Právo životného prostredia

geran-de-klerk-qzgN45hseN0-unsplash-min-min

V oblasti ochrany životného prostredia pomáhame našim klientom najmä s:

  • Zmluvná úprava environmentálnych záťaží
  • Právne otázky týkajúce sa emisií z prevádzky priemyselných podnikov
  • Otázky týkajúce sa zákona o obaloch
  • Právo týkajúce sa odpadu
  • EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), postup integrovaného povoľovania (IPPC)
  • Zastupovanie v súdnych a správnych konaniach
  • Súlad s ESG – prechod na bezemisné a obehové hospodárstvo