Energetika

V oblasti energetiky poskytujeme komplexné právne služby v rámci celého energetického trhu. Medzi našich klientov patria miestni aj zahraniční investori, banky, prevádzkovatelia a vlastníci distribučných sústav, zariadení na výrobu elektrickej energie, ale aj dodávatelia a obchodníci s energiami. Vieme úspešne realizovať nielen rozsiahle medzinárodné obchodné transakcie či reštrukturalizácie, ale efektívne poradíme aj miestnym podnikom s otázkami ich každodenného podnikania.

Poradenstvo poskytujeme najmä v týchto oblastiach:

 • poradenstvo v oblasti výroby, distribúcie a obchodu s elektrinou, plynom a teplom;
 • poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a podmienok poskytovania podpory výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov - viď samostatná sekcia Obnoviteľné zdroje;
 • analýza realizovateľnosti projektov a výstavby energetických zariadení a produktovodov s ohľadom na energetické právo SR, EÚ a medzinárodné dohody;
 • poradenstvo týkajúce sa ochrany investícií a zastupovanie v arbitrážnych a súdnych konaniach;
 • posudzovanie práv vlastníkov či prevádzkovateľov energetických zariadení k nehnuteľnostiam vo vlastníctve iných osôb;
 • zastupovanie klientov pri financovaní projektov a akvizíciách distribučných sústav a sietí, zariadení na výrobu elektrickej energie a projektov výstavby zariadení využívajúcich ako zdroj výroby elektrickej energie obnoviteľné zdroje energie, prípravu zmluvnej dokumentácie súvisiacej s financovaním a akvizíciami;
 • právne due diligence energetických projektov a energetických spoločností;
 • poradenstvo pri získavaní povolení na výrobu, distribúciu a obchod s elektrinou či plynom a zastupovanie klientov pred príslušnými úradmi a inštitúciami, najmä pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR, Ministerstvom hospodárstva SR, stavebnými úradmi, OTE, PXE, SEPS;
 • prípravu a audit zmluvnej dokumentácie a obchodných podmienok;
 • prípravu zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa obstarania, rozvoja alebo obnovy technológií v oblasti elektroenergetiky;
 • právne rozbory (risk assessment) zmlúv uzatváraných s jednotlivými zmluvnými partnermi na trhu s elektrinou, vrátane zmlúv EFET;
 • zastupovanie klientov v súdnych a správnych konaniach týkajúcich sa každodenných problémov účastníkov trhu s energiami, najmä v sporoch týkajúcich sa dodávok, pripojenia, ochrany spotrebiteľa a pod.;
 • PXE, SEPS.