appolinary-kalashnikova-WYGhTLym344-unsplash

Úsporný tarif a nová oprávnění pro MPO a ERÚ

5. 8. 2022

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Prezident republiky podepsal 1.8.2022 nový zákon, který novelizuje energetický zákona a zákon o podporovaných zdrojích (dále jen „Novela“). Novela  vstoupí v platnost v nejbližších dnech, ale pro praxi budou rozhodující prováděcí předpisy:

a) úsporný tarif (mechanismus na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo)

Novela zavádí možnost státu dotovat konečnou cenu elektřiny, zemního plynu a tepla pro vybrané skupiny zákazníků prostřednictvím státních dotací pro každou ze zmiňovaných energií.

Dotace mají ulevit domácnostem, které mají odběrné místo elektřiny, zemního plynu a tepla psané na sebe (mají přímo smlouvu s dodavatelem energií), ale i domácnostem, u kterých dodávky energií a tepla zabezpečuje pronajímatel/správce (typicky v rámci SVJ, družstva).

Mechanismus podpory umožňuje vládě stanovit na jisté období kalendářního roku kategorii podporovaných zákazníků, výši maximální dotace pro každou takovou kategorii a období, na které se bude dotace na spotřebu vztahovat. Maximální výše dotace je v Novele zastropována pro jednotlivé odběrné místo částkou 30.000,- CZK/kalendářní rok, přičemž kombinovatelnost dotací na jednotlivé energie je omezená.

Podporované skupiny zákazníků může vláda stanovit např. dle distribučních sazeb (u elektřiny), velikosti ročního odběru (v případě plynárenství), rozhodné můžou být také úspory energií u zákazníka.

Domácnosti se smlouvou s dodavatelem elektřiny a plynu nebudou muset o dotaci žádat, ale bude jim automaticky vypočtena a zohledněna ve faktuře ze strany jejich dodavatele.

V případě osob využívajících byty výhradně pro bydlení, kterým ovšem zabezpečuje dodávky elektřiny a plynu SVJ nebo družstvo, je poskytnutí dotace podmíněno tím, aby o ní požádalo právě SVJ nebo družstvo, nikoliv uživatel bytu. Pokud o dotaci požádá, poskytovatel bude povinen zohlednit dotaci uživateli bytu nejpozději v nejbližším vyúčtování služeb, jako mimořádnou zálohu uhrazenou uživatelem bytu a z vyúčtování služeb musí být zřejmá výše zohledněného příspěvku.

O dotaci na teplo pak musí být u dodavatele tepla aktivně zažádáno.

O výši dotací na elektřinu a plynu se zákazníci mají dozvědět ze stránek svého obchodníka s elektřinou a s plynem, kterým Návrh stanovuje povinnost uveřejnit informace o výši dotace pro jednotlivé kategorie zákazníků dle nařízení vlády.

V případě, že obchodníci nezveřejní informace o podporovaných skupinách na své internetové stránce, užijí Dotaci v rozporu s jejím účelem nebo nezohlední Dotaci ve vyúčtování či platbách záloh, hrozí jim pokuta až do výše 50 mil. CZK nebo až 1 % z čistého ročního obratu.

Prozatím nebylo vydáno avizované nařízení vlády, které má určit podporované skupiny a příslušné Dotace. V průběhu doby se mění také výše avizované podpory.  V rámci legislativního procesu MPO hovořilo podle posledních zveřejněných informací o maximální výši Dotace 16.000,- CZK, dle posledních medializovaných informací by podpory poskytnutá do konce roku měla být násobně nižší s tím, že další podpora má být poskytnuta v příštím kalendářním roce.

b) nová oprávnění pro MPO a ERÚ

Novela zavádí institut mimořádného stavu nouze v plynárenství a s tím i nové zákonné oprávnění pro ERÚ a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Mimořádný stav nouze je situaci, kdy je pro celé území státu vyhlášen poslední odběrový stupeň, ve kterém je ještě plyn dodáván určené skupině zákazníků (tj. OS 10).

ERÚ má pravomoc pro případ vyhlášení mimořádného stavu nouze v plynárenství a po dobu jeho trvání regulovat cenu plynu pro zúčtování odchylky v mimořádném stavu nouze, stanovovat výši stálého měsíčního platu v Kč/odběrné místo, a i výši marže dodavatele plynu v Kč/MWh. .

V oblasti plynárenství má MPO pro případ vyhlášení mimořádného stavu nouze pravomoc uložit povinnost omezení nebo přerušení spotřeby plynu nebo změny dodávky plynu nebo určit skupinu zákazníků, kterým je možné dodávat plyn, odlišně od vyhlášeného odběrového stupně podle právního předpisu upravujícího odběrové stupně v plynárenství, nebo nařídit omezení přepravy plynu do sousedních soustav.

Novela dále zavádí dodatečné pravomoci pro MPO při předcházení stavu nouze v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie a v oblasti plynárenství.

V oblasti zásobování tepelnou energií MPO má nově zákonné oprávnění vyhlásit pro celé území státu předcházení stavu nouze, a to na období nejvýše 12 kalendářních měsíců s možností dalšího (i opakovaného) prodloužení. V rámci těchto nových pravomocí může MPO nově stanovit držitelům licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie např.:

  • Povinnosti pro snížení rizika vzniku stavu nouze – jedná se o velice široce koncipovanou povinnost, která je nicméně v důvodové zprávě k návrhu Novely rozvedena tak, že táto nová úprava umožňuje MPO ukládat držitelům licencí např. připravit k provozu zařízení, která mohou snížit spotřebu zemního plynu, a zajistit pro ně palivo. Držitelé licencí tak budou jinými slovy muset zajistit alternativní zdroj, který zabezpečí výrobu tepelné energie bez využití zemního plynu a zajistit pro něj palivo. Pravděpodobně tak dojde k větší angažovanosti zdrojů využívající uhlí, topné oleje nebo biomasu. Po dobu předcházení stavu nouze nebo po dobu stavu nouze se nebude na takové náhradní zdroje vztahovat povinnosti k plnění emisních limitů.
  • Již nyní mají přitom držitelů licencí na rozvod tepelné energie u tepelných sítí zásobovaných z více než 50 % z jednoho zdroje povinnost mít zpracované analýzy účinků výpadku tohoto zdroje a podle výsledku této analýzy mít zřízené vstupy do tepelné sítě pro připojení náhradních zdrojů.
  • Novela zavádí povinnost pro držitele licencí provádět omezování dodávek tepelné energie nebo využívání zařízení odběratelů tepelné energie pouze na základě povinnosti uložené ministerstvem.

 

Podobné novinky

Publikované články
Clanky-min
24. 4. 2020 | Mgr. Adam Stawaritsch

Máte exekuce? Koronavirus je sice nakonec nezastaví, ale může vám pomoci!

Sněmovna schválila návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru. Jaké úlevy se dočkají dlužníci a jaké jsou podmínky pro zastavení exekuce, vysvětluje právník Adam Stawaritsch.

Publikované články
Clanky-min
14. 2. 2020 | bpv BRAUN PARTNERS

Falešná recenze jako zakázaná konkurenční výhoda

Publikované články
Clanky-min
13. 9. 2019 | bpv BRAUN PARTNERS

Volný pohyb a reexport léků