Poslanecká sněmovna bude projednávat novely energetického zákona

25. 4. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

POSLANECKÁ SNĚMOVNA BUDE PROJEDNÁVAT
NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA
Dne 21.04.2020 se má Poslanecká sněmovna zabývat hned několika návrhy novel zákona č.
458/2000 Sb., energetický zákon („EnergZ“).
Za podstatný lze označit zejména vládní návrh, vedený jako sněmovní tisk 799, předložený do
Poslanecké sněmovny 30.03.2020 („Vládní návrh“). Kromě legislativně-technických úprav (kdy
Vládní návrh nahrazuje poněkud matoucí označení „zákazník“ a „zákazník v postavení
spotřebitele“ přehlednějším označením „zákazník“ a „spotřebitel“), obsahuje komplexní změny
ve vztahu k úpravě ochrany zákazníka, novou regulaci zprostředkovatelů nebo precizaci
úpravy platebních povinností u provozovatelů distribučních soustav. Z navrhovaných změn lze
zmínit:
A. Nová regulace zprostředkovatelské činnosti a zprostředkovatelských smluv
 Zprostředkovatelé by měli nově podléhat povinnosti se registrovat v registru
zprostředkovatelů vedeném ERÚ. O registraci má ERÚ vystavovat osvědčení.
 Registrace/oprávnění se má udělovat na 5 let s možností opakovaného prodloužení.
 Zprostředkovatel má mít povinnost informovat spotřebitele o skutečnosti, že s ním jedná
jako zprostředkovatel, prokázat se osvědčením a sdělit mu předmětné informace.
 Uzavře-li zprostředkovatel za spotřebitele smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo
smlouvu o sdružených službách dodávky, je spotřebitel oprávněn bez postihu vypovědět
závazek ze smlouvy kdykoliv do 15. dne po zahájení dodávky energie.
B. Zvýšení ochrany zákazníka
Vládní návrh počítá s kompletní změnou úpravy ochrany zákazníka v ustanovení § 11a. Nově by
se měla úprava pro přehlednost rozmělnit do ustanovení §11a – §11e, přičemž v rámci úpravy lze
vyzdvihnout např.:
 smlouvy o dodávkách, resp. smlouvy o sdružených službách se spotřebitelem mají být
písemné;
 změna ceny musí být spotřebiteli nebo podnikající fyzické osobě oznámena nejpozději
třicátý den přede dnem účinnosti změny, a to způsobem, který je uveden ve smlouvě. Součástí
oznámení musí být poučení o právu odmítnout změny a vypovědět bez postihu závazek ze
smlouvy v případě změn smluvních ujednání ze strany dodavatele. Pokud změna nebyla
oznámena způsobem a ve lhůtě uvedených výše, nevyvolá právní účinky;
 spotřebitel nebo podnikající fyzická osoba mají i nadále právo v případě změny ceny
nebo jiného smluvního ujednání vypovědět závazek ze smlouvy kdykoliv do desátého dne
přede dnem účinnosti změny. Nově je ale tato lhůta zachována i tehdy, je-li v jejím průběhu
odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy držiteli licence;
 výpověď v takovém případě nabývá účinnosti ke dni bezprostředně předcházejícímu dni
účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek;
 spotřebitel má mít právo vypovědět bez postihu závazek ze smlouvy o dodávce nebo
smlouvy o sdružených službách, která byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo
obchodní prostory předmětného držitele licence, a to kdykoliv do patnáctého dne po zahájení
dodávky elektřiny nebo plynu;
NEWSFLASH 4/2020 VIII
 pokud je ve smlouvě sjednáno prodloužení doby trvání závazku ze smlouvy bez
výslovného souhlasu spotřebitele, spotřebitel je oprávněn závazek ze smlouvy bez postihu
vypovědět kdykoliv až do dvacátého dne před uplynutím sjednané doby trvání závazku ze
smlouvy, a to s účinností ke dni uplynutí sjednané doby trvání závazku ze smlouvy;
 spotřebitel má právo se obrátit na obchodníka, aby mu sdělil údaje o trvání smlouvy a
lhůtách pro její ukončení;
 pokud bude doba ve smlouvě se spotřebitelem na dodávky elektřiny nebo plynu, včetně
případného prodloužení takové smlouvy, přesahovat 36 měsíců, bude se taková smlouva po
uplynutí uvedené doby považovat za smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.
C. Platby za systémové služby za konečnou spotřebu provozovatele (L)DS
Vládní návrh proto zavedl ustanovení, které explicitně stanovuje, že účastník trhu s elektřinou je
povinen hradit cenu za systémové služby a cenu za činnosti operátora trhu i v případě, kdy není
uzavřena smlouva podle tohoto zákona, za množství elektřiny odebrané pro svoji konečnou
spotřebu elektřiny z jím provozované distribuční soustavy.
Dle důvodové zprávy k Vládnímu návrhu část provozovatelů lokálních distribučních soustav
neplatí cenu za systémové služby v případech, kdy jsou – jako jedna právnická osoba –
současně zákazníkem nebo výrobcem připojeným k jimi provozované distribuční soustavě.
D. Náklady na provedení přeložky zařízení přenosové nebo zařízení distribuční
soustavy můžou nově hradit také provozovatelé DS
Nově má náklady na provedení přeložky zařízení nízkého napětí v zastavěném území podle
zvláštního právního předpisu nést provozovatel distribuční soustavy, pokud (i) provedení
přeložky vyplývá z rozhodnutí o odstranění stavby, na níž je zařízení distribuční soustavy
umístěno, nebo (ii) technický stav zařízení distribuční soustavy nedovoluje jeho bezpečné
provozování nebo poškozuje stavbu, pokud vlastník zařízení distribuční soustavy nezajistí
nápravu.
Prozatím se ovšem jedná pouze o návrh zákona. Lze proto očekávat, že v průběhu jednání v
Poslanecké sněmovně může ještě dojít k obsahovým změnám návrhu, mj. i ve vztahu k datu
účinnosti jednotlivých navrhovaných změn.
O průběhu legislativního procesu Vás budeme průběžně informovat. V případě dotazů
týkajících se Návrhu Novely se na nás neváhejte obrátit.
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
POSLANECKÁ SNĚMOVNA BUDE PROJEDNÁVAT
NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 4/2020 VIII

Podobné novinky

Newsletter
newsletter-min
1. 3. 2020 | bpv BRAUN PARTNERS

Berlín – Konkrétní opatření proti rozšíření koronaviru

Newsletter
newsletter-min
7. 12. 2019 | bpv BRAUN PARTNERS

Oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání

Newsletter
newsletter-min
7. 6. 2018 | bpv BRAUN PARTNERS

Opožděné zadání údajů výroby nebude znamenat ztrátu nároku na podporu