Brexit a ochrana osobních údajů

2. 1. 2021

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
BREXIT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 1/2021 IV.
Dne 31. 12. 2020 skončilo tzv. přechodné období, během kterého se na Spojené království Velké Británie a
Severního Irska („Spojené království“), ač ke dni 1. 2. 2020 vystoupilo z EU, nadále aplikovaly právní předpisy
EU. Vzhledem k tomu, že v závěru roku 2020 se zástupcům těchto stran podařilo dojednat vzájemnou
dohodu o obchodu a spolupráci („brexitová dohoda“) a tato dohoda vstoupila v provizorní platnost již dne
1. 1. 20211
, řídí se aktuální vztahy Spojeného království a EU nově touto dohodou.
Co brexitová dohoda znamená konkrétně pro předávání a zpracování osobních údajů?
Bude-li Spojené království plnit podmínky stanovené v brexitové dohodě2
, tak po dobu trvání tzv.
stanoveného období se předávání osobních údajů z EU do Spojeného království nebude považovat za
předávání osobních údajů do třetí země ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů („GDPR nařízení“).
Výše zmíněné stanovené období přitom začalo běžet již dnem vstupu této dohody v platnost, tj. dne 1. 1.
2021, a (až na výjimky) skončí buď (i) uplynutím čtyř měsíců, přičemž toto období může být, nevznese-li
proti tomu některá ze stran námitku, prodlouženo o další dva měsíce, nebo (ii) dnem, kdy Evropská komise
přijme rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu ke Spojenému království dle GDPR nařízení, dle toho,
který z těchto okamžiků nastane dříve.
V praxi pak výše uvedené znamená, že po dobu maximálně šesti měsíců od začátku roku 2021 bude ve
Spojeném království zachován režim GDPR nařízení. Je však třeba upozornit, že pokud Evropská komise
během této doby nepřijme rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů umožňující obecně
jejich předání do Spojeného království, bude se po uplynutí této doby na Spojené království pohlížet jako
na třetí zemi. V takovém případě by pak správci či zpracovatelé osobní údaje do Spojeného království mohli
předávat pouze za přísných podmínek dle čl. 46 a násl. GDPR nařízení.
Závěrem podotýkáme, že navzdory výše uvedenému brexitová dohoda ve vztahu ke Spojenému království
neprodloužila aplikaci tzv. mechanismu jediného kontaktního místa. Proto správci a zpracovatelé, kteří
jsou usazeni ve Spojeném království a nikoliv v EU a kteří provádějí zpracování osobních údajů ve smyslu
čl. 3 odst. 2 GDPR nařízení, jsou nyní povinni jmenovat si v souladu s čl. 27 GDPR nařízení svého zástupce
v EU, který bude usazen v některém členském státě EU, ve kterém se nacházejí dotčené subjekty údajů.
Na tohoto zástupce se pak budou moci obracet zejména dozorové úřady a subjekty údajů ohledně všech
otázek souvisejících s tímto zpracováním osobních údajů.
1
Prozatímní platnost brexitové dohody skončí buď koncem února 2021 či v jiný den dle rozhodnutí Rady partnerství, anebo v okamžik, kdy brexitová dohoda vstoupí v řádnou
platnost v souladu s ujednáními této dohody.
2
Spojené království tak např. po dobu trvání tzv. stanoveného období nesmí vykonávat tzv. určené pravomoci (např. pravomoc vydat nový dokument upřesňující standardní
doložky o ochraně údajů podle článku 119A zákona Spojeného království o ochraně údajů z roku 2018) bez souhlasu EU v rámci Rady partnerství.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií