Přinášíme vám významné aktuality z energetického práva! Čtěte!

28. 9. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Rok 2022 přinese v oblasti energetické legislativy nemalé změny. Zpozornět by měli
dodavatelé energií i výrobci a provozovatelé POZE. bpv připravuje v návaznosti na to webinář
konaný dne 5.10.2021, který se bude podrobně vybranými novinkami zabývat.
NOVELA ZÁKONA O PODOROVANÝCH ZDROJÍCH ENERGETICKÉHO ZÁKONA („Novela
POZE 2012“)
Novela POZE z pohledu provozovatelů stávajících OZE obsahuje hned několik podstatných
změn. Jsou jimi zejména:
1) Zavedení revizí návratnosti pro zdroje uvedené do provozu v letech 2006-2015
Novela POZE mj. zapracovává závazek České republiky vůči Evropské komisi („EK“) na
zavedení kontrol přiměřenosti poskytované podpory („Revize“) u výroben využívajících
obnovitelné zdroje energie, které byly uvedeny do provozu v letech 2006 až 2015 (dále
společně jen „Dotčené výrobny“).
Cílem Revizí je zjistit, zda v důsledku čerpání provozní podpory nebo i v souběhu s jinou
podporou nedošlo u Dotčených výroben k překročení schválené výše výnosu na vložený kapitál
(tj. IRR).
Novela POZE stanovuje výše IRR pro všechny zdroje v rámci intervalu 8,4 – 10,6 %, přičemž
konkrétní výši IRR pro jednotlivé zdroje stanoví vláda. Ta ale bude vázaná hodnoty intervalu, tj.
nebude moci u žádného zdroje stanovit IRR nižší než 8,4 %. Podstatným způsobem by tak
došlo k navýšení IRR u vody, větru, a především u solárních elektráren.
Pro účely Revizí budou Dotčené výrobny rozděleny do několika skupin podle různých kritérií,
kterými jsou např. druh využívaného obnovitelného zdroje energie („OZE“), datum uvedení
Dotčené výrobny do provozu, instalovaný výkon, výše čerpané podpory, zda dochází/zelo k
souběhu s jinou formou podpory atd.
O výsledcích sektorového šetření pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od
1.1.2006 do 31.12.2010 informuje MPO vládu do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, tj. nejpozději do 31.3.2022, až pak se dá odhadnout, v jakém časovém horizontu lze
očekávat zahájení zejména individuálních revizí.
Aktuálně se čeká na schválení prováděcích právních předpisů, které by měly konkretizovat
průběh Revizí.
2) Z(novu)zavedení solárního odvodu
Novela POZE modifikuje také solární odvod. Ten původně platil ve výši 10 % (výkupní ceny),
resp. 11 % (zelený bonus) pro elektřinu vyrobenou v FVE uvedených do provozu v roce 2010.
Od 1.1.2022 dochází ke změně solárního odvodu, který bude nově v následující výši:
NEWSFLASH 9/2021 I
SNĚMOVNA KÝVLA NA NOVELU ENERGETICKÉHO ZÁKONA,
PROŠLA I NOVELA ZÁKONA O PODPOROVANÝCH
ZDROJÍCH
a) podporou biometanu vyrobeným ve výrobně na území České republiky připojené k
distribuční nebo přepravní soustavě;
b) podporou pro malé zdroje do 1 MW (resp. 6 MW u VTE) – má být poskytována podpora
formou ročního nebo hodinového zeleného bonusu;
c) zavedení podpory formou aukcí pro nové zdroje, včetně FVE, vyhlašovaných MPO;
d) zavedení „udržovací“ podpory pro vybrané již provozované zdroje (např. podpora elektřiny
z OZE pro zachování výroben elektřiny a výroben tepla v provozu po skončení nároku na
současnou provozní podporu) ve formě zelených bonusů;
e) zavedení nových forem podpory (např. pro modernizované výrobny);
f) přechodné transformační podpory tepla v soustavách zásobování tepelnou energií – ta se
vztahuje na teplo vyrobené ve výrobně tepla z neobnovitelných zdrojů. Podpora bude
poskytnuta již za období od 1.1.2021.
SNĚMOVNA KÝVLA NA NOVELU
ENERGETICKÉHO ZÁKONA, PROŠLA I NOVELA
ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH
NEWSFLASH 9/2021 I
3) Modernizace a úprava výroben a jejich dopad na podporu
Novela POZE řeší také otázku úpravy a modernizace výroben a jejich dopad na podporu.
V případě úpravy výrobny se dosavadní právo na podporu zásadně zachovává.
V případě modernizace (zahrnující úplnou nebo částečnou výměnu zařízení nebo provozních
systémů výrobny s cílem nahradit instalovaný výkon nebo zvýšit účinnost nebo instalovaný
výkon výrobny elektřiny) však Novela POZE počítá s ukončením stávající podpory a s čerpáním
nové podpory pro modernizované výrobny ve formě zelených bonusů. Novela POZe dále
stanovuje speciální požadavky pro modernizace výroben na biomasu a bioplyn.
Účinnost úpravy je stanovená od 1.1.2022. Podrobnosti má stanovovat prováděcí právní
předpis.
4) Opatření na dosažení cíle pro OZE v ČR v roce 2030
