OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov

+ Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov a kontaktné údaje na našu spoločnosť

bpv Braun Partners s.r.o., IČO: 27948994, so sídlom Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 11000, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. C 128700, tel.: +420 224 490 000, e-mail: info@bpv-bp.com (ďalej len „Spoločnosť“), týmto v pozícii prevádzkovateľa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“), informuje fyzické osoby o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s výkonom advokácie.

Táto informácia sa netýka spracúvania údajov právnických osôb vrátane ich názvu, právnej formy a kontaktných údajov, ktoré nie sú osobným údajom v zmysle GDPR.

+ Aké údaje o vás spracúvame?

Naša spoločnosť spracúva nasledovné kategórie osobných údajov:

a) identifikačné a kontaktné údaje;
b) finančné údaje (napr. fakturačné údaje, platobné údaje);
c) údaje obsiahnuté v advokátskom spise;
d) údaje zo vzájomnej komunikácie (či už prebiehajúcej osobne, písomne, telefonicky, či inak);
e) kontaktné údaje potrebné na prihlásenie na akciu usporadúvanú Spoločnosťou (napr. business breakfast, klientska párty); a údaje o (ne-)účasti na konkrétnej akcii usporadúvanej Spoločnosťou ;
f) na akciách usporadúvaných spoločnosťou sa môžu vytvárať záznamy (fotografie a/alebo videozáznamy);
g) ak ste naším klientom alebo ste vyjadrili so zasielaním bulletinu svoj súhlas, údaje o vašich praniach a preferenciách pre zasielanie bulletinu a pozvánok na akcie Spoločnosti.

Naša spoločnosť má v úmysle spracúvať aktuálne a presné osobné údaje. Ak došlo k zmenách vašich osobných údajov, prosíme, informujte nás a poskytnite aktuálne údaje. Kontaktovať nás môžete tak e-mailom na e-mailovej adrese info(at)bpv-bp.com, alebo poštou na adrese nášho sídla.

+ Ste povinný/povinná osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie údajov a) až d) vyššie je povinné, lebo sú nutné na realizáciu zmluvných povinností a/alebo na realizáciu povinností daných našej Spoločnosti právnym predpisom v súvislosti s výkonom advokácie. Bez spracovania týchto údajov nie je možné poskytnúť právne poradenstvo.

Údaje uvedené pod písmenom e) sú povinné v prípade, že sa prihlásite na niektorú z akcií usporadúvaných spoločnosťou.

Obrazové záznamy z akcií Spoločnosti sú vytvárané tak, aby zachycovali atmosféru akcie, nie priamo jej jednotlivých účastníkov. Cielené obrazové záznamy jednotlivcov sa vytvárajú iba vtedy, ak o to fotografa/kameramana sami požiadate alebo pre snímanie obrazového záznamu aktívne poskytnete súčinnosť.

Údaje podľa písmena g) sú dobrovoľné.

+ Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvané Spoločnosťou pochádzajú z nasledovných zdrojov:

a) údaje poskytol našej Spoločnosti náš klient alebo vy sám/sama napr. pri uzavretí zmluvy so Spoločnosťou či v priebehu jej realizácie;
b) údaje pochádzajú z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, ako sú napr. obchodný register, živnostenský register, insolvenčný register;
c) údaje pochádzajú zo spisu, ktorý v rámci konania vedie štátny orgán (napr. súdny, správny, trestné).

+ Na aký účel vaše osobné údaje spracúvame?

Naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na nasledovné účely:

a) realizácia zmluvy uzavretej s vami alebo s naším klientom;
b) udržovanie a rozvíjanie nášho vzťahu s vami;
c) plnenie našich povinností daných právnym predpisom v súvislosti s výkonom advokácie;
d) na účel priameho marketingu napr. zasielanie obchodných oznámení (bulletinov) a pozvánok na akcie Spoločnosti (iba ak ste naším klientom). Ak nie ste naším klientom, je spracúvanie na tento účel možné len vtedy, ak ste so zasielaním Bulletinu a pozvánok na akcie Spoločnosti vyjadrili súhlas;
e) na propagáciu našich služieb navonok (týka sa výhradne klientov a ich zamestnancov a spolupracovníkov, s ktorými to bolo individuálne dohodnuté).

+ Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše údaje spracúvame, pretože:

a) spracovanie je nutné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (napr. zmluva o právnom poradenstve);
b) spracovanie je nutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na našu Spoločnosť ako prevádzkovateľa vzťahuje v rámci výkonu advokácie (napr. vedenie advokátskeho spisu), spracovanie je nutné na účely oprávnených záujmov našej Spoločnosti (napr. rozosielanie bulletinov a pozvánok našim klientom, obrazový záznam z akcií usporadúvaných našou Spoločnosťou), alebo
c) ste udelili súhlas so spracúvaním (napr. zasielanie bulletinu a pozvánok na akcie našej Spoločnosti, ak nie ste klientom našej Spoločnosti).

+ Komu môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené?

