Právo životního prostředí

geran-de-klerk-qzgN45hseN0-unsplash-min-min

V oblasti ochrany životního prostředí pomáháme našim klientům především s:

  • smluvní úpravou ekologické zátěže
  • otázkami práva týkající se emisí při provozu průmyslových podniků
  • otázkyami souvisejícími se zákonem o obalech
  • právem týkajícím se odpadů
  • procesem EIA (Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí), řízení o udělení integrovaného povolení (IPPC) 
  • zastupování v soudních a správních řízeních
  • ESG compliance – přechod na bezemisní a cirkulární ekonomiku