OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

Informace o zpracování osobních údajů

+ Kdo je správcem Vašich osobních údajů a kontaktní údaje na naši společnost

bpv Braun Partners s.r.o., IČO: 27948994, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 128700, tel.: +420 224 490 000, e-mail: info@bpv-bp.com (dále jen „Společnost“), tímto v pozici správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), informuje fyzické osoby o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s výkonem advokacie.

Tato informace se netýká zpracování údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby, které nejsou osobním údajem ve smyslu GDPR.

+ Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Naše Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a) identifikační a kontaktní údaje;
b) finanční údaje (např. fakturační údaje, platební údaje);
c) údaje obsažené v advokátním spisu;
d) údaje ze vzájemné komunikace (ať již probíhající osobně, písemně, telefonicky či jinak)
e) kontaktní údaje potřebné pro přihlášení na akci pořádanou Společností (např. business breakfast, klientská party); a údaje o (ne)účasti na konkrétní akci pořádané Společností
f) na akcích pořádaných Společností mohou být pořizovány záznamy (fotografie a/nebo videozáznamy)
g) pokud jste naším klientem nebo jste vyjádřil/a se zasíláním newsletteru svůj souhlas, údaje o Vašich přáních a preferencích pro zasílání newsletteru a pozvánek na akce Společnosti.

Naše Společnost má v úmyslu zpracovávat aktuální a přesné osobní údaje. Pokud došlo ke změnách Vašich osobních údajů, prosíme informujte nás a poskytněte aktuální údaje. Kontaktovat nás můžete jak emailem na emailové adrese info(et)bpv-bp.com nebo poštou na adrese našeho sídla.

+ Jste povinen/povinna osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí údajů a) až d) výše je povinné, neboť je nezbytné pro realizaci smluvních povinností a nebo pro realizaci povinností daných naší Společnosti právním předpisem v souvislosti s výkonem advokacie. Bez zpracování těchto údajů nelze poskytnout právní poradenství.

Údaje uvedené pod písmenem e) jsou povinné v případě, že se přihlásíte na některou z akcí pořádaných Společností.

Obrazové záznamy z akcí Společnosti jsou pořizovány tak, aby zachycovaly atmosféru akce nikoli přímo její jednotlivé účastníky. Cílené obrazové záznamy jednotlivců jsou pořízeny pouze tehdy, pokud o to fotografa/kameramana sami požádáte nebo pro snímání obrazového záznamu aktivně poskytnete součinnost.

Údaje dle písmena g) jsou dobrovolné.

+ Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

Výše uvedené osobní údaje zpracovávané Společností pocházejí z následujících zdrojů:

a) údaje poskytl naší Společnosti náš klient nebo Vy sám/a např. při uzavření smlouvy se Společností či v průběhu její realizace;
b) údaje pocházejí z veřejných zdrojů, seznamů a evidencí jako jsou např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík,
c) údaje pocházejí ze spisu, který je v rámci řízení veden státním orgánem (např. soudní, správní, trestní)

+ Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Naše Společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely:

a) realizace smlouvy uzavřené s Vámi nebo s naším klientem,
b) udržování a rozvíjení našeho vztahu s Vámi;
c) plnění našich povinností daných právním předpisem v souvislosti s výkonem advokacie
d) za účelem přímého marketingu např. zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a pozvánek na akce Společnosti (pouze pokud jste naším klientem), pokud nejste naším klientem je zpracování za tímto účelem možné jen, pokud jste se zasíláním Newsletteru a pozvánek na akce Společnosti vyjádřil/a souhlas
e) k propagaci našich služeb navenek (týká se výhradně klientů a jejich zaměstnanců a spolupracovníků, se kterými to bylo individuálně dohodnuto)

+ Na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

Vaše údaje zpracováváme, protože:

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jíž jste smluvní stranou (např. smlouva o právním poradenství),
b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši Společnost jakožto správce vztahuje v rámci výkonu advokacie (např. vedení advokátního spisu), zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší Společnosti (např. rozesílání newsletterů a pozvánek našim klientům, obrazový záznam z akcí pořádaných naší Společností), nebo
c) jste udělil/a souhlas se zpracováním (např. zasílání newsletteru a pozvánek na akce naší Společnosti, pokud nejste klientem naší Společnosti).

+ Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny

V odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

- poskytovatelům IT služeb, které naše společnost využívá pro výkon advokacie;
- poskytovateli poštovních služeb či kurýrovi v rozsahu jméno a adresa, pokud jste adresátem zásilky;
- (trvale) spolupracujícím advokátům, kteří se podílejí na poskytování právního poradenství pro klienta
- překladatelům a překladatelským agenturám
- marketingovým poradcům a marketingovým agenturám – v případě že s klientem bylo individuálně dohodnuto, že Společnost může využít identifikační údaje klienta pro své marketingové účely
- znalcům a znaleckým ústavům;
- subjektům a/nebo orgánům stanoveným právním předpisem v případech, kdy poskytnutí takových údajů Společnosti ukládají právní předpisy (např. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ) a je-li předání v souladu s naší povinností mlčenlivosti.;
- je-li to nutné pro realizaci právního poradenství pro klienta a je-li předání v souladu s naší povinností mlčenlivosti, je naše Společnost oprávněna předat osobní údaje v nezbytném rozsahu do zahraničí spolupracujícímu advokátovi/advokátní kanceláři, zejména v rámci spolupráce mezi advokátními kancelářemi, které tvoří alianci bpv Legal. V rámci této spolupráce může dojít k předání osobních údajů výhradně v rámci Evropské unie, zejména do Belgie, Rakouska, Slovenska, Maďarska a Rumunska.
- v případě, že je tak s Vámi dohodnuto, může naše Společnost předat Vaše kontaktní a identifikační údaje ratingovým agenturám (např. Chambers, Legal 500) za účelem poskytnutí reference o naší Společnosti a jejích spolupracujících advokátech
- v případě, že jste naším klientem a bylo to s Vámi individuálně domluveno, může naše Společnost zveřejnit Vaše identifikační údaje ve svých propagačních materiálech.

Naše Společnost nikdy a za žádných okolností nezpřístupní Vaše osobní údaje jiným subjektům k dalšímu komerčnímu využití!

+ Po jakou dobu budeme Vaše údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Zpracování po nezbytně nutnou dobu znamená,

a) zpracování po dobu trvání smluvního vztahu s Vámi nebo s naším klientem
b) zpracování pro dobu určeném právním předpisem vztahujícím se k výkonu advokacie
c) zpracování po dobu určeném jiným právním předpisem.
d) zpracování po skončení smluvního vztahu mezi naší Společností a Vámi nebo naším klientem po dobu trvání jakýchkoli promlčecích lhůt jakýchkoli potencionálních nároků naší Společnosti, Vás jakožto fyzické osoby a/nebo klienta.

Pokud jste naším klientem, pak zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu naší Společnosti bude prováděno po dobu poskytování právního poradenství naší Společností a po jeho skončení po dobu 3 let.

Pokud nejste naším klientem, pak zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu prováděného budeme provádět po dobu uvedeném ve Vámi uděleném souhlasu a pokud doba není v souhlasu uvedena pak po dobu 3 let od data udělení souhlasu, případně do doby odvolání souhlasu, pokud svůj souhlas odvoláte dříve. O možnostech odvolání svého souhlasu se můžete dozvědět více informací zde. .

+ Jaká máte práva související se zpracováním Vašich osobních údajů?

Za podmínek stanovených v Nařízení můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů uplatnit následující práva:

a) PRÁVO NA PŘÍSTUP - právo na přístup ke svým osobním údajům a právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů (nebudou-li nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob);

b) PRÁVO NA OPRAVU - právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

c) PRÁVO NA VÝMAZ - právo na výmaz svých osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:

(i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
(ii) odvolal/a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
(iii) vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznesl/a jste námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
(iv) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
(v) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na naši Společnost vztahuje;
(vi) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

d) PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ - právo žádat, aby naše Společnost omezila zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

(i) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby naše Společnost mohla přesnost takových osobních údajů ověřit;
(ii) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz Vašich osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
(iii) naše Společnost již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro deklarované účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a že
(iv) vznesl/a jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad Vašimi oprávněnými důvody ;

e) PRÁVO NA PŘENOSITELNOST - právo na přenositelnost Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo smlouvy a zároveň automatizovaně;

f) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU - právo podat bezplatnou námitku proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu Společnosti, a to zejména proti přímému marketingu prováděnému na základě oprávněného zájmu Společnosti, námitku můžete zaslat buď emailem na emailovou adresu info(et)bpv-bp.com nebo poštou na adresu sídla naší Společnosti;

g) PRÁVO NA INFORMACI O VYSOCE RIZIKOVÉM PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ - právo být informován v případě, že nastalo porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, kdy je pravděpodobné, že tento případ bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. ; a

h) PRÁVO ODVOLAT JIŽ UDĚLENÝ SOUHLAS - svůj již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat a to emailem zaslaným na emailovou adresu info(et)bpv-bp.com nebo poštou dopisem odeslaným na adresu sídla naší Společnosti.

Za účelem uplatnění svých práv dle Nařízení či v případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji může můžete naši Společnost kontaktovat písemně na adrese jejího sídla nebo emailem na e-mailové adrese info@bpv-bp.com. Rovněž máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (další kontaktní údaje zde: www.uoou.cz)