Trestné právo

V oblasti trestného práva sa naša kancelária predovšetkým zameriava na:

  • Prevenciu trestnej činnosti pri obchodnoprávnom styku
  • Poradenstvo v súvislosti s trestnou zodpovednosťou právnických osôb podľa novely zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb
  • Právne poradenstvo pri podaní trestného oznámenia
  • Právnu pomoc pri podaní vysvetlení
  • Komplexnú obhajobu v trestnom konaní (vrátane riadnych i mimoriadnych opravných prostriedkov)
  • Právnu pomoc pri prepúšťaní z výkonu väzby a výkonu trestu
  • Zastupovanie poškodených v adhéznom konaní
  • Obhajobu mladistvých
  • Konanie o priestupkoch