jason-leung-SAYzxuS1O3M-unsplash

AmCham: Preventivní restrukturalizace neumožňuje daňové odpisy

17. 1. 2022

Publikované články

JUDr. Martin Provazník

Bratislava 17. januára (TASR) – Zákon o riešení hroziaceho úpadku z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorý vláda predložila koncom decembra Národnej rade (NR) SR, neumožňuje daňovo uznateľné odpisovanie pohľadávok. Bez úpravy daňových predpisov veritelia budú mať naďalej povinnosť odvádzať štátu daň z pôvodnej výšky pohľadávky, ako keby svojmu dlžníkovi finančnú úľavu vôbec neposkytli. Upozornila na to v pondelok Americká obchodná komora (AmCham).

Tento nedostatok pravdepodobne povedie k nižšej ochote veriteľov podieľať sa na ozdravovaní podniku dlžníka. “Preventívne reštrukturalizácie tak nebudú využívané v takej miere, ako by si zaslúžili,” skonštatovala pracovná skupina odborníkov, poskytujúcich právne a daňové poradenstvo pre Americkú obchodnú komoru, ďalšie vybrané zahraničné obchodné komory, Slovenskú komoru daňových poradcov, Slovenskú bankovú asociáciu, Asociáciu leasingových spoločností SR aj ďalších predstaviteľov z podnikateľského prostredia.

Aby bol o preventívnu reštrukturalizáciu záujem, je podľa odborníkov treba upraviť daňové predpisy tak, aby na základe preventívnej reštrukturalizácie dlžníka vznikla možnosť urobiť daňovo uznateľné odpisy pohľadávok, a to už od potvrdenia plánu. Dlžník by mal byť oslobodený od dane z príjmu v časti záväzku, ktorý sa potvrdením plánu odpúšťa, resp. uznáva veriteľmi za nevymáhateľný.

Už v súčasnosti existuje v zákone o dani z príjmov úprava, ktorá reflektuje tieto požiadavky v súvislosti s konkurzmi, reštrukturalizáciami a oddlženiami splátkovým kalendárom,” uviedla AmCham. Z daňového hľadiska by mali byť daňové dôsledky preventívneho reštrukturalizačného konania navrhnuté rovnakým spôsobom ako daňové dôsledky formálnych reštrukturalizačných konaní.

Na základe riadne vykonanej a súdom potvrdenej preventívnej reštrukturalizácie by malo dôjsť k daňovému oslobodeniu odpusteného záväzku na strane dlžníka a prislúchajúci odpis pohľadávky na strane veriteľa by mal byť daňovým výdavkom. “V opačnom prípade bude praktické využitie inštitútu preventívnej reštrukturalizácie minimálne či dokonca žiadne, keďže veriteľ uprednostní odpustenie pohľadávky až pri úpadku dlžníka práve z dôvodu menších negatívnych finančných dopadov,” dodala komora.

Podobné novinky

Publikácie
Clanky-min
29. 10. 2022 | JUDr. Martin Provazník

Komparácia právnej úpravy dlhopisov pri vybraných jurisdikciách 

Insolvence a nekalé jednání emitentů podnikových podlimitních dluhopisů v České republice vydaných v období od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2022.

Publikované články
money
14. 4. 2023 | JUDr. Juraj Gazda

Novinky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Poslanci Evropského parlamentu z příslušných výborů přijali 28.3.2023 stanovisko k novému balíčku opatření týkajících se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).

Newsletter
the-labour-code-3520806_1280
25. 10. 2022 | bpv BRAUN PARTNERS

Slovensko: Novela Zákonníka práce

Dňa 01.11.2022 nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá transponuje smernice EU o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EU a o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.