Pracovné právo

marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash-min

V oblasti pracovného práva poskytujeme našim klientom právne služby, najmä poradenstvo v týchto oblastiach:

Individuálne pracovné vzťahy:

 • poradenstvo zamestnávateľom pri optimálnom nastavení pracovnoprávnych vzťahov (napr. odmeňovanie za prácu, pracovný čas, nadčasy, vnútorné predpisy)
 • uzatváranie a ukončovanie pracovných pomerov a dohôd mimo pracovného pomeru
 • poradenstvo pri uzatváraní a vypovedaní konkurenčných doložiek
 • vysielanie zamestnancov
 • zamestnávanie cudzincov v Českej republike
 • diskriminácia a rovnaké zaobchádzanie v pracovnoprávnych vzťahoch
 • outsourcing služieb
 • prevod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

Pracovné právo súvisiace s reštrukturalizáciou a akvizíciami spoločností
Odškodňovanie pracovných úrazov a chorôb z povolania
Kolektívne pracovné vzťahy:

 • podpora zamestnávateľov pri kolektívnom vyjednávaní
 • analýza práv a povinností vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv

Agentúrne zamestnávanie:

 • vypracovanie a preskúmanie zmluvnej dokumentácie z pohľadu agentúry práce a užívateľa
 • zastupovanie agentúry práce vo všetkých konaniach týkajúcich sa povolenia na sprostredkovanie zamestnania

Zastupovanie pred štátnymi orgánmi a súdmi:

 • vedenie pracovnoprávnych sporov
 • zastupovanie v konaniach vedených inšpektorátom práce