Novela POZE reaguje také na potřebu dalšího navyšování podílu energie z OZE v konečné
spotřebě energie v EU do roku 2030, a to prostřednictvím:
NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA („Novela EnergZ“)
Novela EnergZ obsahuje mj. komplexní změny ve vztahu k úpravě ochrany zákazníka, zavádí
regulaci zprostředkovatelů nebo precizuje úpravu platebních povinností u provozovatelů
distribučních soustav:
1)aNová regulace zprostředkovatelské činnosti a zprostředkovatelských smluv
 od června 2022 podléhají zprostředkovatelé povinnosti získat od ERÚ oprávnění pro
výkon zprostředkovatelské činnosti. Zprostředkovatelem může být fyzická i právnická
osoba. Zprostředkovatelé, kteří k 01.06.2022 již na trhu působí, budou mít – po splnění
stanovených podmínek – čas pro získání oprávnění do konce 2022.
Oprávnění se uděluje na 5 let s možností opakovaného prodloužení.
 Již s účinností od 01.0.1.2022 nicméně platí, že:
• Zprostředkovatel má povinnost informovat spotřebitele o skutečnosti, že s ním jedná jako
zprostředkovatel.
• Smlouva o zprostředkování uzavřená se spotřebitelem bude muset být písemná, přičemž
jedno listinné vyhotovení musí být předáno spotřebiteli. Smlouva v elektronické podobě
postačí pouze tehdy, když dal k jejímu poskytnutí spotřebitel písemný souhlas (tj. na listině
nebo elektronicky).
Zákon dále stanovuje minimální obsahové náležitosti (§ 11m) zprostředkovatelské smlouvy,
mj. nutnost specifikovat smlouvu, o jejíž uzavření má spotřebitel zájem, tj. např. zda se týká
dodávky elektřiny nebo plynu, zda se jedná o smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou,
celkovou cenu, kterou je spotřebitel ochoten platit za dodávku elektřiny nebo plynu, nebo
dobu platnosti zprostředkovatelské smlouvy atd.
• Smlouvy uzavřené před 1.1.2022 musí nejpozději 30.6.2022 splňovat tyto obsahové
náležitosti, jinak smlouva zaniká takové nevyhovující smlouvy zaniknou ze zákona.
• Uzavře-li zprostředkovatel smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o
sdružených službách dodávky, spotřebitel je oprávněn bez postihu vypovědět závazek od
smlouvy kdykoliv do 15. dne po zahájení dodávky energie.
NEWSFLASH 9/2021 I
SNĚMOVNA KÝVLA NA NOVELU
ENERGETICKÉHO ZÁKONA, PROŠLA I NOVELA
ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH
SNĚMOVNA KÝVLA NA NOVELU
ENERGETICKÉHO ZÁKONA, PROŠLA I NOVELA
ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH
NEWSFLASH 9/2021 I
2) Zvýšení ochrany zákazníků
S účinností od 01.01.2022 počítá Novela EnergZ s posílením práv jednotlivých kategorií
zákazníků v souvislosti se smlouvami o dodávce anebo distribuci elektřiny a plynu. Za zmínku
stojí zejména:
 právo obce zakázat podomní prodej, v rámci kterého by bylo nabízeno uzavření smlouvy
na dodávky elektřiny nebo plynu – ustanovení má za cíl zákaz podomních prodejců a
chránit tak zejména starší zákazníky před jejich častokrát pochybnými prodejními
praktikami.
 povinnost dodavatele neprodleně sdělit na žádost zákazníka dobu trvání závazku ze
smlouvy, případný postih za její předčasné ukončení a vymezit lhůty, ve kterých je
spotřebitel oprávněn smlouvu ukončit. Zákazníci zejména u déle trvajících kontraktů
častokrát již nedisponují původní smlouvou a nevědí, kdy učinit úkon směrující k ukončení
smlouvy. Někteří dodavatelé této skutečnosti zneužívají a odmítají sdělit zákazníkům
informace nutné pro bezsankční ukončení jejich smluv, čímž zákazníkům v lepším případě
značně ztěžují, v horším prakticky znemožňují přejít k jinému dodavateli.
 právo zákazníků na bezplatné vyúčtování dodávky elektřiny a tepla v elektronické podobě.
 povinnost dodavatele prokazatelně a adresně oznámit spotřebiteli nebo podnikající fyzické
osobě zvýšení ceny nejpozději 30. den přede dnem účinnosti změny, a to způsobem, který
je uveden ve smlouvě. Součástí oznámení musí být poučení o právu odmítnout změny a
vypovědět bez postihu závazek ze smlouvy v případě změn smluvních ujednání ze strany
dodavatele.
Spotřebitel/podnikající fyzická osoba má pak právo vypovědět závazek ze smlouvy
kdykoliv do 10. dne přede dnem účinnosti změny ceny/smlouvy. Nově je ale tato lhůta
zachována i tehdy, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy
držiteli licence. Výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu dni účinnosti
zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Otázkou ovšem zůstává, zda bude v
silách dodavatelů v tak krátké době odhlášení zákazníka zadministrovat. Pokud naopak
dodavatel změnu zákonem stanoveným způsobem neoznámí, nevyvolá právní účinky – tj.
změna nebude účinná.
 smlouvy o dodávkách nebo distribuci, resp. smlouvy o sdružených službách uzavřené
spotřebitelem budou nově povinně písemné a musí obsahovat ujednání o možnosti změnit
cenu a jiné smluvní podmínky.
 právo spotřebitele vypovědět bez postihu závazek ze smlouvy o dodávce nebo ze smlouvy
o sdružených službách, která byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní
prostory předmětného držitele licence, a to kdykoliv do 15. dne po zahájení dodávky
elektřiny nebo plynu. V této lhůtě stačí výpověď zaslat, není již vyžadováno, aby byla také
doručena.
 Za velice důležitou změnu lze považovat novou regulaci automatické prolongace smluv na
dodávku elektřiny nebo plynu. Pokud bude ve smlouvě sjednáno prodloužení doby trvání
závazku ze smlouvy bez výslovného souhlasu spotřebitele, bude spotřebitel oprávněn
závazek ze smlouvy bez postihu vypovědět kdykoliv až do 20. dne před uplynutím
sjednané doby trvání závazku ze smlouvy, a to s účinností ke dni jejího uplynutí.
SNĚMOVNA KÝVLA NA NOVELU
ENERGETICKÉHO ZÁKONA, PROŠLA I NOVELA
ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH
NEWSFLASH 9/2021 I
 Toto ustanovení reaguje na skutečnost, že dodavatelé mají ve svých obchodních
podmínkách stanovené časové okno (tzv. spot) pro doručení informace dodavateli o tom,
že spotřebitel si již nepřeje prodlužovat smlouvu, do kterého je nutné se trefit, jinak se k
němu prohlášení spotřebitele nepřihlíží. Jelikož je toto časové okno definováno velice
atypicky, spotřebitelé často daný termín netrefí a jsou tak opakovaně vázání na jednoho
dodavatele.
 S výše uvedeným úzce souvisí i nové ustanovení § 11d, které v případě, že bude doba ve
smlouvě se spotřebitelem (včetně případného prodloužení takové smlouvy), přesahovat
36 měsíců, bude se taková smlouva po uplynutí 36. měsíce považovat za smlouvu
uzavřenou na dobu neurčitou, tj. bude jednoduché ji následně vypovědět. U stávajících
smluv, které jsou uzavřeny na dobu určitou, se začne ona maxi mální doba smlouvy (36
měsíců) počítat od 1.1.2022.
3) Platby za systémové služby za konečnou spotřebu provozovatele (L)DS
Novela EnergZ zavádí povinnost účastníka trhu s elektřinou hradit cenu za systémové služby a
cenu za činnosti operátora trhu i v případě, kdy není uzavřena smlouva na dodávku elektřiny
(nebo o sdružených službách), a to za množství elektřiny odebrané pro svoji konečnou
spotřebu elektřiny z jím provozované distribuční soustavy.
Dle důvodové zprávy je táto změna zaměřena zejména na provozovatele lokálních
distribučních soustav, kteří neplatí cenu za systémové služby v těch případech, kdy jsou
současně i zákazníkem nebo výrobcem připojeným k jimi provozované lokální distribuční
soustavě.
4) Dodávky tepla mají být v budoucnu měřeny pouze zařízeními s dálkovým přenosem dat
Dodavatel tepelné energie je povinen zajistit, aby dodávka tepelné energie byla nejpozději od
1.1.2027 měřena pouze měřicím zařízením s dálkovým přenosem údajů.
5) Náklady na provedení přeložky nově ponese v specifických případech provozovatel zařízení
Nově má náklady na provedení přeložky zařízení nízkého napětí v zastavěném území nést
provozovatel distribuční soustavy, pokud (i) provedení přeložky vyplývá z rozhodnutí o
odstranění stavby, na níž je zařízení distribuční soustavy umístěno, nebo (ii) technický stav
zařízení distribuční soustavy nedovoluje jeho bezpečné provozování, nebo (iii) poškozuje
stavbu, pokud vlastník zařízení distribuční soustavy nezajistí nápravu.
6) Nová vyhláška o vyúčtování dodávek
Pro úplnost dodáváme, že kromě Novely EnergZ vstoupí v účinnost od 1.1.2022 také vyhláška č.
207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Vyhláška
přináší hned několik novinek ve vztahu k povinným informacím uváděným na vyúčtování (např.
datum ukončení závazku ze smlouvy a o datu, kdy dochází ke změně produktu nebo ceny, je-li
taková změna produktu nebo ceny sjednána, nebo adrese internetové stránky, kde lze najít
srovnávací nástroje pro srovnání nabídek obchodníků s elektřinou / plynem provozované nebo
zajišť ované Energetickým regulačním úřadem).
Oba zákony aktuálně čekají na podpis prezidenta.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
SNĚMOVNA KÝVLA NA NOVELU
ENERGETICKÉHO ZÁKONA, PROŠLA I NOVELA
ZÁKONA O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH
NEWSFLASH 9/2021 I