V odôvodnených prípadoch a v nutnom rozsahu je možné vaše osobné údaje sprístupniť:

- poskytovateľom IT služieb, ktorých naša spoločnosť využíva pri výkone advokácie;
- poskytovateľovi poštových služieb či kuriérovi v rozsahu meno a adresa, ak ste adresátom zásielky;
- (trvale) spolupracujúcim advokátom, ktorí sa podieľajú na poskytovaní právneho poradenstva pre klienta;
- prekladateľom a prekladateľským agentúram;
- marketingovým poradcom a marketingovým agentúram – v prípade, že s klientom bolo individuálne dohodnuté, že Spoločnosť môže využiť identifikačné údaje klienta na svoje marketingové účely;
- znalcom a znaleckým ústavom;
- subjektom a/alebo orgánom stanoveným právnym predpisom v prípadoch, keď poskytnutie takých údajov Spoločnosti ukladajú právne predpisy (napr. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu) a ak je poskytnutie v súlade s našou povinnosťou mlčanlivosti;
- ak je to nutné na realizáciu právneho poradenstva pre klienta a ak je poskytnutie v súlade s našou povinnosťou mlčanlivosti, je naša spoločnosť oprávnená poskytnúť osobné údaje v nutnom rozsahu do zahraničia spolupracujúcemu advokátovi/advokátskej kancelárii, najmä v rámci spolupráce medzi advokátskymi kanceláriami, ktoré tvoria alianciu bpv Legal. V rámci tejto spolupráce môže dôjsť k poskytnutiu osobných údajov výhradne v rámci Európskej únie, najmä do Belgicka, Rakúska, Slovenska, Maďarska a Rumunska;
- v prípade, že je tak s vami dohodnuté, môže naša spoločnosť poskytnúť vaše kontaktné a identifikačné údaje ratingovým agentúram (napr. Chambers, Legal 500) s cieľom poskytnúť referenciu o našej Spoločnosti a jej spolupracujúcich advokátoch;
- v prípade, že ste naším klientom a bolo to s vami individuálne dohodnuté, môže naša spoločnosť zverejniť vaše identifikačné údaje vo svojich propagačných materiáloch.

Naša spoločnosť nikdy a za žiadnych okolností nesprístupní vaše osobné údaje iným subjektom na ďalšie komerčné využitie!

+ Ako dlho budeme vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať vždy iba po nutne dlhý čas.

Spracúvanie po nevyhnutný čas znamená:

a) spracúvanie počas trvania zmluvného vzťahu s vami alebo s naším klientom,
b) spracúvanie počas obdobia určeného právnym predpisom vzťahujúcim sa na výkon advokácie,
c) spracúvanie počas obdobia určeného iným právnym predpisom,
d) spracúvanie po skončení zmluvného vzťahu medzi našou Spoločnosťou a vami alebo naším klientom počas trvania akýchkoľvek premlčacích lehôt akýchkoľvek potenciálnych nárokov našej Spoločnosti, vás ako fyzickej osoby a/alebo klienta.

Ak ste naším klientom, potom spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu našej Spoločnosti bude prebiehať počas poskytovania právneho poradenstva našou Spoločnosťou a po jeho skončení počas 3 rokov.

Ak nie ste naším klientom, potom spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu budeme vykonávať počas obdobia uvedeného vo vami udelenom súhlase a ak obdobie nie je v súhlase uvedené, potom počas 3 rokov od dátumu udelenia súhlasu, prípadne do odvolania súhlasu, ak svoj súhlas odvoláte skôr. O možnostiach odvolania svojho súhlasu sa môžete dozvedieť viac informácií tu. .

+ Aké máte práva súvisiace so spracúvaním svojich osobných údajov?

Za podmienok stanovených v Nariadení môžete v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov uplatniť nasledovné práva:

a) PRÁVO NA PRÍSTUP – právo na prístup k svojim osobným údajom a právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov (ak nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb);

b) PRÁVO NA OPRAVU – právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia;

c) PRÁVO NA VYMAZANIE – právo na vymazanie svojich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledovných situácií:

(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
(ii) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
(iii) vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na ich takéto spracúvanie alebo ste vzniesli námietky proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu;
(iv) vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
(v) vaše osobné údaje je nutné vymazať kvôli splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únia alebo členského štátu, ktorá sa na našu Spoločnosť vzťahuje;
(vi) vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

d) PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA – právo žiadať, aby naša spoločnosť obmedzila spracúvanie vašich osobných údajov v prípade, že:

(i) popierate presnosť svojich osobných údajov, a to na dobu potrebnou na to, aby naša spoločnosť mohla presnosť takých osobných údajov overiť;
(ii) spracúvanie je protiprávne a vy odmietate vymazanie svojich osobných údajov a žiadate miesto toho obmedzenia ich použitia;
(iii) naša spoločnosť už vaše osobné údaje nepotrebuje na deklarované účely spracúvania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
(iv) ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, pokým nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi;

e) PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ – právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu alebo zmluvy a zároveň automatizovane;

f) PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU – právo podať bezplatnú námietku proti spracúvaniu vykonávanému na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, a to najmä proti priamemu marketingu vykonávanému na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, námietku môžete zaslať buď e-mailom na e-mailovú adresu info(at)bpv-bp.com, alebo poštou na adresu sídla našej Spoločnosti;

g) PRÁVO NA INFORMÁCIU O VYSOKO RIZIKOVOM PORUŠENÍ ZABEZPEČENIA – právo byť informovaný v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenia vašich osobných údajov, keď je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody.

h) PRÁVO ODVOLAŤ UŽ UDELENÝ SÚHLAS – svoj už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu info(at)bpv-bp.com alebo poštou listom odoslaným na adresu sídla našej Spoločnosti.

S cieľom uplatniť svoje práva podľa Nariadenia či v prípade akýchkoľvek otázok či nejasností týkajúcich sa nakladanie s vašimi osobnými údajmi môžete našu Spoločnosť kontaktovať písomne na adrese jej sídla alebo e-mailom na e-mailovej adrese info@bpv-bp.com. Zároveň máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (ďalšie kontaktné údaje tu: www.uoou.cz)