I
 nejdříve zaplatí z vlastních zdrojů část nájemného (nejspíše až 50 %) ještě před podáním
žádosti, a tuto skutečnost doloží (po případném získání státní podpory v plné výši tak
nájemce ze svých zdrojů celkem zaplatí 20 % nájemného);
 doloží, že mu pronajímatel odpouští 30 % dlužného nájemného (např. doloží čestné
prohlášení pronajímatele nebo dodatek ke smlouvě);
 doloží doklad o uhrazeném nájemném za leden a únor, případně jiné období (např. výpis z
bankovního účtu);
 doloží doklad o úhradě DPH ze 70 % nájemného za období od 1. dubna do dne podání
žádosti o poskytnutí podpory (zde je určitý rozpor se zveřejněným požadavkem na úhradu
min. 50 % nájemného – viz výše);
 nemá žádné nedoplatky vůči vybraným státním institucím (zejména vůči finančnímu úřadu);
 nečerpal na dlužné nájemné jinou podporu (např. v rámci COVID-I) a do budoucna se vůči
státu vzdává nároku další kompenzace spojené s platbami nájemného;
 není propojen s osobou pronajímatele (např. koncernovou skupinou, personálním propojení
statutárních orgánů)
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 5/2020 I
Jak vyplývá z výše vyjmenovaných bodů, nájemce musí část nájemného nejdříve
zafinancovat z vlastních zdrojů (včetně úvěrů od třetích osob) a až následně bude moci
žádat o poskytnutí příspěvku, přičemž příspěvek či jeho výše nejspíše nebude nároková.
Konkrétní podmínky čerpání z programu COVID-NÁJEMNÉ zveřejní MPO oficiálně na svém
webu, až poté, co bude program notifikován Evropskou komisí (proces může trvat i řadu
týdnů). Záměrem MPO je maximálně využívat elektronické podání dokumentů s cílem
vyřizovat žádosti co nejdříve.
S ohledem na zkušenosti z obdobných programů v minulých týdnech, kdy byl příjem nových
žádostí během několika prvních dnů po spuštění dotačních programů zastaven kvůli
enormnímu zájmu žadatelů, by měla být jednání o poskytnutí slevy mezi pronajímatelem a
nájemcem, a příprava dostupné účetní dokumentace, zahájena co nejdříve.
VLÁDA SCHVÁLILA PROGRAM STÁTNÍ PODPORY PRO
VYBRANÉ NÁJEMCE MALOOBCHODNÍCH PROSTOR
ZASAŽENÝCH ŠÍŘENÍM VIRU SARS-COV-19 (PROGRAM
COVID-NÁJEMNÉ)

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií