Energetické právo a obnoviteľné zdroje energie

zbynek-burival-V4ZYJZJ3W4M-unsplash-min

Na trhu s energiami pomáhame našim klientom vo všetkých aspektoch ich obchodných aktivít, ako napríklad:

 • príprava zmluvnej dokumentácie vrátane všeobecných obchodných podmienok (maloobchodných a veľkoobchodných), zmlúv o obstaraní, vývoji a/alebo obnove technológií v sektore elektrickej energie, právnych analýz (posúdenie rizík) zmlúv uzatvorených s jednotlivými zmluvnými partnermi na trhu s elektrickou energiou vrátane zmlúv EFET
 • regulačné otázky a zastupovanie pred regulačnými orgánmi vrátane udeľovania licencií a riešenia sporov, poradenstvo pri získavaní licencií na výrobu, distribúciu a obchod s elektrinou alebo plynom a zastupovanie klientov pred príslušnými orgánmi a inštitúciami, najmä pred ERÚ, MPO, stavebnými úradmi, OTE, PXE, CEPS
 • zastupovanie vo všetkých typoch sporov, od zložitých súdnych sporov z procesov unbundlingu, sporov o dodávky elektriny medzi rôznymi účastníkmi trhu a/alebo štátnymi orgánmi, sporov o štátnu podporu obnoviteľných zdrojov energie, sporov medzi maloobchodnými zákazníkmi a veľkoobchodnými dodávateľmi vrátane vymáhania pohľadávok
 • regulačné záležitosti týkajúce sa plánovania, výstavby, udeľovania licencií a prevádzky elektrární, a to tak obnoviteľných, ako aj konvenčných
 • poradenstvo a zastupovanie klientov pri akvizíciách a due diligence, najmä v súvislosti s predajom alebo kúpou elektrární, prevádzkovateľov sietí a dodávateľov energie, príprava a vyjednávanie transakčnej dokumentácie a pomoc klientom pri identifikácii rizík, výklade platných zákonov, judikatúry a regulačných otázok až po realizáciu transakcií
 • poradenstvo v oblasti výroby, distribúcie a obchodovania s elektrickou energiou, plynom a teplom
 • poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a verejnej podpory v energetickom sektore
 • analýza uskutočniteľnosti projektov a výstavby elektrární a energetických sietí a plynovodov vo vzťahu k českému a slovenskému energetickému právu, EÚ a medzinárodným dohodám
 • zastupovanie klientov pri rokovaniach s vlastníkmi pozemkov pri výstavbe distribučných sietí
 • otázky súvisiace s právami vlastníkov alebo prevádzkovateľov energetických zariadení k nehnuteľnostiam vo vlastníctve iných osôb

Naše pracovné skúsenosti zahŕňajú poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

 • súkromné a verejné fúzie a akvizície v energetickom sektore
 • regulácia v oblasti energetiky v EÚ a Českej republike
 • skladovanie energie a energetická účinnosť
 • výstavba výrobných závodov s obnoviteľnými a tradičnými zdrojmi energie, vrátane zmlúv EPC a dodávok technologických celkov
 • prevádzka, financovanie a transakcie výrobných zariadení na výrobu energie z obnoviteľných a tradičných zdrojov
 • vstup na nové trhy
 • regulačné otázky v energetickom sektore
 • projekty Smart City
 • udeľovanie licencií
 • akvizície v oblasti diaľkového vykurovania
 • nákup podzemných zásobníkov plynu
 • procesy oddelenia