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
25. 8. 2020 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti EcoFinance Group při založení joint venture Čerstvě utrženo Haná a.s. s Arcibiskupstvím olomouckým

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS poskytovala komplexní právní poradenství svému klientovi, holdingu EcoFinance Group, při založení joint venture s Arcibiskupstvím olomouckým. Transakce zajistí strategické spojení a spolupráci mezi těmito dvěma partnery v oblasti pěstování zeleniny a ovoce pod značkou Čerstvě utrženo

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 7. 2020 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti ČEMOS

Společnost bpv BRAUN PARTNERS poskytla komplexní právní poradenství společnosti ČEMOS, a.s. při prodeji akcií společnosti Úněšovský statek a.s. a při převodu rozsáhlých zemědělských pozemků o celkové rozloze stovek hektarů. Jednalo se především o přípravu a vyjednávání rámcové smlouvy o převodu akcií, přípravu všech kupních smluv na jednotlivé pozemky, vyjednávání s bankou prodávajícího a revizi smluv o úschově a dále pak o poradenství týkajícího se korporátního práva a ochrany hospodářské soutěže.

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 10. 2018 | bpv BRAUN PARTNERS

bpv BRAUN PARTNERS při úspěšném prodeji společnosti Mediaservis

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS poskytovala komplexní právní poradenství při prodeji svého dlouholetého klienta, společnosti Mediaservis, největšího alternativního poštovního operátora v ČR a zároveň jediného operátora s vlastní distribuční sítí, kupujícímu, kterým byla První novinová společnost (PNS). Transakce byla schválena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže již během léta a celý proces divestice byl úspěšně ukončen v říjnu tohoto roku.