Máte již registrovaného svého skutečného majitele? Výrazné sankce se blíží

20. 11. 2020

Newsletter

bpv BRAUN PARTNERS

stáhnout pdf
Odkaz na originál

MÁTE JIŽ REGISTROVANÉHO SVÉHO SKUTEČNÉHO
MAJITELE? VÝRAZNÉ SANKCE SE BLÍŽÍ
Evidenci skutečných vlastníků zavedl zákon č. 368/2016 Sb., kterým se měnil zákon
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Povinnost registrovat svého skutečného majitele je od 1.1.2018 povinností všech osob
zapsaných v obchodním rejstříku, která prozatím není nijak finančně sankcionována (jedinou
současnou sankcí je možné vyloučení ze zadávacího řízení z důvodu absence registrace
skutečného vlastníka dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů).
To by se však brzo mohlo zcela změnit. V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je
právě projednáván návrh zákona o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Návrh zákona“).
Cílem Návrhu zákona je řádně transponovat do českého právního řádu některé nové
požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle tzv. páté AML směrnice. Jelikož
transpoziční lhůta vypršela v lednu 2020, lze očekávat, že Návrh zákona bude brzy přijatý.
S přijetím Návrhu zákona se evidence skutečných vlastníků stane částečně veřejně dostupnou.
Některé údaje z této evidence bude možné získat formou elektronického výpisu stejně jako
v případě informací z obchodního rejstříku. Návrh zákona stanovuje navíc nově za nesplnění
povinnosti evidence skutečného vlastníka významné sankce peněžního i nepeněžního
charakteru:
1. Peněžní sankce
Přestupku se má dopustit osoba tím, že nezajistí ani na výzvu zápis žádného údaje do evidence
skutečných majitelů, nebo nezajistí požadovaný zápis ani do 15 dnů od právní moci rozhodnutí
soudu o nesrovnalosti, aby byly do evidence skutečných majitelů zapsány nové údaje. Za každý
z výše uvedených případů může být jednotlivě uložena pokuta až do výše 500.000 Kč.
Stejná pokuta bude hrozit také skutečnému majiteli a osobám v obdobném postavení
za neposkytnutí potřebné součinnosti při zápisu do evidence skutečných majitelů.
2. Nemožnost výplaty podílu na prospěchu
Návrh zákona dále počítá s tím, že pokud obchodní korporace nemá v evidenci skutečných
majitelů zapsaného skutečného majitele, nesmí tato korporace vyplatit podíl na prospěchu
(na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku) z této obchodní korporace jemu
ani osobě, jejíž je rovněž skutečným majitelem.
Stejně tak nesmí obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu také osobě, jež nemá
v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.
3. Nemožnost výkonu hlasovacích práv
Dále Návrh zákona počítá s tím, že není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán
v evidenci skutečných majitelů, nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní
korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník on, ani
právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným
majitelem a tyto osoby ani nesmí vykonávat hlasovací práva při rozhodování nejvyššího orgánu
NEWSFLASH 11/2020 III
Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemůže společnost
bpv Braun Partners s.r.o., její partneři, spolupracovníci či
spolupracující advokáti a daňoví poradci zaručit přesnost
a úplnost informací zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv
odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
110 00 Praha 1
Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace
o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství.
Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční
situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by
si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby
k uvedeným informacím.
NEWSFLASH 11/2020 III
nebo v jeho působnosti, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného
skutečného majitele. Dochází tak k významné sistaci hlasovacích práv v případech, kdy
skutečný majitel obchodní korporace není evidován v rozporu se zákonem.
Na základě výše uvedeného proto důrazně doporučujeme uskutečnit co nejdříve registraci
skutečného vlastníka, pokud se tak tomu doposud nestalo, případně aktualizovat neaktuální
údaje v evidenci. Podání návrhu na prvozápis skutečného vlastníka/změnu zapsaných údajů je
spojeno s poplatkovou povinností ve výši 1.000 Kč. Takový návrh vzhledem k výše uvedeným
sankcím může zamezit nejen mnoha praktickým potížím při vedení obchodní korporace,
zejména však může ušetřit nemalé finanční prostředky, spojené s absencí/nesprávnosti zápisu
skutečného vlastníka v evidenci.
MÁTE JIŽ REGISTROVANÉHO SVÉHO SKUTEČNÉHO
MAJITELE? VÝRAZNÉ SANKCE SE BLÍŽÍ

Podobné novinky

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
23. 3. 2021

bpv BRAUN PARTNERS: těší nás opakované uznání od Chambers and Partners

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
1. 5. 2021

LMG Life Sciences Awards 2021 Europe

Tiskové zprávy
Tiskovky-min
14. 10. 2020

bpv BRAUN PARTNERS asistovala společnosti Echilon Capital s.r.o. při prodeji akcií