franz-wender-ySw32AqpQfA-unsplash

Certifikace výrobků po Brexitu

8. 2. 2022

Publikované články

Arthur Braun, M.A.

Právní rádce
Stáhnout pdf

Jedním z důsledků odchodu Spojeného království z Evropské unie, kterému se možná věnuje méně pozornosti než jiným oblastem, je nový režim certifikace výrobků. Podle právních předpisů EU musí být mnoho výrobků označeno značkou CE, která prokazuje, že jsou bezpečné a splňují příslušné právní předpisy. Od 1. ledna 2021 platí ve Spojeném království nové zákony upravující bezpečnost a funkčnost některých výrobků.

Od 1. ledna 2021 platí ve Spojeném království nové zákony upravující bezpečnost a funkčnost některých výrobků. Od tohoto data se ve Spojeném království změnily předpisy, které vyžadovaly označení CE. Ve Velké Británii (Anglie, Skotsko a Wales) a v Severním Irsku existují různé regulační modely.

Technické požadavky na výrobky ani postupy posuzování shody se v důsledku Brexitu původně nezměnily. Spojené království přijalo stávající právní předpisy EU do svého vnitrostátního práva. Evropské harmonizované normy a standardy byly převedeny na „určené normy Spojeného království“.

Přechodné období, kdy se dají ještě používat obě možnosti (CE a UKCA), mělo původně končit 31.12.2021. Aby měly společnosti čas na provedení nezbytných úprav, zůstává však označení CE v platnosti po další přechodnou dobu. Toto období bylo v srpnu 2021 prodlouženo, označení CE lze tedy používat až do 1. ledna 2023.

Musí však být splněny určité podmínky: Používání označení CE je možné pouze v případě, že britské a evropské předpisy pro výrobky jsou totožné. Pokud EU v průběhu roku 2021 nebo 2022 provede úpravy pro označení CE a tyto úpravy nebudou převzaty do právních předpisů Spojeného království, označení CE již nebude možné pro tyto výrobky na trhu Spojeného království používat.

Osvědčení o shodě vydaná oznámenými subjekty se sídlem v EU zůstanou v platnosti i během přechodného období.

Označení UKCA bude povinné (kromě přechodných období pro označení CE) od 1. ledna 2021, pokud platí následující:

  • Výrobek je určen pouze pro trh Spojeného království;
  • Výrobek je nově registrován ve Velké Británii;
  • Označení UKCA je vyžadováno zákonem;
  • Posouzení shody je vyžadováno notifikovanou osobou;
  • Toto prohlášení o shodě bylo vydáno britským orgánem posuzování shody.

To se nevztahuje na stávající zboží, např. pokud bylo vaše zboží kompletně vyrobeno, označeno CE a připraveno k uvedení na trh před 1. lednem 2021. V těchto případech může být vaše zboží ve Spojeném království prodáváno s označením CE, i když se na něj vztahuje certifikát shody vydaný orgánem Spojeného království před 1. lednem 2021. Toto zboží může být uvedeno na trh do 31. prosince 2022. Vláda Spojeného království zveřejnila pokyny a informace o tom, které předpisy týkající se bezpečnosti výrobků musí být ve Velké Británii dodržovány.

