power-lines-g87d07deaa_1280

Odvod z nadměrných příjmů výrobců elektřiny

5. 11. 2022

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

Dne 6. října 2022 bylo vydáno Nařízení Rady EU 2022/1854 („Nařízení“), které stanovuje rámcovou úpravu tzv. odvodu z nadměrných příjmů z prodeje elektřiny („Odvod“). Podrobnosti ohledně Odvodu, jeho finální výši a podmínky, kdy mu bude elektřina podléhat, mají stanovit vždy jednotlivé členské státy. Ty mají kupříkladu možnost vyjmout z režimu Odvodu výrobce vyrábějící elektřinu ve výrobnách elektřiny s instalovanou kapacitou do 1 MW (čl. 7 odst. 3.), tržní příjmy získané z prodeje elektřiny na vyrovnávacím trhu s energií a kompenzace za redispečink a protiobchody (čl. 7 odst. 4) nebo aplikovat Odvod pouze na 90 % tržních příjmů, které překročí stanovenou hranici tržního příjmu (čl. 7 odst. 5).

Podmínky uplatnění Odvodu v České republice stanovuje připravovaná novela energetického zákona, která byla 11. listopadu 2022 zpřístupněna v elektronické knihovně připravované legislativy a v zápětí předložena i Parlamentu k projednání v rámci stavu legislativní nouze (z důvodu energetické krize vyžadující časově koordinované řešení a hrozící značné hospodářské škody) jako sněmovní tisk č. 335 (dále jen „Návrh“): https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=335

Návrh počítá s tím, že bude účinný od 1. prosince 2022, kdy má být z Odvodu vyloučen nadměrný příjem z prodeje elektřiny vyrobené:

  • ve výrobnách elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 1 MW včetně,
  • ve výrobnách z podporovaného zdroje energie s registrovanou podporou elektřiny podle zákona upravujícího podporované zdroje energie formou:
    • výkupní ceny,
    • aukčního bonusu,
    • zeleného bonusu na elektřinu v hodinovém režimu u zdroje uvedeného do provozu nebo modernizovaného ode 1. ledna 2022.

Poněkud nejasná zůstává situace kolem ročního zeleného bonusu, který je v posledních letech široce využíván například provozovateli FVE. Návrh totiž tento příjem výslovně z Odvodu nevyjímá. MPO v této souvislosti v připomínkovém řízení uvedlo, že „vyjmutí příjmů výrobců z podpory ve formě ročního zeleného bonusu nemá oporu v nařízení“.

Nařízení nicméně uvádí, že z Odvodu jsou vyjmuty „jakékoli podpory poskytované členskými státy“. Pokud Návrh obsahuje vyjmutí výkupních cen, aukčního bonusu a hodinových zelených bonusů, měl by dle našeho názoru obsahovat také výslovné vyjmutí příjmů plynoucích z ročního zeleného bonusu, což ovšem Návrh nečiní.

Konečný dopad Návrhu bude možné analyzovat po přijetí v Parlamentu. Lze nicméně doporučit, aby výrobci odložili rozhodnutí o formě podpory pro rok 2023 a tedy podpis s vykupujícím obchodníkem elektřiny do posledního možného termínu a vyčkali, zda v mezidobí již nebude přijato finální znění Návrhu.

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 2. 2019

bpv BRAUN PARTNERS radila fondu Conseq Realitní při akvizici administrativního a obchodního komplexu v pražských Holešovicích

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
6. 4. 2021

Martin Provazník rozšířil řady partnerů bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
18. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: ve věci recyklačních poplatků zastupujeme už 10 % dotčených elektráren