photomontage-1514218_1280

Nové spotřebitelské právo od ledna 2023. Jak se mění reklamace?

14. 12. 2022

Publikované články

Dr. iur. Tomáš Chmelík, LL.M.

Již brzy vstoupí v účinnost dlouho očekávaná novela spotřebitelského práva. Implementování vícero směrnic EU do českého práva posílí práva spotřebitelů. Jaké konkrétní změny nás v souvislostí s reklamací koupeného zboží čekají, přibližuje advokát Tomáš Chmelík z AK bpv Braun Partners.

Novela spotřebitelského práva nabývá účinnosti již 6. ledna 2023. V praxi to znamená, že kupní smlouva uzavřená 5. ledna 2023 se ještě řídí starým spotřebitelským právem. Naproti tomu kupní smlouva uzavřená o den později již podléhá novelizovanému spotřebitelskému právu. A co se změní?

Zboží musí mít alespoň obvyklé vlastnosti včetně životnosti

Už jste si někdy koupili věc, která se v praxi ukázala jako zastaralá a nepoužitelná? Na tento nešvar se v rámci udržitelnosti zaměřila i EU. Prodávající proto nově odpovídají i za to, že koupená věc bude splňovat nejen ujednané vlastnosti, ale i obvyklé vlastnosti věcí téhož druhu zboží, které může spotřebitel očekávat. Rovněž musí být koupená věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu zboží obvykle používá.

V praxi to například znamená, že pokud si koupíte dotykový mobilní telefon, musí tento telefon disponovat mimo jiné i integrovaným fotoaparátem, neboť jeho přítomnost je pro dotykový mobilní telefon obvyklá. Přístroj bez integrovaného fotoaparátu je tedy vadný a může být už jen z tohoto důvodu reklamován.

Chce-li prodávající prodávat dotykové mobilní telefony bez této funkcionality, musí vás na to upozornit a vy musíte výslovně souhlasit. Požadavky na souhlas jsou vysoké: pouze paušální souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami není dostačující, nutné je například aktivní zaškrtnutí příslušného políčka v rámci objednávky.

Prodávající odpovídá za aktualizaci softwaru

Nově se zavádí povinnost prodávajícího aktualizovat software zboží, které by bez něj nemohlo plnit svůj účel. Zákon takové zboží nazývá trochu nesrozumitelně „věcí s digitálními vlastnostmi“. Příslušná směrnice EU volí popisnější název „zboží s digitálními prvky“. Zjednodušeně jde o všechna zařízení, která ke svému fungování potřebují software, tedy počítače, mobilní telefony, digitální fotoaparáty, ale i čistě užitná zařízení jako moderní, na internet napojené pračky, ledničky či automobily.

Software těchto zařízení musí být aktualizován minimálně po dobu, po kterou může spotřebitel rozumně očekávat, že zařízení bude sloužit svému účelu a vykazovat očekávané vlastnosti včetně funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti. Podle názoru zákonodárce touto dobou budou v mnohých případech dva roky, tj. doba, po kterou může spotřebitel věc reklamovat. V praxi tak bude mít spotřebitel právo vyžadovat po dobu minimálně dvou let po převzetí mobilního telefonu, aby mu byly bezplatně nabízeny bezpečnostní aktualizace operačního systému (mobilního telefonu).

Povinným přitom trochu překvapivě není výrobce zařízení, ale prodávající. Pokud tedy není operační systém mobilního telefonu aktualizován, a proto nelze mobilní telefon užívat, měl by se spotřebitel obrátit na prodávajícího, nikoliv na výrobce.

Reklamování zboží – konečné rozuzlení „záruky“

Doposud panovala nejasnost, za jakých podmínek lze zboží reklamovat. Následkem neoptimálně formulovaného zákona se vedly spory, zda je možné reklamovat pouze zboží s vadou, která byla přítomna již při převzetí, či zda lze reklamovat i zboží s vadou, která vznikla až dodatečně (koncept tzv. zákonné záruky).

Novelizací se zákonodárce výslovně přihlásil ke konceptu odpovědnosti prodávajícího pouze za vady při převzetí: Uplatňuje-li spotřebitel při reklamaci svá zákonná práva, musí prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Prokázání vady

I když pro úspěšnou reklamaci musí být zboží vadné již při převzetí, neznamená to, že musí být již v tomto okamžiku vada zjistitelná. Když například u vycházkové obuvi dojde k oddělení podrážky v důsledku jejího nedostatečného upevnění, pak v tomto případě jde o vadu existující při převzetí, byť při převzetí nebyla vada rozpoznatelná a projevila se později.

Ochrana spotřebitele by nebyla efektivní, kdyby musel vždy prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí. Je zřejmé, že prokázání vady například znaleckým posudkem za tisíce korun by bylo pro mnohého mimo finanční možnosti. Proto byla zavedena tzv. vyvratitelná právní domněnka, že zboží reklamované v prvních šesti měsících od převzetí bylo při převzetí vadné. Je na prodávajícím, aby případně dokázal, že při převzetí zboží vadné nebylo. Zákonodárce nyní prodloužil tuto šestiměsíční lhůtu ve prospěch spotřebitele na jeden rok. Tedy jednoduše řečeno, pokud reklamujete zboží v prvním roce po převzetí, prodávající musí prokázat, že zboží není vadné. V opačném případě je reklamace úspěšná.

Poskytovatel záruky musí spotřebitele podrobně informovat o záruce

Jestliže naleznete na obale zboží uvedenou záruční dobu, poskytuje výrobce tzv. záruku za jakost. Záruku lze u mnohých prodávajících získat i za příplatek, jak je již běžné zejména při nákupu elektroniky. Vždy věnujte náležitou pozornost podmínkám záruky, které mohou poskytovanou záruku velmi zúžit.

Rozsah záruky za jakost totiž není definován zákonem, ale smluvně mezi spotřebitelem a poskytovatelem záruky (nejčastěji prodávající nebo výrobce). Například běžná záruka výrobce na 10 let se nevztahuje na celou pračku, ale povětšinou pouze na motor. Prasknutí těsnění uvnitř pračky tak není zárukou pokryto a výrobce není povinen zajistit opravu.

Záruka za jakost nenahrazuje zákonná práva z vadného plnění, ale existuje vedle nich. Praskne-li tedy těsnění či rozbije-li se motor pračky následkem vady do dvou let od převzetí pračky spotřebitelem, má spotřebitel nárok vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady bez ohledu na případnou záruku.

Při poskytnutí záruky musí poskytovatel informovat o detailech záruky v potvrzení o záruce za jakost (záruční list), a to včetně postupu k jejímu uplatnění. Spotřebitel se samozřejmě může dovolávat práv ze záruky, i když poskytovatel záruky svoji informační povinnost nesplní.

Bude zajímavé sledovat, jak si prodávající poradí se striktním rozlišováním záruky za jakost a zákonných práv kupujícího z vadného plnění. Doposud byla totiž zákonná práva kupujícího z vadného plnění laicky označována jako „záruka“.

Splátky po dobu reklamace platit nemusíte

Novelizace rovněž zvýhodňuje spotřebitele během reklamace, pokud koupil zboží na splátky. Dokud prodávající nesplní své reklamační povinnosti, nemusíte platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část. Jinými slovy, během opravy nemusíte hradit splátky prodávajícímu. U splátkového prodeje se doporučuje postupovat obezřetně, protože mnohdy jsou splátkové služby poskytovány specializovanými společnostmi, které nejsou identické s prodávajícím.

Pár tipů na závěr

Jestliže chcete zvýšit své šance na rychlou a bezproblémovou reklamaci, maximálně ulehčete prodávajícímu rozhodnutí vám vyhovět. Když prodávajícímu předáte čistou a voňavou obuv s odlepenou podrážkou, spíše rozhodne ve váš prospěch než při předání zatuchlé obuvi se zbytky bláta.

Rovněž nenechávejte reklamaci na poslední chvíli. Z právního hlediska je sice v České republice irelevantní, kdy zboží v rámci jednoho roku od převzetí reklamujete. Ale z pohledu prodávajícího působíte důvěryhodněji, když vadné zboží reklamujete po dvou dnech než až po jedenácti měsících od převzetí.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
24. 7. 2019

ANTARIS SOLAR GROUP prodávala fotovoltaiku a bpv BRAUN PARTNERS byli u toho!

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
8. 11. 2019

bpv BRAUN PARTNERS asistovala kupujícímu společnosti EUROPIN, předního life science výrobce na západním Slovensku

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
16. 7. 2021

bpv BRAUN PARTNERS asistovala rezidenčnímu fondu MINT při akvizici části projektu Vysočanský mlýn