  • Předpisy pro výrobky, na které se vztahuje označení UKCA, se vztahují na: Bezpečnost hraček, rekreační čluny a osobní vodní skútry, jednoduché tlakové nádoby, elektromagnetickou kompatibilitu, neautomatické váhy, měřicí zařízení, výtahy, ATEX, rádiová zařízení, tlaková zařízení, osobní ochranné prostředky, plynové spotřebiče, strojní zařízení, hluk ve venkovním prostředí, ekodesign, aerosoly, elektrická zařízení nízkého napětí, omezení nebezpečných látek.
  • Předpisy týkající se výrobků, na které se vztahují požadavky na označování UKCA , a které podléhají samostatným směrnicím, se vztahují na: zdravotnické prostředky, interoperabilitu železnic, stavební výrobky a civilní výbušniny.
  • Na chemické látky a potraviny a nápoje se vztahují samostatné požadavky na označování. Vláda Spojeného království upozorňuje, že veškeré povinné označování potravin prodávaných ve Spojeném království musí být upraveno do 30. září 2022.
  • Zdravotnické prostředky: Vláda Spojeného království ve svých pokynech „Regulating medical devices in the UK“ („Regulace zdravotnických prostředků ve Spojeném království“) uvádí, že zdravotnické prostředky s označením CE budou mít přechodné období do 30. června 2023, během kterého mohou být tyto prostředky nadále dováženy do Spojeného království. Označení CE na základě vlastního prohlášení bude rovněž přijímáno do konce června 2023. Poté bude označení UKCA povinné. Dvojí označení (CE a UKCA) bude akceptováno i po 1. červenci 2023.

Výrobci, kteří chtějí uvádět zdravotnické či kosmetické prostředky na trh ve Spojeném království, se musí vždy zaregistrovat u „Medicines and Healthcare products Regulatory Agency“ (dále jen „MHRA“), tj. Lékové agentury Velké Británie: www.mhra.gov.uk. Výrobci, kteří nemají sídlo ve Spojeném království, jsou povinni jmenovat „odpovědnou osobu Spojeného království“, tj. osobu odpovědnou za certifikaci a bezpečnost výrobků se sídlem ve Spojeném království.

Schválené orgány Spojeného království osvědčují, že výrobky splňují předpisy platné ve Spojeném království. Databáze UK Market Conformity Assessment Bodies (UKMCAB) navíc obsahuje seznam všech oficiálních subjektů, které mohou provádět posuzování shody pro trh Spojeného království.

U výrobků dovážených do Spojeného království, musí být dovozce se sídlem ve Spojeném království označen svým jménem a adresou. Dovozce zajistí, aby byly dodrženy předpisy Spojeného království týkající se bezpečnosti, shody, balení a označování. To lze provést buď prostřednictvím jejich vlastní provozovny, nebo prostřednictvím celního zástupce se sídlem ve Spojeném království.

Upozornění: Největší problém během jednání o Brexitu představovalo Severní Irsko, které má zvláštní status, pokud jde o certifikaci; nadále zde platí předpisy EU, a tedy i označení CE.

V neposlední řadě je třeba upozornit, že se pravidlo netýká jen výrobců, ale opatrní by měli být i distributoři – podle platné legislativy je totiž výrobek uváděn na trh Spojeného království v okamžiku výměny smlouvy o převodu vlastnictví, fyzický převod zboží není vyžadován. Pokud výrobky distribuujete, musíte tak ověřit přítomnost značky UKCA i potřebné podpůrné dokumentace předem.

Nezbývá než doufat, že se pravidla certifikace mezi EU a Spojeným královstvím nebudou dále rozcházet; dovozci a obchodníci se Spojeným královstvím mají již tak dost logistických a celních problémů. Z pohledu Spojeného království by měly být evropské předpisy o bezpečnosti výrobků skutečně uplatňovány v co největší míře, aby se usnadnil jeho vlastní vývoz – pokud to sebevědomí brexitářů „získat zpět kontrolu“ dovolí.

Pesimismus je však na místě. Jak oznámila Johnsonova vláda na podzim 2021, britské obchody budou moci v budoucnu označovat své zboží pouze v librách, uncích a pintách – podle pravidel EU to bylo povoleno pouze v případě, že hmotnost nebo objem byly uvedeny také v kilogramech/litrech.

Zákaz byl trnem v oku zastáncům Brexitu, kteří oslavují návrat k anglickým tradicím. Dovozci však nyní budou muset pravděpodobně opět používat stará označení, která jsou obtížně srozumitelná, pokud chtějí vstoupit na anglický trh.

Filozofové mohou uvažovat o tom, zda odklon od logického metrického systému není známkou stále iracionálnějšího práva, nejen iracionální politiky.

 

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií