(SK) Zákon o podpoře v době zkrácené práce

5. 5. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

NEWSFLASH 5/2021 I
4. mája 2021 bol slovenským parlamentom prijatý zákon o podpore v čase skrátenej práce
pričom účinnosť nadobudne 1. januára 2022.
Obmedzenie činnosti zamestnávateľa sa považuje za prekážku na strane zamestnávateľa a
podporu možno požadovať v prípade, ak zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu
najmenej jednej tretine zamestnancov, alebo organizačnej zložke, či prevádzkarni v rozsahu
najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času. To napr. u zamestnancov so 40
hodinovým pracovným časom týždenne, znamená nemožnosť prideliť prácu min. 4 hodiny za
týždeň.
Poskytnutá podpora sa môže poskytnúť na zamestnancov v pracovnom pomere a
profesionálnym športovcom. Predmetnú podporu nemožno poskytnúť na zamestnancov
pracujúcich na základe dohôd mimo pracovného pomeru.
Zamestnávateľ musí spĺňať nasledovné podmienky:
 ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory odviedol poistné na sociálne poistenie a
povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 počas 2 rokoch pred podaním žiadosti neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
 musí mať uzatvorenú dohodu so zástupcami zamestnancov (príp. so zamestnancom) o tom,
že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo súhlas rozhodcu,
 o poskytnutie podpory požiada do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa
podpora žiada.
(SK) ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE
Poskytovateľom podpory na základe elektronickej žiadosti podanej zamestnávateľom je úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý podporu aj vypláca. Výška podpory predstavuje
maximálne 60 % mzdy, čo v roku 2022 predstavuje sumu vo výške 7,81 EUR za hodinu práce.
Na pracovné miesto zamestnanca sa poskytuje podpora, ak sú splnené nasledovné podmienky
a to:
 pracovný vzťah trval ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory najmenej jeden mesiac,
 ku dňu podania žiadosti zamestnancovi neplynie výpovedná doba,
 zamestnanec má ku dňu podania žiadosti vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci rok a
príp. vyčerpaný kladný účet konta pracovného času,
 na pracovné miesto sa zamestnávateľovi na tie isté náklady, či účel neposkytuje iný
príspevok.
Tel.: (+421) 233 888 880
Fax: (+421) 220 910 844
www.bpv-bp.com
bratislava@bpv-bp.com
Aj napriek dôkladnému zostaveniu tohto materiálu
nemôže spoločnosť bpv Braun Partners s.r.o., o.z., jej
partneri, spolupracovníci či spolupracujúci advokáti a
daňoví poradcovia zaručiť presnosť a úplnosť informácií
tu obsiahnutých a nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za
jednanie alebo zdržanie sa konania na základe informácií
obsiahnutých v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava
Tento materiál slúži len ako všeobecná informácia
o aktuálnych témach, nejedná sa o poradenstvo.
Nezohľadňujú sa v ňom žiadne zvláštne okolnosti,
finančná situácia alebo zvláštne požiadavky adresátov.
Jeho adresáti by si preto mali vždy vyžiadať príslušné
profesionálne služby k uvedeným informáciám.
NEWSFLASH 5/2021 I
Pracovné miesto, na ktoré bola poskytnutá podpora musí zostať zachované najmenej dva
mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. V prípade
skončenia pracovného pomeru z dôvodov na strane zamestnanca sa táto povinnosť
neuplatňuje.
Podpora sa vypláca mesačne v období najviac 6 mesiacov v úhrne počas 24 po sebe
nasledujúcich mesiacov, avšak vláda môže toto obdobie predĺžiť.
ZÁKON O PODPORE V ČASE SKRÁTENEJ PRÁCE

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií