Billboardy či jiné reklamní zařízení mohou od 1. května dostat stavební povolení jen na dobu určitou

11. 6. 2021

Publikované články

JUDr. Igor Augustinič, Ph.D., LL.M.

Menej vizuálneho smogu v budúcnosti? Obce môžu vďaka časovému obmedzeniu platnosti stavebného povolenia prehodnocovať umiestnenie a počet reklamných stavieb.

Reklamné stavby zväčša predstavujú billboardy často umiestnené pri diaľniciach alebo v mestách. V závislosti od ich rozlohy je na ich uskutočnenie potrebné stavebné povolenie.

Podľa doterajšej právnej úpravy nebola v rámci stavebného konania, výsledkom ktorého je vydanie povolenia na stavbu reklamného zariadenia, povinnosť určiť dobu trvania reklamnej stavby, čo malo za dôsledok expanziu reklamných plôch. Ako uvádza aj dôvodová správa, tento stav má nepriaznivý vplyv na bezpečnosť cestnej premávky a vzhľad slovenských miest a obcí. Cieľom novelizácie bolo umožniť stavebnému úradu pravidelne prehodnocovať umiestnenie a množstvo reklamných stavieb.

Od 1. mája sa doba trvania reklamných stavieb s informačnou plochou od 3 m2, na ktoré je potrebné získať stavebné povolenie, obmedzuje na 3 roky. Vlastník reklamnej stavby je po uplynutí 3 rokov oprávnený požiadať o predĺženie doby trvania reklamnej stavby. Ak o predĺženie nepožiada, je povinný stavbu odstrániť do 30 dní odo dňa uplynutia 3 rokov, alebo do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nepredĺžení doby trvania stavby. Vo vzťahu k reklamným stavbám, ktoré doteraz vydané stavebné povolenie časovo neobmedzuje platí, že ich trvanie je zo zákona obmedzené do 30. apríla 2024.

Taktiež sa zjednodušuje konanie o odstraňovaní reklamných stavieb. Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie o nepredĺžení doby trvania reklamnej stavby sa zo zákona bude považovať za exekučný titul. To zjednoduší výkon rozhodnutia o odstránení reklamnej stavby, ktorej stavebné povolenie nebolo predĺžené.

Zmena nastáva aj pri odstraňovaní nelegálnych reklamných stavieb, to znamená reklamných stavieb uskutočnených bez stavebného povolenia, v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu a u stavieb, ktoré treba ohlásiť – teda stavby s informačnou plochou menšou ako 3 m2. K subjektom oprávneným iniciovať odstránenie reklamnej stavby na náklady jej vlastníka pribudla totiž obec.

Predísť porušovaniu staveného zákona v súvislosti s užívaním reklamných stavieb by malo napomôcť aj zvýšenie sankcií. Napr. za porušenie stavebného zákona bude pri billboarde s informačnou plochou v rozsahu 3 – 20 m2 pokuta predstavovať 750 EUR.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
29. 4. 2019

bpv BRAUN PARTNERS znovu zařazena do prestižního žebříčku Legal 500

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 12. 2020

bpv BRAUN PARTNERS radila společnosti IMMOFINANZ při akvizici dvou retail parků od společnosti Mitiska REIM

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
5. 3. 2020

Společnost bpv BRAUN PARTNERS v rámci aliance bpv LEGAL poskytovala právní poradenství První novinové společnosti a.s.